Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Čtvrtstoletí MCAE Systems

Úterý, 30 Červen 2020 13:59

Tags: 25 let | 3D technologie | MCAE | MCAE Systems | Projekty | Výročí | Zákazníci

MCAE-1996-2027Již 25 let ote­ví­rá spo­leč­nost MCAE Sys­tems svým zá­kaz­ní­kům dveře do světa ne­pře­ber­ných mož­nos­tí 3D tech­no­lo­gií. Po­sou­vá hra­ni­ce za­ve­de­ných prů­mys­lo­vých po­stu­pů a umožňuje pře­hod­no­tit způ­sob ná­vr­hu de­sig­nu, vý­vo­je pro­duk­tů i vý­rob­ních pro­ce­sů. Umí zkrát­ka 3D tech­no­lo­gie dobře im­ple­men­to­vat do vý­rob­ních pro­ce­sů firem a již dlou­ho­do­bě před­sta­vu­je in­te­grač­ní člá­nek mezi tech­no­lo­gi­e­mi za­hra­nič­ních part­ne­rů a zá­kaz­ní­ky. MCAE Sys­tems (dále jen MCAE) za­čí­na­la jako do­ce­la malá firma na jihu Mo­ra­vy, dnes její ře­še­ní po­u­ží­va­jí nejen spo­leč­nos­ti jako Škoda Auto, Volkswagen Slo­va­kia, Ro­bert Bosch nebo třeba Magna, ale také uni­ver­zi­ty jako VUT v Brně či ČVUT v Praze.

Za jejím úspě­chem stojí pro­fe­si­o­nál­ní odhad pro vy­u­ži­tí správ­né tech­ni­ky ve správ­ný čas, do znač­né míry pak i šťast­ný výběr za­hra­nič­ních part­ne­rů. Dnes má na kontě stov­ky do­da­ných pro­fe­si­o­nál­ních za­ří­ze­ní i kom­plex­ních ře­še­ní, které se uplatňují v nej­růz­něj­ších prů­mys­lo­vých od­vět­vích i ve škol­ství. 3D tech­no­lo­gie od MCAE jsou běž­nou sou­čás­tí mnoha pro­gre­siv­ních firem, kte­rým po­moh­ly k úspě­chu. Je jed­nou z mála spo­leč­nos­tí v České re­pub­li­ce, je­jímž pro­střed­nic­tvím jsou ve stě­žej­ních ob­las­tech prů­mys­lu úspěš­ně apli­ko­vá­ny nej­mo­der­něj­ší 3D di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie.
V sou­čas­nos­ti MCAE ope­ru­je ve 3 lo­ka­li­tách – na Mo­ra­vě v hlav­ním sídle v Ku­ři­mi u Brna, které je sou­čas­ně ško­li­cím stře­dis­kem, v Če­chách v Pla­zech u Mladé Bo­lesla­vi a na Slo­ven­sku v Dub­ni­ci nad Váhom. Zde má navíc ob­chod­ní za­stou­pe­ní v Nitře a Pre­šo­vě. Z pů­vod­ních cca 10 za­měst­nan­ců se tým MCAE roz­ros­tl na 65 členů.
S vy­u­ži­tím ši­ro­ké­ho port­fo­lia MCAE vznik­la řada tech­nic­ky velmi ná­roč­ných i zcela uni­kát­ních pro­jek­tů. Oprav­du pyšná je na své úspěš­ně zre­a­li­zo­va­né za­káz­ky a spo­ko­je­né zá­kaz­ní­ky.

MCAE dulezite udalosti-2027


Mohlo by vás zajímat: