Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ODA vydává Drawings SDK 2020 Update 2

Úterý, 04 Únor 2020 11:44

Tags: 2020u2 | DGN | Drawings SDK 2020 | dwg | ODA | RCP | ReCap | Update 2

drawings-sdk-2006Open De­sign Al­li­an­ce (ODA) ozná­mi­la vy­dá­ní ak­tu­a­li­za­ce Dra­wings SDK 2020 Up­da­te 2. Dra­wings je prů­mys­lo­vá sada ná­stro­jů pro stol­ní, mo­bil­ní a webo­vé apli­ka­ce, které pra­cu­jí s daty .dwg a .dgn. Dra­wings 2020u2 mají plnou pod­po­ru pro sou­bo­ry Au­to­de­sk ReCap, stan­dard­ní for­mát pro mrač­na bodů vlo­že­ná do for­má­tu .dwg. Čle­no­vé ODA nyní mohou vy­tvá­řet in­de­xo­va­né ReCap sou­bo­ry z li­bo­vol­ných dat mra­čen bodů a vklá­dat je do .dwg. Kromě toho je pod­po­ro­vá­na rych­lá vi­zu­a­li­za­ce s úrov­ní de­tai­lů (Level od de­tail – LOD) – pět­a­dva­ce­ti gi­ga­baj­to­vý .rcp sou­bor s mi­li­ar­dou bodů lze na­číst a vi­zu­a­li­zo­vat do čtyř sekund.

Nová verze Dra­wings také im­ple­men­tu­je pod­po­ru pro­duk­ce pro pro­gra­mo­va­cí roz­hra­ní apli­ka­cí (API) Com­mon Data Ac­cess (CDA), rov­něž od ODA. CDA umožňuje pří­stup k datům hi­e­rar­chie mo­de­lů a vlast­nos­tí sou­bo­rů .dwg a .dgn pro­střed­nic­tvím je­di­né­ho API roz­hra­ní, což usnadňuje vy­tvá­ře­ní uni­ver­zál­ních ná­stro­jů, které pra­cu­jí běž­ným způ­so­bem s více for­má­ty dat. CDA je nyní k dis­po­zi­ci pro celou pro­duk­to­vou řadu, včet­ně sou­bo­rů IFC, Au­to­de­sk Revit a Au­to­de­sk Na­visworks.
Dra­wings 2020u2 ob­sa­hu­jí řadu dal­ších funk­cí, včet­ně vy­lep­še­ní pod­po­ry pod­pro­ce­sů .dgn a vy­lep­še­ní ge­o­me­t­ric­ké­ho pod­sys­té­mu ODA, jakož i opra­vy ně­ko­li­ka sto­vek členy na­hlá­še­ných pro­blé­mů.
SDK a úplné po­znám­ky k vy­dá­ní jsou k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní na www.opendesign.com.


Mohlo by vás zajímat: