Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Méně projektování a konstruování při řešení toku materiálu

Středa, 06 Květen 2020 09:28

Tags: AutoCAD | dopravníky | Interroll | Konstruování | Layouter | Plug-in | Projektování | Tok materiálu

MPP Layout-2019Spo­leč­nost In­terroll opět roz­ší­ři­la roz­sah vy­u­ži­tí své apli­ka­ce In­terroll La­y­ou­ter tím, že do ní za­čle­ni­la ne­dáv­no uve­de­né stro­je a linky pro ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem ve skla­dech a pro jeho výdej a ma­ni­pu­lač­ní vo­zí­ky. S touto apli­ka­cí, kte­rou lze plně in­te­gro­vat do kon­strukč­ní­ho pro­gra­mu Au­to­CAD, mohou nyní kon­struk­té­ři a in­te­grá­to­ři sys­té­mů vi­zu­a­li­zo­vat i slo­ži­té do­prav­ní­ko­vé sys­témy klik­nu­tím myši a zpřístup­nit je pro pro­ces tvor­by na­bí­dek a ob­jed­ná­vek. Di­gi­ta­li­za­ce ře­těz­ce ne­zbyt­ných pro­ce­sů dra­ma­tic­ky sni­žu­je objem práce, kte­rou na ně musí zá­kaz­ník vy­na­lo­žit – v zá­vis­los­ti na po­čá­teč­ní si­tu­a­ci až o 90 %.

Při pro­jek­to­vá­ní mo­der­ních ře­še­ní ma­te­ri­á­lo­vé­ho toku je jed­ním z ústřed­ních po­ža­dav­ků schop­nost vi­zu­a­li­zo­vat tech­nic­ké ná­vrhy. To není nic no­vé­ho. Ovšem cesta od před­běž­ných ide­o­vých ná­vrhů k de­tail­ní tech­nic­ké pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ci, která umožňuje vy­čís­lit na­bíd­ku a při­pra­vit kon­krét­ní smlou­vu s cenou, je v mnoha pří­pa­dech ještě stále cha­rak­te­ri­zo­vá­na ča­so­vě ná­roč­ný­mi ope­ra­ce­mi, které brzdí pra­cov­ní pro­ces. Na­pří­klad po­čá­teč­ní vi­zu­a­li­za­ce cel­ko­vé­ho ře­še­ní musí být poz­dě­ji ro­ze­brá­na na jed­not­li­vé kom­po­nen­ty po­ža­do­va­né linky. Ná­stroj La­y­ou­ter, který In­terroll po­sky­tu­je zdar­ma svým zá­kaz­ní­kům po celém světě, uka­zu­je, že to­mu­to kroku je možné se vy­hnout.

La­y­ou­ter si­mul­tán­ně spe­ci­fi­ku­je všech­ny ne­zbyt­né tech­nic­ké kom­po­nen­ty pří­sluš­né­ho ře­še­ní. Mo­du­la­ri­ta do­prav­ní­ko­vé plat­for­my spo­leč­nos­ti In­terroll navíc za­jiš­ťu­je, že není třeba vě­no­vat úsilí kon­struk­té­rů vzá­jem­né­mu při­způ­so­be­ní jed­not­li­vých dílů.
Vý­ho­dy to­ho­to pří­stu­pu jsou velké. Uži­va­tel Au­to­CA­Du má už od prv­ní­ho před­běž­né­ho ná­vr­hu k dis­po­zi­ci všech­ny tech­nic­ké in­for­ma­ce pro po­ža­do­va­né do­prav­ní­ko­vé ře­še­ní, při uza­vře­ní spe­ci­ál­ní rám­co­vé smlou­vy do­kon­ce včet­ně in­for­ma­cí o ceně. To zna­me­ná, že pro­jek­to­vá data lze snad­no vy­u­žít pro ná­sled­nou ce­no­vou na­bíd­ku nebo zpra­co­vá­ní ob­jed­náv­ky.

Ná­stroj In­terroll La­y­ou­ter je možné po­u­žít pro mo­du­lár­ní plat­for­my In­terroll, jako jsou MCP (Mo­du­lar Con­veyor Plat­form), MPP (Mo­du­lar Pallet Con­veyor Plat­form) nebo pro ře­še­ní pro ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem ve skla­du. Apli­ka­ce je do­stup­ná zdar­ma jako plug-in pro plnou va­ri­an­tu Au­to­CA­Du od verze 2014. La­y­ou­ter je kom­pa­ti­bil­ní s Win­dows 7 až Win­dows 10; na pra­cov­ní sta­ni­ci je vy­ža­do­ván Micro­soft Excel.
Zájemci mohou požádat o bezplatné stažení Layouteru e-mailem na csp@interroll.com.
Více na www.interroll.com nebo www.interroll.cz.


Mohlo by vás zajímat: