Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Keysight vydává Eggplant Test 7.0

Středa, 30 Srpen 2023 21:25

Tags: Eggplant Test 7.0 | Keysight | mobilní aplikace | Testování softwaru

Eggplant-Test-Overview-2335Key­si­ght Tech­no­lo­gies vy­da­la Eg­g­plant Test 7.0, vy­lep­še­nou verzi au­to­ma­ti­zo­va­né­ho ře­še­ní pro tes­to­vá­ní soft­wa­ru s vý­kon­ný­mi in­te­gra­ce­mi, které umo­ž­ňují týmům pro za­jiš­tě­ní kva­li­ty (QA) tes­to­vat mo­bil­ní apli­ka­ce na více za­ří­ze­ních a ope­rač­ních sys­té­mech sou­čas­ně. Mo­bil­ní apli­ka­ce se staly všu­dypří­tom­nou sou­čás­tí mo­der­ní­ho di­gi­tál­ní­ho ži­vo­ta a umo­ž­ňují vše od elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­do­vá­ní a di­gi­tál­ní­ho zdra­ví až po za­bez­pe­če­ní do­mác­nos­ti a ří­ze­ní ob­chod­ních pro­ce­sů.

Je však ne­prav­dě­po­dob­né, že by uži­va­te­lé po­va­žo­va­li apli­ka­ci za uži­teč­nou, pokud má chyby nebo se špat­ně po­u­ží­vá. Vzhle­dem k ne­sčet­ným kom­bi­na­cím za­ří­ze­ní a ope­rač­ních sys­té­mů je tes­to­vá­ní mo­bil­ních apli­ka­cí před je­jich vy­dá­ním dů­le­ži­těj­ší než kdy­ko­li před­tím. QA týmy po­tře­bu­jí au­to­ma­ti­zo­va­né ná­stro­je, které urych­lí ově­řo­vá­ní kom­pa­ti­bi­li­ty, funkč­nos­ti, po­u­ži­tel­nos­ti, vý­ko­nu a za­bez­pe­če­ní apli­ka­cí v růz­ných kon­fi­gu­ra­cích za­ří­ze­ní.

Test Eg­g­plant 7.0 od Key­si­ght Tech­no­lo­gies spl­ňuje tuto výzvu díky in­te­gra­cím, které mohou tes­to­vat více než 7500 kom­bi­na­cí ope­rač­ních sys­té­mů a za­ří­ze­ní pro­střed­nic­tvím služ­by Sauce Labs Real De­vi­ce Cloud. Nej­no­věj­ší verze Eg­g­plant Test na­bí­zí týmům QA pro­gre­siv­ní funk­ce pro spo­lu­prá­ci, bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci s ná­stro­ji pro kon­ti­nu­ál­ní in­te­gra­ci a mož­nost pro­po­je­ní s vir­tu­a­li­zo­va­ný­mi apli­ka­ce­mi. Tyto funk­ce spo­leč­ně umo­ž­ňují au­to­ma­ti­za­ci, zrych­le­ní a zmír­ně­ní rizik spo­je­ných s ma­nu­ál­ním tes­to­vá­ním, a tím zdo­ko­na­lu­jí pro­ces tes­to­vá­ní.

Nová vylepšení platformy Eggplant Test zahrnují:

 

  • Oka­mži­té pro­vá­dě­ní testů – Eli­mi­nu­je po­tře­bu ná­klad­ných la­bo­ra­to­ří za­ří­ze­ní tím, že umožňuje oka­mži­té pro­vá­dě­ní testů na ja­kém­ko­li za­ří­ze­ní a ope­rač­ním sys­té­mu pro­střed­nic­tvím Sauce Labs Real De­vi­ce Cloud, což za­jiš­ťu­je kom­plex­ní po­kry­tí testů bez pro­blé­mů se sprá­vou fy­zic­kých za­ří­ze­ní.
  • Ble­sku­ry­ch­lé vý­sled­ky – Kom­bi­na­ce Eg­g­plant Test a Sauce Labs Real De­vi­ce Cloud umo­ž­ňuje pro­vá­dět tes­to­va­cí pří­pa­dy sou­čas­ně, což zkra­cu­je cel­ko­vou dobu tes­to­vá­ní a ury­ch­lu­je cykly vy­dá­vá­ní verzí.
  • In­te­gra­ce sprá­vy verzí – In­te­gra­ce se sys­té­mem Git při­ná­ší do pro­ce­su au­to­ma­ti­za­ce tes­to­vá­ní mož­nos­ti sprá­vy verzí, což týmům umo­ž­ňuje vra­cet se k před­cho­zím ver­zím, po­rov­ná­vat změny a bez­pro­blé­mo­vě spo­lu­pra­co­vat na­příč více vět­ve­mi.
  • Kon­ti­nu­ál­ní in­te­gra­ce (CI) – In­te­gra­ce s po­pu­lár­ní­mi ná­stro­ji CI umo­ž­ňuje za­čle­nit au­to­ma­ti­za­ci testů do CI/CD řádu, aby bylo možné dříve iden­ti­fi­ko­vat a opra­vit pro­blémy, což umo­ž­ňuje vyšší kva­li­tu soft­wa­ru a zrych­le­ní doby uve­de­ní na trh.
  • In­te­gra­ce jed­not­né­ho při­hlá­še­ní (SSO) do Acti­ve Di­rec­to­ry – Usnad­ňu­je tes­to­vá­ní v pod­ni­ko­vém mě­řít­ku pod­po­rou pří­stu­pu k tes­to­va­cím pro­střed­kům a je­jich ří­ze­ní pro­střed­nic­tvím Acti­ve Di­rec­to­ry SSO.
  • Ná­stro­je pro vi­zu­ál­ní ově­řo­vá­ní na pod­ni­ko­vé úrov­ni – Au­to­ma­ti­zu­je tes­to­vá­ní vir­tu­ál­ních po­čí­ta­čů pro­střed­nic­tvím nové in­te­gra­ce s Ci­t­ri­xem, která vy­u­ží­vá funk­ci In­tel­li­gent Com­pu­ter Vi­si­on k tes­to­vá­ní za­bez­pe­če­ných apli­ka­cí Ci­t­rix.
  • Vy­lep­še­ná spo­lu­prá­ce – Zlep­šu­je spo­lu­prá­ci mezi QA týmy tím, že po­sky­tu­je jed­not­nou plat­for­mu pro au­to­ma­ti­za­ci tes­to­vá­ní, která umo­ž­ňuje čle­nům týmu bez­pro­blé­mo­vě spo­lu­pra­co­vat, sdí­let tes­to­va­cí pro­střed­ky a spo­lu­pra­co­vat v re­ál­ném čase.

 

 


Mohlo by vás zajímat: