301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Vyhlášení vítězů soutěže Space Rover

Pátek, 19 Červen 2020 11:47

Tags: 3D Art challenge | Hum3D | Soutěž | Space Rover | Vítězové

Hum3D-Space Walk blog-2025Sou­těž o níž jsme naše čte­ná­ře in­for­mo­va­li, a která pro­bí­ha­la v době ce­lo­svě­to­vé­ho ší­ře­ní viru Covid-19, skon­či­la 3. červ­na 2020. Po­řa­da­tel Hum3D již vy­hlá­sil její vý­sled­ky. První cenu za práci na­zva­nou Space Walk zís­kal Pa­tryk Ur­ba­ni­ak a hned si k ní při­bral také zvlášt­ní cenu od týmu Chaos za „Nej­lep­ší ren­der, který byl vy­tvo­řen po­mo­cí V-ray“. Při své práci po­u­žil 3ds Max, V-Ray, Pho­to­shop a After Ef­fects. Druhé místo za práci The Har­vest zís­kal David Ague­ro a i ten k ní při­bral spe­ci­ál­ní cenu – od týmu Li­gh­twa­ve – za „Nej­lep­ší práci, která byla pro­ve­de­na po­mo­cí Li­gh­twa­ve 3d“. Při práci vy­u­žil soft­wa­ry Li­gh­twa­ve 3d, Sub­stan­ce pa­in­ter a Af­fi­ni­ty photo.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Třetí místo ob­sa­dil svou prací Space In­vi­der Jura Ko­žev­ni­kov a po­u­žil při ní pro­gra­my Maya, Blen­der, Sub­stan­ce Pa­in­ter, Qui­xel Mixer a Pho­to­shop.

Hum3D-Harvest Space Invider-2025

Zvláštní ceny

Zvlášt­ní cenu týmu Sub­stan­ce za nej­lep­ší tex­tu­ru a týmů Fox Ren­der­farm a Re­bus­farm zís­kal Mal­chus Akash za dílo Le­vi­athan Rover.
Zvlášt­ní cenu týmu Otoy za „Nej­lep­ší vy­kres­le­ní, které bylo vy­tvo­ře­no po­mo­cí Octa­ne­Ren­de­ru“, zís­ka­la práce SR-001 od Ay­ou­ba Ahma­da.
Zvlášt­ní cenu týmu Teya Con­cep­tor za „Nej­ne­ob­vyk­lej­ší de­sign ro­ve­ru“ do­stal Po­sled­ní den mise au­to­ra Si­mo­na Mar­ti­ne­ze.
Zvlášt­ní cenu týmu s pří­znač­ným ná­zvem Co­ro­na za „Nej­lep­ší vy­kres­le­ní, které bylo vy­tvo­ře­no po­mo­cí Co­ro­ny“, zís­ka­la práce Sbě­ra­tel vzor­ků NASA (SSC-03) od Bar­tos­ze Kon­te­ka.
Zvlášt­ní cenu týmu Exle­vel za „Nej­lep­ší pro­stře­dí v pla­ne­tár­ním mě­řít­ku“ zís­kal Tosh Vla­dev za Prů­zkum­ní­ka pla­ne­ty – SOL 42.
Zvlášt­ní cenu za nej­lep­ší práci s po­u­ži­tím Mar­mose­tu zís­kal Spa­ce­Ro­ver TSC-146 od Jo­nase Akhmad­je­va.

Hum3D na svém webu uka­zu­je také díla dal­ších fi­na­lis­tů, která pros­tě ne­mů­že ig­no­ro­vat.

Pro mi­lov­ní­ky sta­tis­tik

Sou­tě­že se zú­čast­ni­lo 98 uměl­ců. Dva­cet dva členů po­ro­ty mělo roz­díl­né ná­zo­ry na prv­ních pětku – dva­cet devět ren­de­rů zís­ka­lo hlasy (každé místo v první pětce zís­ká­va­lo zvlášt­ní počet bodů: první místo – pět bodů, páté místo – jeden bod. Všech­ny body/hlasy byly se­čte­ny).

Zvlášt­ní po­dě­ko­vá­ní patří spon­zo­rům, kteří akci pod­po­ru­jí a po­má­ha­jí 3D uměl­cům vy­tvá­řet svá mi­s­trov­ská díla.

Pře­hled prací ví­tězů i oce­ně­ných, krát­ké roz­ho­vo­ry s ví­tě­zi a ná­zo­ry po­rot­ců na jejich práce na­jde­te na blogu Hum3D.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit