Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

DV CONTROL– nová aplikace pro pilotování dronů

Čtvrtek, 23 Červenec 2020 14:27

Tags: Drone Volt | Drony | DV CONTROL | Hercules | mobilní aplikace | ovládání

h10-2030Drone Volt, ex­pert na umě­lou in­te­li­gen­ci a pro­fe­si­o­nál­ní vý­rob­ce ci­vil­ních dronů, před­sta­vu­je svou novou sadu DV Con­t­rol, ná­stroj vě­no­va­ný pi­lo­to­vá­ní dronů řady Her­cu­les. Sys­tém DV Con­t­rol byl vy­vi­nut tak, aby pi­lo­tům umož­nil au­to­nomně do­kon­čit své pro­fe­si­o­nál­ní mise jed­no­du­chým a uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vým způ­so­bem. Lé­tá­ní s Her­cu­le­sem ne­by­lo díky DV Con­t­rol nikdy jed­no­duš­ší. Toto dál­ko­vé ovlá­dá­ní, pod­po­ra smart­pho­nu a in­tu­i­tiv­ní mo­bil­ní apli­ka­ce po­má­ha­jí pi­lo­to­vi během jeho úkolů. Přes Wi-Fi lze navíc při­po­jit více chyt­rých te­le­fo­nů a ob­ra­zo­vek. Na dvou ob­ra­zov­kách po­sky­tu­je všech­ny po­ža­do­va­né le­to­vé in­for­ma­ce v re­ál­ném čase.

Dál­ko­vé ovlá­dá­ní DV Con­t­rol je po­zem­ní pi­lot­ní sta­ni­ce, která umožňuje pro­vo­zo­vá­ní dronů s dál­ko­vým pře­no­sem.

Vý­ho­dy:

  • Pře­nos videa v re­ál­ném čase až do 2 km
  • Du­ál­ní ovlá­dá­ní video nebo termo ka­me­ry
  • Šif­ro­va­ný pře­nos AES 256

Mo­bil­ní apli­ka­ce DV Con­t­rol, která je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní na smart­phon, uka­zu­je všech­ny po­třeb­né le­to­vé in­for­ma­ce, jako je výška, rych­lost, vzdá­le­nost, na­pě­tí ba­te­rie, čas a po­lo­ha v re­ál­ném čase podle GPS. Kromě toho apli­ka­ce zob­ra­zu­je kon­t­rol­ní se­znam od­le­tů, aby při­po­mněl po­ža­do­va­ný po­stup pro op­ti­mál­ní bez­peč­nost během každé mise.

Le­to­vý plán, ať už jed­no­du­chý nebo slo­ži­tý, lze vy­tvo­řit a sle­do­vat pro­střed­nic­tvím sa­mot­né apli­ka­ce:

  • Do le­to­vé­ho plánu mohou být im­ple­men­to­vá­ny traťo­vé body, jakož i ja­ké­ko­li po­ža­do­va­né akce na těch­to traťo­vých bo­dech (zá­znam, ro­ta­ce, ori­en­ta­ce zá­vě­su atd.)
  • Le­tec­ká fo­to­gra­me­t­rie pro le­tec­ké ma­po­vá­ní a 3D mo­de­lo­vá­ní budov a te­rén­ních nebo ge­o­re­fe­renč­ních or­to­plá­nů. Vše, co po­tře­bu­je­te, je de­fi­no­vat ana­ly­zo­va­nou zónu a všech­ny re­le­vant­ní pa­ra­me­t­ry (nad­moř­ská výška, rych­lost, pře­kry­tí).
  • Pro delší mise mohou být za­hr­nu­ty Rally Points (shro­maž­diš­tě). Dron při­stá­vá na těch­to shro­máž­diš­tích za úče­lem vý­mě­ny ba­te­rie nebo jed­no­du­še do­kon­čí misi bez ná­vra­tu do vý­cho­zí­ho bodu.

Další do­stup­né funk­ce:

  • Follow (sle­do­vat): dron bude ná­sle­do­vat po­lo­hu dál­ko­vé­ho ovlá­dá­ní.
  • Tap-to-fly: klepnu­tí na ob­ra­zov­ku smart­pho­nu s mapou pošle dron na toto místo.

Pri­o­ri­ta­mi při vý­vo­ji této nové mo­bil­ní apli­ka­ce DV Con­t­rol byla efek­ti­vi­ta a uži­va­tel­ská pří­vě­ti­vost. Chce pi­lo­tům na­bíd­nout mož­nost snad­no ovlá­dat pro­duk­ty Her­cu­les během stále slo­ži­těj­ších pro­fe­si­o­nál­ních le­to­vých misí. Další in­for­ma­ce na www.dronevolt.com.


Mohlo by vás zajímat: