Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vyhlášení vítězů soutěže Space Rover

Pátek, 19 Červen 2020 11:47

Tags: 3D Art challenge | Hum3D | Soutěž | Space Rover | Vítězové

Hum3D-Space Walk blog-2025Sou­těž o níž jsme naše čte­ná­ře in­for­mo­va­li, a která pro­bí­ha­la v době ce­lo­svě­to­vé­ho ší­ře­ní viru Covid-19, skon­či­la 3. červ­na 2020. Po­řa­da­tel Hum3D již vy­hlá­sil její vý­sled­ky. První cenu za práci na­zva­nou Space Walk zís­kal Pa­tryk Ur­ba­ni­ak a hned si k ní při­bral také zvlášt­ní cenu od týmu Chaos za „Nej­lep­ší ren­der, který byl vy­tvo­řen po­mo­cí V-ray“. Při své práci po­u­žil 3ds Max, V-Ray, Pho­to­shop a After Ef­fects. Druhé místo za práci The Har­vest zís­kal David Ague­ro a i ten k ní při­bral spe­ci­ál­ní cenu – od týmu Li­gh­twa­ve – za „Nej­lep­ší práci, která byla pro­ve­de­na po­mo­cí Li­gh­twa­ve 3d“. Při práci vy­u­žil soft­wa­ry Li­gh­twa­ve 3d, Sub­stan­ce pa­in­ter a Af­fi­ni­ty photo.

Třetí místo ob­sa­dil svou prací Space In­vi­der Jura Ko­žev­ni­kov a po­u­žil při ní pro­gra­my Maya, Blen­der, Sub­stan­ce Pa­in­ter, Qui­xel Mixer a Pho­to­shop.

Hum3D-Harvest Space Invider-2025

Zvláštní ceny

Zvlášt­ní cenu týmu Sub­stan­ce za nej­lep­ší tex­tu­ru a týmů Fox Ren­der­farm a Re­bus­farm zís­kal Mal­chus Akash za dílo Le­vi­athan Rover.
Zvlášt­ní cenu týmu Otoy za „Nej­lep­ší vy­kres­le­ní, které bylo vy­tvo­ře­no po­mo­cí Octa­ne­Ren­de­ru“, zís­ka­la práce SR-001 od Ay­ou­ba Ahma­da.
Zvlášt­ní cenu týmu Teya Con­cep­tor za „Nej­ne­ob­vyk­lej­ší de­sign ro­ve­ru“ do­stal Po­sled­ní den mise au­to­ra Si­mo­na Mar­ti­ne­ze.
Zvlášt­ní cenu týmu s pří­znač­ným ná­zvem Co­ro­na za „Nej­lep­ší vy­kres­le­ní, které bylo vy­tvo­ře­no po­mo­cí Co­ro­ny“, zís­ka­la práce Sbě­ra­tel vzor­ků NASA (SSC-03) od Bar­tos­ze Kon­te­ka.
Zvlášt­ní cenu týmu Exle­vel za „Nej­lep­ší pro­stře­dí v pla­ne­tár­ním mě­řít­ku“ zís­kal Tosh Vla­dev za Prů­zkum­ní­ka pla­ne­ty – SOL 42.
Zvlášt­ní cenu za nej­lep­ší práci s po­u­ži­tím Mar­mose­tu zís­kal Spa­ce­Ro­ver TSC-146 od Jo­nase Akhmad­je­va.

Hum3D na svém webu uka­zu­je také díla dal­ších fi­na­lis­tů, která pros­tě ne­mů­že ig­no­ro­vat.

Pro mi­lov­ní­ky sta­tis­tik

Sou­tě­že se zú­čast­ni­lo 98 uměl­ců. Dva­cet dva členů po­ro­ty mělo roz­díl­né ná­zo­ry na prv­ních pětku – dva­cet devět ren­de­rů zís­ka­lo hlasy (každé místo v první pětce zís­ká­va­lo zvlášt­ní počet bodů: první místo – pět bodů, páté místo – jeden bod. Všech­ny body/hlasy byly se­čte­ny).

Zvlášt­ní po­dě­ko­vá­ní patří spon­zo­rům, kteří akci pod­po­ru­jí a po­má­ha­jí 3D uměl­cům vy­tvá­řet svá mi­s­trov­ská díla.

Pře­hled prací ví­tězů i oce­ně­ných, krát­ké roz­ho­vo­ry s ví­tě­zi a ná­zo­ry po­rot­ců na jejich práce na­jde­te na blogu Hum3D.


Mohlo by vás zajímat: