Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

K dispozici je GrabCAD Print 1.36

Středa, 27 Listopad 2019 10:52

Tags: 1.36 | 3D tiak | Digital Anatomy | GrabCAD | J750 | J835 | J850 | Print | Stratasys

GrabCAD Print-1948Soft­ware Grab­CAD Print v ak­tu­a­li­zo­va­né verzi pod­po­ru­je 3D tis­kár­nu J750 Di­gi­tal Ana­to­my s před­pro­gra­mo­va­nou sa­dou ana­to­mic­kých ap­li­ka­cí, vy­vi­nu­tých v ko­o­pe­ra­ci s před­ní­mi vý­zkum­ný­mi in­sti­tu­ce­mi, ne­moc­ni­ce­mi a ne­moc­nič­ním per­so­ná­lem, a dále tis­kár­ny Stra­ta­sys J850 a J835 s mož­nos­tí kom­plex­ní fáze ná­vr­hu či pod­po­ry ma­te­ri­á­lu Ve­roUl­traClear pro tyto tis­kár­ny nebo ABS ESD7 pro Stra­ta­sys F370. Mezi další no­vin­ky patří mož­nost se­sku­pit vy­bra­né mo­de­ly pro tisk jako je­den ob­jekt nebo určit a zob­ra­zit v na­sta­ve­ní Po­ly­Jet Advan­ced Sli­ce­ru ge­o­me­t­ric­kou struk­tu­ru se­sta­vy sou­bo­rů VRML a OBJ.

Při im­por­tu sou­bo­rů So­lid­works (.sl­d­prt či .sl­dasm) se au­to­ma­tic­ky pře­ve­dou vlast­nos­ti těles So­lid­works do alfa hod­not v pa­ne­lu ma­te­ri­á­lů Po­ly­Jet, pokud je ma­te­ri­ál prů­hled­ný. Z pro­stře­dí soft­wa­ru Grab­CAD Print lze nyní ak­tu­a­li­zo­vat li­cen­ce ma­te­ri­á­lů pro tis­kár­ny Stra­ta­sys a For­tus, vy­lep­še­no bylo roz­vr­že­ní pro­jek­to­vé­ho pa­ne­lu, a také při­dá­ní po­zná­mek k po­vrchům a tě­le­sům FDM a Po­ly­Jet.

Pokud máte raději videa, podívejte na na filmové shrnutí novinek: