Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výzkum v počítačových vědách letos ovládly ženy

Pátek, 10 Červenec 2020 08:54

Tags: ATOS | Barbora | Ceny Josepha Fouriera | Francouzský institut | IT4Innovations | Superpočítače

Cena Josepha Fouriera 2020-2028Sou­těž o nej­lep­ší vý­zkum­nou práci v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vých věd po­řá­dá spo­leč­nost Atos již 10 let. Během slav­nost­ní­ho vy­hlá­še­ní le­toš­ních Cen Jo­se­pha Fou­rie­ra 2. 7. si na pódium Fran­couz­ské­ho in­sti­tu­tu při­šly pro tři ze čtyř cen ženy. První cenu zís­ka­la Jitka Kost­ko­vá. Její vý­zkum in­va­ri­an­tů by mohl po­mo­ci ná­vr­há­řům ka­ro­se­rií zvý­šit rych­lost a sní­žit spo­tře­bu vo­zi­del. Ví­těz­ka spe­ci­ál­ní ceny Ka­tarí­na Fur­ma­no­vá zís­ka­la za vý­zkum pro­tei­no­vých in­ter­ak­cí 50 000 vý­po­čet­ních hodin na su­per­po­čí­ta­či, které vy­u­ži­je pro další bá­dá­ní. Au­to­ři oce­ně­ných prací zís­ka­li pe­něž­ní od­mě­ny, sti­pen­dia na stáž ve Fran­cii nebo vý­po­čet­ní čas na su­per­po­čí­ta­či v Ná­rod­ním su­per­po­čí­ta­čo­vém cen­t­ru IT4In­no­vati­ons v Os­t­ra­vě.

Jed­ním ze su­per­po­čí­ta­čů, který bude moci vítěz spe­ci­ál­ní ceny vy­u­žít, je nejmlad­ší os­t­rav­ský su­per­po­čí­tač Bar­bo­ra. Ten do cen­t­ra dodal Atos v říjnu 2019.

Ná­stroj, který za­to­čí s víry, které zpo­ma­lu­jí jízdu

Au­tor­kou nej­lé­pe hod­no­ce­né práce je Jitka Kost­ko­vá z Aka­de­mie věd ČR. V oce­ně­né práci se vě­nu­je in­va­ri­ant­ní­mu roz­po­zná­vá­ní. Pr­vot­ní im­puls při­šel z praxe od in­že­ný­rů, kteří na­vr­hu­jí ka­ro­se­rie. Když fouká vzduch kolem auta nebo kří­d­la le­ta­dla, mohou se tvo­řit ne­žá­dou­cí víry – ty sni­žu­jí rych­lost a zvy­šu­jí spo­tře­bu. Zkou­ma­né in­va­ri­an­ty se dají po­u­žít jako ná­stroj pro au­to­ma­tic­ké hle­dá­ní těch­to vírů v da­tech ze si­mu­la­cí, která mají in­že­ný­ři k dis­po­zi­ci a která v pod­sta­tě před­sta­vu­jí ja­kousi mapu prou­dě­ní větru.

Pro vývoj léků mo­de­ly z učeb­nic che­mie ne­sta­čí

Spe­ci­ál­ní cenu Ná­rod­ní­ho su­per­po­čí­ta­čo­vé­ho cen­t­ra IT4In­no­vati­ons – tedy 50 000 vý­po­čet­ních hodin na os­t­rav­ském su­per­po­čí­ta­či – vy­hrá­la Ka­tarí­na Fur­ma­no­vá z Ma­sa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty. Ve své práci se vě­no­va­la vi­zu­a­li­za­ci in­ter­ak­cí pro­tei­nů s ji­ný­mi mo­le­ku­la­mi. Tra­dič­ní mo­de­ly zob­ra­zo­vá­ní mo­le­kul, jako je třeba ato­mic­ký, který znáte z učeb­nic che­mie, jsou pro zkou­má­ní in­ter­ak­cí pří­liš de­tail­ní, ne­pře­hled­né a ztrá­ce­jí se v nich dů­le­ži­té sou­vis­los­ti. Au­tor­kou vy­vi­nu­té ná­stro­je umožňují lépe zkou­mat vzta­hy a in­ter­ak­ce mo­le­kul. Vý­zkum může po­mo­ci na­pří­klad při zkou­má­ní funk­cí pro­tei­nů nebo při hle­dá­ní no­vých léků. A pro­to­že je vý­zkum pro­tei­no­vých in­ter­ak­cí velmi ná­roč­ný na vý­po­čet­ní me­to­dy, od­mě­na v po­do­bě vý­po­čet­ní­ho času na su­per­po­čí­ta­či se bude věd­ky­ni hodit.

Dal­ší­mi oce­ně­ný­mi byli Jan Hlav­nič­ka z ČVUT v Praze, který se vě­no­val ana­lý­ze po­ruch řeči u neu­ro­de­ge­ne­ra­tiv­ních one­moc­ně­ní, a Ka­te­ři­na Žmo­lí­ko­vá z VUT v Brně za vý­zkum v ob­las­ti se­pa­ra­ce řeči, který zvýší přes­nost při pře­pi­su řeči na text.

Ceny mla­dým věd­cům pře­dal ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Atos Vla­dek Šle­zin­gr. Sou­tě­že jako Cena Jo­se­pha Fou­rie­ra po­má­ha­jí ob­je­vo­vat mladé na­da­né vědce. Cílem Atosu je dát jim k dis­po­zi­ci ná­stro­je, aby mohli svůj ta­lent plně vy­u­žít.
Cenu Jo­se­pha Fou­rie­ra mohou zís­kat nej­lep­ší stu­den­ti dok­to­rand­ské­ho stu­dia a mladí vě­deč­tí pra­cov­ní­ci v ob­las­ti in­for­ma­ti­ky a vý­po­čet­ních věd se spe­ci­ál­ním za­mě­ře­ním na návrh nebo vy­u­ži­tí vý­po­čet­ně ná­roč­ných al­go­rit­mů a metod, si­mu­la­cí a mo­de­lo­vá­ní či ma­ni­pu­la­ci s vel­ký­mi ob­je­my dat pro po­tře­by vědy a vý­zku­mu ve ve­řej­né i ko­merč­ní sféře. Le­toš­ní roč­ník byl již de­sá­tý v po­řa­dí.
Cena Jo­se­pha Fou­rie­ra je udě­lo­vá­na v rámci Vě­dec­kých cen Fran­couz­ské­ho vel­vy­sla­nec­tví, které české ta­len­ty oceňuje již 26 let.


Mohlo by vás zajímat: