Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Keysight uvedl AI Data Center Test Platform

Neděle, 03 Březen 2024 23:53

Tags: Datová centra | Keysight | Platforma | Testování | Umělá inteligence

Keysight-001-2409Key­si­ght Tech­no­lo­gies vstou­pi­la do eko­sys­té­mu in­frastruk­tu­ry umělé in­te­li­gen­ce (AI) a stro­jo­vé­ho učení (ML) uve­de­ním plat­for­my Key­si­ght AI Data Cen­ter Test Plat­form, která je ur­če­na k urych­le­ní ino­va­cí v ob­las­ti ově­řo­vá­ní a op­ti­ma­li­za­ce sítí AI/ML. Ře­še­ní vý­raz­ně zlep­šu­je srov­ná­va­cí tes­to­vá­ní no­vých in­frastruk­tur AI s ne­bý­va­lým roz­sa­hem a efek­ti­vi­tou.

Na­sa­ze­ní a vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce rych­le roste ve všech prů­mys­lo­vých seg­men­tech a závod o rych­lé a efek­tiv­ní tré­no­vá­ní a po­sky­to­vá­ní no­vých mo­de­lů umělé in­te­li­gen­ce je pro spo­leč­nos­ti nej­vyš­ší pri­o­ri­tou. Pra­cov­ní zá­tě­že AI / ML zpra­co­vá­va­jí ob­rov­ské množ­ství dat, což vy­ža­du­je vy­so­kou šířku pásma sítě a vý­po­čet­ní výkon, aby se zkrá­ti­la doba tré­nin­ku. Ná­kla­dy na návrh a ově­ře­ní roz­sáh­lých vy­hod­no­ce­ní scé­ná­řů „co kdyby“ jsou však ne­ú­nos­né i pro nej­vět­ší pro­vo­zo­va­te­le AI.

K pře­ko­ná­ní této výzvy a urych­le­ní ná­vr­hu a tes­to­vá­ní in­frastruk­tu­ry AI / ML po­sky­tu­je Key­si­ght AI Data Cen­ter Test Plat­form vy­so­ce vy­la­di­tel­nou emu­la­ci pra­cov­ní zá­tě­že AI, pře­dem při­pra­ve­né apli­ka­ce pro srov­ná­va­cí tes­to­vá­ní a ná­stro­je pro ana­lý­zu da­to­vých sad, které vý­raz­ně zvy­šu­jí vý­kon­nost sí­ťo­vé struk­tu­ry clus­te­ru AI / ML.

Keysight-003-2409

Ře­še­ní Key­si­gh­tu pro da­to­vá cen­t­ra, které urych­lu­je návrh sítí AI / ML:

  • Na­bíd­ka hlu­bo­ké­ho vhle­du do vý­kon­nos­ti ko­lek­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ce.
  • Zjed­no­du­še­ní pro­ce­su srov­ná­va­cí­ho tes­to­vá­ní – Po­sky­tu­je va­li­da­ci sí­ťo­vé struk­tu­ry AI před­při­pra­ve­ný­mi ben­chmar­ko­vý­mi apli­ka­ce­mi, vy­tvo­ře­ný­mi na zá­kla­dě part­ner­ství s nej­vět­ší­mi pro­vo­zo­va­te­li AI a do­da­va­te­li in­frastruk­tu­ry AI.
  • Spouš­tě­ní de­fi­no­va­ných mo­de­lů cho­vá­ní AI / ML – Umožňuje sdí­le­ní mezi uži­va­te­li a zá­kaz­ní­ky, což po­má­há re­pro­du­ko­vat ex­pe­ri­men­ty.
  • Na­bíd­ka vý­bě­ru tes­to­va­cích stro­jů – Mož­nost volby mezi emu­la­cí pra­cov­ní zá­tě­že AI na hard­wa­ro­vých zá­tě­žo­vých za­ří­ze­ních a soft­wa­ro­vých kon­co­vých bo­dech Key­si­gh­tu nebo sku­teč­ný­mi ak­ce­le­rá­to­ry AI pro po­rov­ná­ní vý­sled­ků ben­chmar­kin­gu.

Plat­for­ma Key­si­ght umo­ž­ňuje roz­sáh­lé ově­řo­vá­ní a ex­pe­ri­men­to­vá­ní s kon­strukč­ním ná­vrhem re­a­lis­tic­kým a ná­kla­do­vě efek­tiv­ním způ­so­bem. Toto ře­še­ní dopl­ňuje tes­to­vá­ní pra­cov­ních zá­tě­ží AI / ML po­mo­cí GPU a po­sky­tu­je pro­vo­zo­va­te­lům AI šká­lo­va­tel­něj­ší, ro­bust­něj­ší a in­te­gro­va­něj­ší plat­for­mu pro tes­to­vá­ní AI.


Mohlo by vás zajímat: