SolidWorks 2021
Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch
The Year In Infrastructure Conference
ZWsoft
Soutěž - SDD a USB flashdisky Kingston
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Na vyžádání: Inovativní techniky programování a ověřování

ESPRIT-On demand-2048DP Tech­no­lo­gy na­bí­zí zhléd­nu­tí webi­ná­ře o tom, jak může po­u­ži­tí roz­hra­ní Esprit-to-Ve­ricut zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu a ze­fek­tiv­nit vý­ro­bu. Na­u­čí­te se, jak ušet­řit čas snad­ným pře­no­sem dat o pro­vo­zu a vir­tu­ál­ní si­mu­la­ci z jed­no­ho stro­je do dru­hé­ho. Zís­ká­te také in­for­ma­ce o ně­kte­rých z nej­no­věj­ších funk­cí v Espri­tu i Ve­ricu­tu, je­jichž cílem je zvý­šit efek­ti­vi­tu a zlep­šit pro­ce­sy ob­rá­bě­ní.

Celý článek...
 

Walter automatizuje kontroly kvality řešením od Creaformu

WAT quality control frames-2048Spo­leč­nost Cre­a­form na­in­sta­lo­va­la druhý ro­bo­tem ří­ze­ný mě­ři­cí sys­tém ve firmě Wal­ter Au­to­mo­bil­tech­nik (WAT) v ně­mec­kém Ber­lí­ně. WAT je sys­té­mo­vý do­da­va­tel ko­vo­vých se­stav pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl. Za­mě­řu­je se na slo­ži­té sva­řo­va­né se­sta­vy, jako jsou rámy mo­to­cy­klů a úchy­ty mo­to­rů, při­čemž vel­kou část prací za­u­jí­ma­jí rámy mo­to­cy­klů, torz­ní vzpě­ry a další pro BMW Group. WAT ne­dáv­no uza­vřel smlou­vu na vývoj a sé­ri­o­vou vý­ro­bu ulo­že­ní mo­to­ru pro nový plně elek­tric­ký BMW Mini Co­o­per SE.

Celý článek...
 

Schneider Electric nasazuje autonomní mobilní robot MiR500

MiR500 Schneider Electric Bukowno-1-2048Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la na­sa­ze­ní mo­bil­ní­ho ro­bo­ta Mi­R500 ve spo­leč­nos­ti Schne­i­der Elect­ric In­dustries, ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní Bu­kow­no v Pol­sku. Au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty pře­pra­vu­jí pa­le­ty se zbo­žím o hmot­nos­ti až 400 kg mezi vý­ro­bou a skla­dy, při­čemž po­má­ha­jí op­ti­ma­li­zo­vat in­ter­ní lo­gis­ti­ku, re­du­ko­vat pře­prav­ní ná­kla­dy a zlep­šit úroveň bez­peč­nos­ti. V roz­hod­nu­tí pro tech­no­lo­gii MiR hrála hlav­ní roli fle­xi­bi­li­ta, pra­cov­ní bez­peč­nost, pře­prav­ní nos­nost a jed­no­du­chost po­u­ži­tí.

Celý článek...
 

Volkswagen investuje do barevné technologie 3D tisku

Volkswagen Tiguan-R- Line-2048 Volks­wa­gen na­kou­pil dvě tis­kár­ny firmy Stra­ta­sys s ba­rev­nou tech­no­lo­gií 3D tisku na více ma­te­ri­á­lů za úče­lem vy­lep­še­ní svých pro­to­ty­po­vých schop­nos­tí a ote­vře­ní no­vých pří­le­ži­tos­tí v au­to­mo­bi­lo­vém de­sig­nu. Po in­sta­la­ci 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys J850 za­lo­že­ných na tech­no­lo­gii Po­ly­Jet tisk­ne Volks­wa­gen Pre-Se­ries-Cen­t­rum ve 3D ši­ro­kou škálu ex­trém­ně re­a­lis­tic­kých pro­to­ty­pů pro vnitř­ní i vněj­ší užití – po­má­há spo­leč­nos­ti řídit další ino­va­ce při na­vr­ho­vá­ní no­vých vo­zi­del. Volks­wa­gen má s 3D tis­kem při ino­va­ci de­sig­nu a vý­ro­by vo­zi­del pro své zá­kaz­ní­ky více než 25 let zku­še­nos­tí.

Celý článek...
 

Webinář 3D tisk z kovů – od prototypů ke koncovým dílům

Webinar D tisk z kovu-2048Pokud pře­mýš­lí­te, jak si v této kom­pli­ko­va­né době zjed­no­du­šit ku­so­vou vý­ro­bu ko­vo­vých dílů bez tva­ro­vých ome­ze­ní a dlou­hých do­da­cích lhůt, chce­te si nejdří­ve vy­zkou­šet pro­to­typ, než se pus­tí­te do fi­nál­ní vý­ro­by nebo po­tře­bu­je­te rov­nou vy­ro­bit funkč­ní kon­co­vý díl, pak byste se měli zú­čast­nit webi­ná­ře spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems. Na něm pro­dej­ní in­že­nýr MCAE Ma­ty­áš Cha­loup­ka po­pí­še, jak si po­ra­dit s vý­ro­bou ko­vo­vých dílů po­mo­cí 3D tisku. V tři­ce­ti­mi­nu­to­vém webi­ná­ři pro­be­re­te vše, co vás za­jí­má – jak vy­ro­bit pro­to­ty­py nebo rov­nou funkč­ní kon­co­vé díly pro stro­jí­ren­ská nebo ro­bo­tic­ká za­ří­ze­ní.

Celý článek...
 

Ideate Software vydal Ideate Automation pro Revit

Ideate BIMLink-2048Spo­leč­nost Ide­a­te Soft­ware, prů­mys­lo­vý AEC part­ner a au­to­ri­zo­va­ný vý­vo­jář Au­to­de­s­ku, ozná­mi­la vy­dá­ní Ide­a­te Au­to­mati­on pro Revit, skrip­to­va­cí­ho ná­stro­je pro po­u­ži­tí s Ide­a­te BIMLin­kem. Je na­vr­žen tak, aby vý­znam­ně sní­žil ná­kla­dy tím, že umož­ňu­je opa­ko­va­né, ča­so­vě ná­roč­né BIM úkoly s níz­kou úrov­ní běžet tiše na po­za­dí, což uvol­ňu­je ná­vr­há­ře a in­že­ný­ry pro práci na vyšší úrov­ni a hod­not­něj­ší práci. Jedná se o dů­le­ži­té ře­še­ní pro pod­ni­ky v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, stro­jí­ren­ství a sta­veb­nic­tví, které po­u­ží­va­jí soft­ware Au­to­de­sk Revit pro vel­ké nebo slo­ži­té pro­jek­ty in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní budov.

Celý článek...
 

On-line konference Simulate at the Speed of Design

Altair-2048Spo­leč­nos­ti Al­tair a Advan­ced En­gi­nee­ring své zá­kaz­ní­ky, uži­va­te­le a pří­z­niv­ce CAE si­mu­la­cí v po­sled­ních mě­sí­cích in­for­mo­va­ly o nové, v prav­dě re­vo­luč­ní, si­mu­lač­ní me­to­dě a tech­no­lo­gii Sim­So­lid, se kte­rou se mohou po­tká­vat v ná­stro­jích Al­tair Sim­So­lidAl­tair In­spi­re. Se­zná­mit se tak mohli se zku­še­nost­mi prv­ních vý­znam­ných uži­va­te­lů ja­ký­mi jsou Re­nault, CNH In­dustrial, Brompton a dal­ší­mi.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci