Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydán GrabCAD Print ve verzi 1.38

Pátek, 31 Leden 2020 13:11

Tags: GrabCAD | PolyJet | Print | Stratasys | VeroUltraClear | VRML/OBJ

 

GrabCAD Print 1 38-2005Kon­cem ledna 2020 byl vydán Grab­CAD Print ve ver­zi 1.38, která při­nes­la vy­lep­še­ní a čas spo­ří­cí změ­ny uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní tis­ká­ren Po­ly­Jet. Pokud tyto tis­kár­ny máte, mů­že­te vy­zkou­šet nový panel na­sta­ve­ní, který má vy­lep­še­ný de­sign a schop­­nost uklá­dat ob­lí­be­né po­lož­ky. Pro mo­de­ly J750 a J735 je nyní k dis­po­zi­ci nový ma­te­ri­ál Ve­roUl­tra­Clear, před­sta­ve­ný dříve pro mo­de­ly J850 a J835 ve verzi 1.36. Ve­roUl­traClear si­mu­lu­je akryl, do­sa­hu­je 95% pro­stu­pu svět­la tímto ma­te­ri­á­lem a je uži­teč­ný pro pro­to­ty­py skla, či­rých po­ly­me­rů nebo prů­hled­ných obalů. Ke sta­že­ní je bez­plat­ná pří­ruč­ka Ve­roUl­traClear Best Practi­ce.

Díly VRML/OBJ se dají ko­ri­go­vat novým při­řa­ze­ním barev a ma­te­ri­á­lů z pa­ne­lu Na­sta­ve­ní mo­de­lu a v pří­pa­dě po­tře­by ob­no­vit zpět na pů­vod­ní, s novou mož­nos­tí na­bíd­ky vy­vo­la­né pra­vým tla­čít­kem myši na vy­bra­ných tě­lech VRML/OBJ.
Vzory vý­pl­ně pro Diran 410M­F07 na Advan­ced FDM nyní za­hr­nu­jí jed­no­du­chou, dvo­ji­tou a říd­kou hus­to­tu. Navíc ma­te­ri­ál první vrst­vy může být nyní změ­něn z pod­po­ry na ma­te­ri­ál mo­de­lu, kvůli zlep­še­ní ad­he­ze k pod­lož­ce.

Upo­zor­ně­ní a při­po­me­nu­tí

  • Advan­ced Po­ly­Jet Sli­cer: V břez­no­vé ak­tu­a­li­za­ci Grab­CAD Prin­tu verze 1.40 již ne­bu­de možné de­ak­ti­vo­vat Advan­ced Po­ly­Jet Sli­cer pro J750 a J735.
  • Po­ly­Jet – Pre­fe­ren­ce for­má­tu VRML/OBJ: Vý­cho­zí stav pre­fe­ren­ce for­má­tů VRML/OBJ byl změ­něn z vy­pnu­to na za­pnu­to.
  • Opra­vy Zob­ra­ze­ní plánu: Byl vy­ře­šen pro­blém, který způ­so­bo­val ne­správ­né názvy mo­de­lů pro tis­kár­ny Stra­ta­sys v zob­ra­ze­ní plánu.

Grab­CAD Print kon­t­ro­lu­je ak­tu­a­li­za­ce při spuš­tě­ní a zob­ra­zí výzvu k ak­tu­a­li­za­ci při příš­tím ote­vře­ní apli­ka­ce. Pokud po­u­ží­vá­te Grab­CAD Print v re­ži­mu off-line, bu­de­te muset ručně ak­tu­a­li­zo­vat ná­sle­du­jí­cí kom­po­nen­ty:


Mohlo by vás zajímat: