Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Na trh byl uveden EON XR App Creator

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 28 Prosinec 2023 09:41

Tags: EON Reality | Učení | VR/XR | Výuka | Vzdělávání | XR App Creator

EON-PR-banners-1-2352EON Re­a­li­ty, spo­leč­nost z ob­las­ti vzdě­lá­va­cích tech­no­lo­gií a ře­še­ní VR, ozná­mi­la 20. pro­sin­ce uve­de­ní své nej­no­věj­ší ino­va­ce, trans­for­mač­ní­ho ná­stro­je EON XR App Cre­a­tor, který má nově de­fi­no­vat tvor­bu ob­sa­hu pro vzdě­lá­vá­ní, pod­ni­ky i spo­tře­bi­tel­ský sek­tor. EON XR App Cre­a­tor je po­kro­či­lá plat­for­ma, která kom­bi­nu­je za­ve­de­né od­bor­né zna­los­ti EONu v ob­las­ti vzdě­lá­vá­ní s vý­vo­jem apli­ka­cí na pod­ni­ko­vé úrov­ni a vy­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci k ze­fek­tiv­ně­ní tvor­by ob­sa­hu Ex­ten­ded Re­a­li­ty (XR).

Tento ná­stroj před­sta­vu­je vý­znam­né roz­ší­ře­ní opro­ti ná­stro­ji EON Cour­se Cre­a­tor, jehož cílem je slou­žit šir­ší­mu okru­hu uži­va­te­lů tím, že zpří­stup­ní a usnad­ní po­u­ží­vá­ní slo­ži­tých tech­no­lo­gií or­ga­ni­za­cím všech ve­li­kos­tí.

Potenciál rozšíření trhu

Ná­stroj EON XR App Cre­a­tor je při­pra­ven způ­so­bit re­vo­lu­ci na trhu s ob­sa­hem XR tím, že usnad­ní rych­lý vývoj apli­ka­cí a umož­ní snad­né šká­lo­vá­ní z ně­ko­li­ka málo vy­bra­ných na ně­ko­lik set tisíc. Stra­te­gie za­vá­dě­ní je roz­dě­le­na do ná­sle­du­jí­cích seg­men­tů:

 • Krát­ko­do­bě: Up­gra­de při­bliž­ně 200 stá­va­jí­cích zá­kaz­ní­ků v ob­las­ti vzdě­lá­vá­ní na novou plat­for­mu.
 • Střed­ně­do­bý cíl: Při­dá­ní 40 000 no­vých cer­ti­fi­ko­va­ných obec­ných kurzů na EON trh.
 • Dlou­ho­do­bý ho­ri­zont: Přímý pro­dej před­plat­né­ho kurzů EON Mar­ket­pla­ce spo­tře­bi­te­lům, po­dob­ně jako je tomu u mo­de­lu Cour­se­ra.

Jak to funguje

 • Při­způ­so­be­ní or­ga­ni­za­ce: Uži­va­te­lé za­čí­na­jí za­dá­ním názvu své or­ga­ni­za­ce, aby si při­způ­so­bi­li pro­stře­dí pro tvor­bu ob­sa­hu.
 • Au­to­ma­ti­zo­va­né ge­ne­ro­vá­ní kurzů: Vy­u­ží­vá se tech­no­lo­gie umělé in­te­li­gen­ce k au­to­ma­tic­ké­mu ge­ne­ro­vá­ní se­zna­mu kurzů re­le­vant­ních pro danou or­ga­ni­za­ci.
 • Kon­t­ro­la a úpra­vy: Po­sky­tu­je mož­nost kon­t­ro­ly a ruč­ních úprav vy­ge­ne­ro­va­né­ho se­zna­mu.
 • Per­so­na­li­zo­va­ná tvor­ba kurzů: Uži­va­te­lé mohou jed­not­li­vé kurzy dále při­způ­so­bit, vy­brat kom­po­nen­ty na­vr­že­né umě­lou in­te­li­gen­cí EON a při­způ­so­bit je iden­ti­tě své znač­ky.
 • Fle­xi­bil­ní mož­nos­ti pu­b­li­ko­vá­ní: Plat­for­ma na­bí­zí mož­nos­ti dis­tri­buce ob­sa­hu buď v rámci or­ga­ni­za­ce, nebo ve­řej­ně pro­střed­nic­tvím tr­žiš­tě.

Akční plán

 • Do­kon­čit pro­dukt pro vy­dá­ní, které je na­plá­no­vá­no na 30. pro­sin­ce.
 • Za­ve­de­ní kom­plex­ní­ho ka­ta­lo­gu kurzů na trhu do 5. ledna.
 • Za­há­je­ní ak­tiv­ních mar­ke­tingo­vých kam­pa­ní, včet­ně bez­plat­ných zkou­šek, od 5. ledna.
 • Vy­vi­nout apli­ka­ce na míru pro stá­va­jí­cí i nové kli­en­ty, které budou slou­žit jako vý­kon­né ná­stro­je pro de­mon­stra­ci pro­de­je.

Klíčová strategie

„Vidět zna­me­ná věřit“ – EON Re­a­li­ty věří v sílu ži­vých uká­zek, které ilu­stru­jí hod­no­tu apli­ka­ce EON XR App Cre­a­tor. Tím, že po­ten­ci­ál­ním kli­en­tům umož­ní vy­zkou­šet si pro­dukt na vlast­ní kůži, chce EON vy­vo­lat znač­ný zájem a pro­de­je.

Závěr

EON XR App Cre­a­tor je víc než jen pro­dukt, je to uce­le­né ře­še­ní, které na­bí­zí uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý a ino­va­tiv­ní pří­stup k tvor­bě ob­sa­hu XR. Svým po­ten­ci­á­lem růstu a pří­jmů by mělo vý­znam­ně ovliv­nit trh, zejmé­na ve vzdě­lá­va­cím a pod­ni­ko­vém sek­to­ru.

EON Re­a­li­ty s za­ha­ju­je novou éru tvor­by ob­sa­hu po­mo­cí EON XR App Cre­a­to­ru, který uži­va­te­lům umožňuje vy­tvá­řet po­hl­cu­jí­cí a in­ter­ak­tiv­ní obsah dosud ne­ví­da­ným způ­so­bem.

O EON Reality

EON Re­a­li­ty je svě­to­vým líd­rem v ob­las­ti pře­no­su zna­los­tí na bázi vir­tu­ál­ní re­a­li­ty s pod­po­rou umělé in­te­li­gen­ce a roz­ší­ře­né re­a­li­ty pro vzdě­lá­vá­ní a prů­my­sl. Po­slá­ním EON Re­a­li­ty je pro­střed­nic­tvím vý­vo­je a po­sky­to­vá­ní sady ino­va­tiv­ních pro­duk­tů AR/VR zpřístup­nit zna­los­ti, které jsou pře­no­si­tel­né a do­stup­né po celém světě. Díky bo­ha­té his­to­rii od­bor­ných zna­los­tí a vi­zi­o­nář­ské­mu po­hle­du mění EON Re­a­li­ty způ­sob výuky, učení a vý­ko­nu. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na www.eonreality.com.


Mohlo by vás zajímat: