Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP představuje první polypropylenový materiál

Pátek, 12 Červen 2020 13:45

Tags: BASF | Fast Radius | Golf Cobra | HP 3D | HP Inc | Oechsler | Professional Services

HP Metal Jet Factory-2024Spo­leč­nost HP vy­da­la ně­ko­lik ozná­me­ní po­tvr­zu­jí­cích po­kra­ču­jí­cí vývoj v ob­las­ti 3D tisku a di­gi­tál­ní vý­ro­by, což umocňuje po­sta­ve­ní HP v tom­to oboru. HP po­má­há roz­ši­řo­vat trh v jeho stá­va­jí­cí po­do­bě a na­bí­zí zá­kaz­ní­kům nové způ­so­by po­u­ži­tí. Vývoj 3D tisku na­bí­rá na dy­na­mi­ce díky no­vé­mu PP ma­te­ri­á­lu pro kon­co­vé díly, roz­ší­ře­né ali­an­ci se spo­leč­nos­tí BASF, part­ner­ství v ob­las­ti di­gi­tál­ní vý­ro­by se spo­leč­nos­tí Oech­sler a rov­něž díky novým zá­jem­cům o tis­kár­ny Metal Jet. Ve snaze na­bíd­nout nové pří­le­ži­tos­ti na trhu spo­lu­pra­cu­je HP rov­něž se spo­leč­nost­mi Extol, GKN Pow­der Me­tallur­gy/Fo­re­cast 3D, Hen­kel a Pro­to­tal.

HP 3D Pro­fes­si­o­nal Ser­vi­ces je řada no­vých pro­fe­si­o­nál­ních slu­žeb, včet­ně slu­žeb za­mě­ře­ných na op­ti­ma­li­zo­va­né pro­jek­to­vá­ní. Tyto služ­by umož­ní prů­lo­mo­vé apli­ka­ce, ze­fek­tiv­ně­ní vý­rob­ní­ho pro­ce­su, jež do­vo­lí za­vést sé­ri­o­vou vý­ro­bu in­di­vi­du­ál­ně upra­ve­ných pro­duk­tů, či služ­by, které uži­va­te­lům po­mo­hou ob­je­vo­vat nové mož­nos­ti tech­no­lo­gie 3D tisku.
Nové prů­mys­lo­vé part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Oechsler má za cíl zvý­šit míru per­so­na­li­za­ce a sní­žit slo­ži­tost v ob­las­ti au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu a v dal­ších od­vět­vích. Spo­leč­nost Cobra Golf nově vy­u­ží­vá díky tech­no­lo­gii HP Metal Jet nej­mo­der­něj­ší plat­for­mu pro ko­vo­vý 3D tisk k ino­va­ci pro­duk­tů a vý­ro­bě sou­čás­tek.
Fast Ra­dius pů­so­bí­cí v ob­las­ti vý­rob­ních tech­no­lo­gií spl­ni­la pod­mín­ky, aby se stala novým čle­nem HP Di­gi­tal Ma­nu­factu­ring Ne­twork, což je glo­bál­ní ko­mu­ni­ta vý­rob­ních part­ne­rů HP, kteří jsou za­po­je­ni do pro­jek­to­vá­ní, vý­ro­by a dis­tri­buce do­dá­vek plas­to­vých a ko­vo­vých dílů, vy­ro­be­ných po­mo­cí ře­še­ní pro 3D tisk od spo­leč­nos­ti HP.
Vý­rob­ce gol­fo­vých holí Golf Cobra, kla­dou­cí důraz na ino­va­ce a de­sign, si pro svůj vstup do světa 3D tisku, ino­va­cí a vý­ro­by dílů zvo­li­la tech­no­lo­gii HP Metal Jet. Cobra je od­hod­lá­na vy­u­ží­vat re­vo­luč­ní­ho tech­no­lo­gic­ké­ho po­kro­ku a uplat­nit jej při vý­ro­bě je­di­neč­ných gol­fo­vých holí a vy­ba­ve­ní, na­vr­že­ných pro ma­xi­mál­ní po­ži­tek ze hry. Cobra, HP a Par­ma­tech spo­lu­pra­cu­jí na stra­te­gic­kém ví­ce­le­tém pro­duk­to­vém plánu, který ma­xi­mál­ně vy­u­ži­je všech výhod po­sky­to­va­ných adi­tiv­ní tech­no­lo­gií HP při vý­vo­ji i vý­ro­bě, a uve­dou na trh gol­fo­vé vy­ba­ve­ní, které po­su­ne herní vý­ko­ny hráčů i je­jich po­tě­še­ní ze hry na novou úroveň.


Mohlo by vás zajímat: