Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Voices of Industry – David Emler (NEXNET)

Středa, 15 Leden 2020 13:09

Tags: CAD/CAM | David Emler | Nexnet | Voices of Industry

VoI-David Emler-2003Spo­leč­nost Nex­net ne­mu­sí­me našim čte­ná­řům dlou­ze před­sta­vo­vat. Za­u­jí­má s více než 1500 ko­merč­ních li­cen­cí ve­dou­cí místo na trhu CAD/CAM soft­wa­ru v České a Slo­ven­ské re­pub­li­ce a po­sky­tu­je služ­by v ob­las­ti pro­de­je a tech­nic­ké pod­po­ry CAD/CAM apli­ka­cí a stro­jí­ren­ské vý­ro­by. Cílem spo­leč­nos­ti je na­bíd­nout zá­kaz­ní­kům kom­plex­ní služ­by od tech­no­lo­gic­ké pří­pra­vy vý­ro­by až po za­káz­ko­vou vý­ro­bu přes­ných a kom­plex­ních dílů. Při­ná­ší jim špič­ko­vá tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro stro­­jí­ren­ství a dře­vo­vý­ro­bu. Na­bí­ze­né soft­wa­ro­vé pro­duk­ty spo­leč­nos­tí Vero Soft­ware, Ansys a Ro­bo­ris za­ru­ču­jí vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tu a snad­né na­sa­ze­ní do vý­ro­by.

Jedná se o soft­wa­ry Ed­ge­cam, Radan, Al­pha­cam, Ca­bi­net Vi­si­on, VISI, Wor­kX­plo­re, Eu­re­ka, Ansys Dis­co­ve­ry Spa­ceC­laim a Ansys Dis­co­ve­ry Live. Díky dlou­ho­le­tým zku­še­nos­tem ve stro­jí­ren­ství, které za­ru­ču­jí zna­lost pro­blé­mů a ak­tiv­ní pří­stup k je­jich ře­še­ní, k uve­de­ným pro­duk­tům Nex­net za­jiš­ťu­je kom­plet­ní ser­vis včet­ně lo­ka­li­za­ce, tech­nic­ké pod­po­ry a ško­le­ní. Více o spo­leč­nos­ti, pro­duk­tech a služ­bách se do­zví­te na www.nexnet.cz.
Před­sta­ve­ní spo­leč­nos­ti v po­do­bě videa na­to­če­né­ho na našem stán­ku v době ko­ná­ní MSV 2019 s Da­vi­dem Emle­rem, před­se­dou před­sta­ven­stva ak­ci­o­vé spo­leč­nos­ti Nex­net, na­jde­te na tomto od­ka­zu.


Mohlo by vás zajímat: