Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAMWorks 2020 s CADCAM nástroji pro inteligentní výrobu

Pondělí, 06 Leden 2020 09:40

Tags: CADCAM | CAMWorks 2020 | HCL Technologies | Inteligentní výroba | Nástroje

Tapered-Multi-Point-Thread-Milling-2002Spo­leč­nost HCL Tech­no­lo­gies vy­dá­vá CA­MWorks ve verzi 2020 s ně­ko­li­ka vy­lep­še­ní­mi a CAD/CAM ná­stro­ji pro chyt­ré ob­rá­bě­ní. Tato ak­tu­a­li­za­ce pod­po­ru­je 3D tisk se­stav So­li­dworks, pro­duk­ty CA­MWorks Sho­p­Flo­or, funk­ci in­te­li­gent­ní­ho son­do­vá­ní a au­to­ma­tic­ké ob­ro­be­ní pod­lo­žek (s mož­nos­tí na­sta­ve­ní počtu, šířky a tloušť­ky). Modul CA­MWorks Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring, po­sta­ve­ný na Ma­te­ri­a­li­se, roz­ši­řu­je funk­ce 3D tisku pro So­li­dworks As­sem­b­lies, kdy je možné umís­tit do tis­ko­vé plat­for­my více sou­čás­tí stej­né, ale i jiné se­sta­vy. 3D mo­de­ly pak lze tisk­nout přímo ze So­li­dworks.

CA­MWorks Sho­p­Flo­or umožňuje u CNC stro­jů ná­hled mo­de­lů těles, cel­ko­vou si­mu­la­ci CNC pro­gra­mů a edi­ta­ci dat ob­rá­bě­ní ve vý­rob­ním stře­dis­ku. Také pod­po­ru­je 3D MBD mo­de­ly a PMI data pro chyt­ré ob­rá­bě­ní. U všech pro­duk­tů CAM­Works tato verze na­bí­zí pod­po­ru do­ty­ko­vých sond, kdy CA­MWorks au­to­ma­tic­ky vy­be­re cyk­lus son­do­vá­ní a ná­stro­je. Dále v CA­MWorks 2020 na­jde­me funk­ci au­to­ma­tic­ké­ho roz­po­zná­ní zko­se­ní hran a od­stra­ně­ní otře­pů, ku­že­lo­vé ví­ce­bo­do­vé fré­zo­vá­ní zá­vi­tů a ak­tu­a­li­zo­va­ný Uni­ver­sal Post Ge­ne­ra­tor.
Co je nového v CAMWorks 2020 zjistíte také na tomto videu.


Mohlo by vás zajímat: