301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Výzkum v počítačových vědách letos ovládly ženy

Pátek, 10 Červenec 2020 08:54

Tags: ATOS | Barbora | Ceny Josepha Fouriera | Francouzský institut | IT4Innovations | Superpočítače

Cena Josepha Fouriera 2020-2028Sou­těž o nej­lep­ší vý­zkum­nou práci v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vých věd po­řá­dá spo­leč­nost Atos již 10 let. Během slav­nost­ní­ho vy­hlá­še­ní le­toš­ních Cen Jo­se­pha Fou­rie­ra 2. 7. si na pódium Fran­couz­ské­ho in­sti­tu­tu při­šly pro tři ze čtyř cen ženy. První cenu zís­ka­la Jitka Kost­ko­vá. Její vý­zkum in­va­ri­an­tů by mohl po­mo­ci ná­vr­há­řům ka­ro­se­rií zvý­šit rych­lost a sní­žit spo­tře­bu vo­zi­del. Ví­těz­ka spe­ci­ál­ní ceny Ka­tarí­na Fur­ma­no­vá zís­ka­la za vý­zkum pro­tei­no­vých in­ter­ak­cí 50 000 vý­po­čet­ních hodin na su­per­po­čí­ta­či, které vy­u­ži­je pro další bá­dá­ní. Au­to­ři oce­ně­ných prací zís­ka­li pe­něž­ní od­mě­ny, sti­pen­dia na stáž ve Fran­cii nebo vý­po­čet­ní čas na su­per­po­čí­ta­či v Ná­rod­ním su­per­po­čí­ta­čo­vém cen­t­ru IT4In­no­vati­ons v Os­t­ra­vě.

Jed­ním ze su­per­po­čí­ta­čů, který bude moci vítěz spe­ci­ál­ní ceny vy­u­žít, je nejmlad­ší os­t­rav­ský su­per­po­čí­tač Bar­bo­ra. Ten do cen­t­ra dodal Atos v říjnu 2019.

Ná­stroj, který za­to­čí s víry, které zpo­ma­lu­jí jízdu

Au­tor­kou nej­lé­pe hod­no­ce­né práce je Jitka Kost­ko­vá z Aka­de­mie věd ČR. V oce­ně­né práci se vě­nu­je in­va­ri­ant­ní­mu roz­po­zná­vá­ní. Pr­vot­ní im­puls při­šel z praxe od in­že­ný­rů, kteří na­vr­hu­jí ka­ro­se­rie. Když fouká vzduch kolem auta nebo kří­d­la le­ta­dla, mohou se tvo­řit ne­žá­dou­cí víry – ty sni­žu­jí rych­lost a zvy­šu­jí spo­tře­bu. Zkou­ma­né in­va­ri­an­ty se dají po­u­žít jako ná­stroj pro au­to­ma­tic­ké hle­dá­ní těch­to vírů v da­tech ze si­mu­la­cí, která mají in­že­ný­ři k dis­po­zi­ci a která v pod­sta­tě před­sta­vu­jí ja­kousi mapu prou­dě­ní větru.

Pro vývoj léků mo­de­ly z učeb­nic che­mie ne­sta­čí

Spe­ci­ál­ní cenu Ná­rod­ní­ho su­per­po­čí­ta­čo­vé­ho cen­t­ra IT4In­no­vati­ons – tedy 50 000 vý­po­čet­ních hodin na os­t­rav­ském su­per­po­čí­ta­či – vy­hrá­la Ka­tarí­na Fur­ma­no­vá z Ma­sa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty. Ve své práci se vě­no­va­la vi­zu­a­li­za­ci in­ter­ak­cí pro­tei­nů s ji­ný­mi mo­le­ku­la­mi. Tra­dič­ní mo­de­ly zob­ra­zo­vá­ní mo­le­kul, jako je třeba ato­mic­ký, který znáte z učeb­nic che­mie, jsou pro zkou­má­ní in­ter­ak­cí pří­liš de­tail­ní, ne­pře­hled­né a ztrá­ce­jí se v nich dů­le­ži­té sou­vis­los­ti. Au­tor­kou vy­vi­nu­té ná­stro­je umožňují lépe zkou­mat vzta­hy a in­ter­ak­ce mo­le­kul. Vý­zkum může po­mo­ci na­pří­klad při zkou­má­ní funk­cí pro­tei­nů nebo při hle­dá­ní no­vých léků. A pro­to­že je vý­zkum pro­tei­no­vých in­ter­ak­cí velmi ná­roč­ný na vý­po­čet­ní me­to­dy, od­mě­na v po­do­bě vý­po­čet­ní­ho času na su­per­po­čí­ta­či se bude věd­ky­ni hodit.

Dal­ší­mi oce­ně­ný­mi byli Jan Hlav­nič­ka z ČVUT v Praze, který se vě­no­val ana­lý­ze po­ruch řeči u neu­ro­de­ge­ne­ra­tiv­ních one­moc­ně­ní, a Ka­te­ři­na Žmo­lí­ko­vá z VUT v Brně za vý­zkum v ob­las­ti se­pa­ra­ce řeči, který zvýší přes­nost při pře­pi­su řeči na text.

Ceny mla­dým věd­cům pře­dal ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Atos Vla­dek Šle­zin­gr. Sou­tě­že jako Cena Jo­se­pha Fou­rie­ra po­má­ha­jí ob­je­vo­vat mladé na­da­né vědce. Cílem Atosu je dát jim k dis­po­zi­ci ná­stro­je, aby mohli svůj ta­lent plně vy­u­žít.
Cenu Jo­se­pha Fou­rie­ra mohou zís­kat nej­lep­ší stu­den­ti dok­to­rand­ské­ho stu­dia a mladí vě­deč­tí pra­cov­ní­ci v ob­las­ti in­for­ma­ti­ky a vý­po­čet­ních věd se spe­ci­ál­ním za­mě­ře­ním na návrh nebo vy­u­ži­tí vý­po­čet­ně ná­roč­ných al­go­rit­mů a metod, si­mu­la­cí a mo­de­lo­vá­ní či ma­ni­pu­la­ci s vel­ký­mi ob­je­my dat pro po­tře­by vědy a vý­zku­mu ve ve­řej­né i ko­merč­ní sféře. Le­toš­ní roč­ník byl již de­sá­tý v po­řa­dí.
Cena Jo­se­pha Fou­rie­ra je udě­lo­vá­na v rámci Vě­dec­kých cen Fran­couz­ské­ho vel­vy­sla­nec­tví, které české ta­len­ty oceňuje již 26 let.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit