Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SCANLAB se připravuje na další růst

Úterý, 11 Leden 2022 23:44

Tags: Christian Sonner | Dirk Thomas | Laserové skenování | OEM | SCANLAB

SCANLAB-Management-Team-2022-2202Vý­rob­ce OEM ře­še­ní pro la­se­ro­vé ske­no­vá­ní, Scan­lab, roz­ši­řu­je po­čát­kem roku 2022 svůj ma­na­žer­ský tým. Do ve­de­ní spo­leč­nos­ti byli nově jme­no­vá­ni dlou­ho­le­tý ve­dou­cí fi­nanč­ní­ho od­dě­le­ní Dirk Tho­mas a ve­dou­cí vý­zku­mu a vý­vo­je Chris­ti­an Son­ner. S tímto zku­še­ným a efek­tiv­ním týmem spo­leč­nost vy­ty­ču­je směr k dal­ší­mu růstu. Dů­sled­nost a sta­bi­li­ta jsou dvě klí­čo­vé hod­no­ty Scan­la­bu, ex­per­ta na la­se­ro­vé tech­no­lo­gie, se síd­lem v Pu­chhe­i­mu u Mni­cho­va.

Ge­ne­rál­ní ře­di­tel Georg Hof­ner pra­cu­je ve spo­leč­nos­ti od roku 1995. Již při­bliž­ně 20 let řídí vývoj spo­leč­nos­ti. Aby mohl Scan­lab lépe do­sáh­nout svých am­bi­cióz­ních cílů do bu­douc­na a růstu, roz­ši­řu­je s účin­nos­tí od za­čát­ku roku 2022 svůj ope­ra­tiv­ní ma­na­žer­ský tým.

Dirk Tho­mas, ve­dou­cí fi­nanč­ní­ho od­dě­le­ní spo­leč­nos­ti Scan­lab, pra­cu­je ve spo­leč­nos­ti již více než 20 let. Jako nový ře­di­tel bude zod­po­věd­ný za ad­mi­nis­tra­ti­vu, ří­ze­ní, lid­ské zdro­je a IT od­dě­le­ní. V sou­čas­né době je di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce klí­čo­vým prv­kem bu­dou­cí stra­te­gie Scan­la­bu.
Do před­sta­ven­stva byl jme­no­ván také ře­di­tel pro vý­zkum a vý­voj Chris­ti­an Son­ner. Chris­ti­an Son­ner je sou­čás­tí ro­di­ny Scan­lab již devět let a ve své nové funk­ci bude po­kra­čo­vat v di­gi­ta­li­za­ci pro­duk­to­vé­ho port­fo­lia spo­leč­nos­ti a vý­vo­ji vy­so­ce in­te­gro­va­ných ske­no­va­cích sys­té­mů. Všich­ni tři jed­na­te­lé jsou pře­svěd­če­ni, že cí­le­ná ori­en­ta­ce na zá­kaz­ní­ky a part­ner­ské vzta­hy s prů­mys­lem a vě­dec­ký­mi in­sti­tu­ce­mi jsou nej­dů­le­ži­těj­ší­mi vůd­čí­mi zá­sa­da­mi spo­leč­nos­ti.

Před­cho­zí pro­voz­ní ře­di­tel Chris­ti­an Hut­ten­lo­her opus­til spo­leč­nost, aby se mohl vě­no­vat novým vý­zvám. Nové ve­de­ní by mu chtě­lo vý­slov­ně po­dě­ko­vat za jeho dlou­ho­le­té na­sa­ze­ní a spo­lu­prá­ci.


Mohlo by vás zajímat: