Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Snadné cesty k testování a implementaci XL SCAN

Středa, 10 Duben 2024 23:35

Tags: Implementace | Partneři | SCANLAB | Testování | XL SCAN

XL-SCAN-SCANLAB-Turner-Laser-2415SCAN­LAB, před­ní do­da­va­tel špič­ko­vých la­se­ro­vých ske­no­va­cích sys­té­mů, za­jiš­ťu­je pro­střed­nic­tvím part­ner­ství mi­ni­ma­li­za­ci ná­ro­ků na in­te­gra­ci svých vy­spě­lých ře­še­ní pro mi­k­ro­ob­rá­bě­ní. XL SCAN, který byl vy­vi­nut spo­leč­ně s ACS Mo­ti­on Con­t­rol, zpra­co­vá­vá ob­rob­ky prak­tic­ky ne­o­me­ze­né ve­li­kos­ti díky syn­chron­ní kom­bi­na­ci 2D ske­no­va­cí hlavy s po­lo­ho­va­cím sto­lem XY, kdy se ske­ner a stůl během la­se­ro­vé­ho zpra­co­vá­ní ne­u­stá­le po­hy­bu­jí.

Ide­ál­ně se hodí pro la­se­ro­vé zpra­co­vá­ní ma­te­ri­á­lů při vý­ro­bě dis­plejů, zpra­co­vá­ní po­lo­vo­di­čo­vých desti­ček, ře­zá­ní vel­kých fólií, vý­ro­bu lé­kař­ských pří­stro­jů a vr­tá­ní desek ploš­ných spojů při vý­ro­bě elek­tro­ni­ky. Spo­lu­prá­ce s od­bor­ný­mi in­te­grá­to­ry po celém světě za­jiš­ťu­je zá­kaz­ní­kům rych­lou, níz­ko­ri­zi­ko­vou a efek­tiv­ní in­te­gra­ci to­ho­to špič­ko­vé­ho ske­no­va­cí­ho ře­še­ní. Nej­no­věj­ším in­te­grač­ním part­ne­rem se síd­lem v Si­li­con Valley je Tur­ner Laser Sys­tems, který v USA po­sky­tu­je na klíč při­způ­so­bi­tel­né stro­je a služ­by vý­vo­je pro­ce­sů.

Ře­še­ní XL SCAN může zlep­šit přes­nost, roz­li­še­ní prvků a pro­pust­nost mi­k­ro­ob­rá­bě­ní dílů vět­ších roz­mě­rů syn­chron­ním ří­ze­ním 2D ske­no­va­cí hlavy a dvou­o­sé­ho po­hy­bu XY stol­ku. Ře­še­ní ske­no­vá­ní za­hr­nu­je od­bor­né know-how před­ních ske­no­va­cích sys­té­mů na trhu s dlou­ho­le­tý­mi zku­še­nost­mi s ří­ze­ním me­cha­nic­kých os. Po­sky­tu­je nej­vyš­ší přes­nost v prak­tic­ky ne­o­me­ze­né pra­cov­ní ob­las­ti, což je klí­čo­vá vlast­nost pro různé apli­ka­ce ve vý­ro­bě elek­tro­ni­ky.

Glo­bál­ní tech­nic­ká pod­po­ra pro XL SCAN

Vý­rob­ci la­se­ro­vých stro­jů na­vr­hu­jí a na­sta­vu­jí kom­plet­ní sys­témy přes­ně podle po­ža­dav­ků pří­sluš­né­ho pro­ce­su. In­te­gra­ce velmi spe­ci­fic­kých kom­po­nent, jako je po­kro­či­lý mi­k­ro­ob­rá­bě­cí ske­no­va­cí sys­tém, však ob­vykle není je­jich hlav­ním cílem. SCAN­LAB si to uvě­do­mu­je, a proto spo­lu­pra­cu­je s vy­bra­ný­mi part­ne­ry, kteří při­ná­še­jí hlu­bo­ké zna­los­ti la­se­rů, přes­né­ho po­hy­bu, op­ti­ky a je­jich apli­ka­cí v mi­k­ro­ob­rá­bě­ní. Tito part­ne­ři mají dů­věr­nou zna­lost sys­té­mu XL SCAN a na­bí­ze­jí ře­še­ní s touto po­kro­či­lou tech­no­lo­gií, díky čemuž ji lze bez pro­blé­mů za­čle­nit do vý­ro­by.

V Ev­ro­pě na­bí­zí Busch Micro­sys­tems služ­by plné in­te­gra­ce. Pro uži­va­te­le XL SCAN v Jižní Ko­re­ji bylo ve spo­lu­prá­ci s Pres­to So­lu­ti­on zří­ze­no cen­t­rum tech­nic­ké pod­po­ry. Na­bí­ze­né služ­by zde sa­ha­jí od před­pro­dej­ní­ho po­ra­den­ství, před­vá­dě­ní funk­cí a in­di­vi­du­ál­ní­ho tes­to­vá­ní ve vlast­ní la­bo­ra­to­ři la­se­ro­vých apli­ka­cí až po uve­de­ní do pro­vo­zu a pod­po­ru na místě u zá­kaz­ní­ků. Nyní ame­ric­ká spo­leč­nost Tur­ner Laser Sys­tems doplňuje na­bíd­ku glo­bál­ní pod­po­ry o ře­še­ní na klíč a služ­by vý­vo­je pro­ce­sů ve své la­se­ro­vé la­bo­ra­to­ři.
Všich­ni part­ne­ři za­klá­da­jí svou na­bíd­ku slu­žeb na osvěd­če­ném tech­no­lo­gic­kém part­ner­ství s ACS Mo­ti­on Con­t­rol a po­sky­to­va­te­lem soft­wa­ru Di­rect Ma­chi­ning Con­t­rol (DMC).


Mohlo by vás zajímat: