Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Alan Kiraly z Bentley Systems v představenstvu sdružení MIMOSA

Středa, 18 Březen 2020 12:15

Tags: Alan Kiraly | AssetWise | Bentley Systems | MIMOSA | Představenstvo | Sdružení

Alan Kiraly-2012Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 17. břez­na 2020, že Alan Ki­ra­ly, Bent­ley se­ni­or vi­ce­pre­zi­dent, byl zvo­len do před­sta­ven­stva ne­zisko­vé­ho prů­mys­lo­vé­ho ob­chod­ní­ho sdru­že­ní MI­MO­SA, kte­ré se vě­nu­je vý­vo­ji a pod­po­ře při­je­tí ote­vře­ných stan­dar­dů pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu ma­jet­ku. Spo­leč­nost Bent­ley zá­ro­veň ozná­mi­la do­stup­nost slu­žeb As­se­tWi­se En­ter­pri­se In­te­ro­pe­ra­bi­li­ty Ser­vi­ces, které po­má­ha­jí roz­ší­řit při­po­je­né da­to­vé pro­stře­dí na celý pod­nik a umož­ňu­jí tak ply­nu­lý pří­stup k více zdro­jům dat a sys­té­mům tře­tích stran a po­sky­tu­jí spo­leč­ný po­hled na in­for­ma­ce o ma­jet­ku v rám­ci in­for­ma­ce o di­gi­tál­ním dvoj­če­ti ma­jet­ku.

Tyto služ­by po­sky­tu­jí obec­nou, ši­ro­kou sou­čin­nost za­lo­že­nou na stan­dar­dech MI­MO­SA CCOM BOD a spe­ci­fic­kých ko­nek­to­rech pro IN­FOR, Oracle EAM, Micro­soft Dy­na­mics, Esri Arc­GIS a IBM Ma­xi­mo, jakož i cer­ti­fi­ko­va­nou in­te­gra­ci se sys­té­mem SAP.


Mohlo by vás zajímat: