Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SCANLAB integruje polygonové skenery z Belgie

Pondělí, 17 Leden 2022 16:39

Tags: NST | Polygonové skenery | SCANLAB | Te­cIn­vest Hol­ding

SCANLAB-Polygon-Scanner-2203Te­cIn­vest Hol­ding AG, ma­teř­ská spo­leč­nost firem Scan­lab GmbH a Next Scan Tech­no­lo­gy BVBA, mění svou or­ga­ni­za­ci v seg­men­tu po­ly­go­no­vých ske­ne­rů. Next Scan Tech­no­lo­gy (NST) bude na za­čát­ku roku 2022 spo­je­na s od­bor­ní­ky na ske­no­va­cí sys­témy se síd­lem v Pu­chhe­i­mu. Zku­še­ný ob­chod­ní tým Scan­labu se bude sta­rat o mar­ke­ting pro­duk­tů a zá­kaz­nic­ký ser­vis.

Osvěd­če­ný tým vý­vo­já­řů v Bel­gii, pů­so­bí­cí pod ná­zvem Scan­lab BV, se nyní bude moci sou­stře­dit vý­hrad­ně na další vývoj po­ly­go­no­vých ske­ne­rů.

Po­ly­go­no­vé ske­no­va­cí sys­témy jsou pro­slu­lé ex­trém­ně vy­so­kou rych­los­tí ske­no­vá­ní a jsou ob­zvláš­tě vhod­né pro ploš­né la­se­ro­vé zpra­co­vá­ní růz­ných ma­te­ri­á­lů po řád­cích. Po­u­ži­tím po­ly­go­no­vých ske­ne­rů lze urych­lit prů­mys­lo­vou pro­duk­ti­vi­tu v apli­ka­cích, jako je mi­k­ro­struk­tu­ro­vá­ní do­ty­ko­vých ob­ra­zo­vek a so­lár­ních člán­ků nebo zpra­co­vá­ní elek­tro­nic­kých sou­čás­tek.

Seg­ment po­ly­go­no­vých ske­ne­rů je obor ori­en­to­va­ný na bu­douc­nost, který vzhle­dem ke své tech­no­lo­gic­ké slo­ži­tos­ti klade vy­so­ké ná­ro­ky na pro­dej a vý­voj. Aby mohl Te­cIn­vest Hol­ding v bu­douc­nu sdru­žo­vat zdro­je a lépe uspo­ko­jo­vat in­di­vi­du­ál­ní po­tře­by zá­kaz­ní­ků, roz­ho­dl se v tomto seg­men­tu kon­so­li­do­vat své schop­nos­ti. Bý­va­lé po­ly­go­no­vé kom­pe­tenč­ní cen­t­rum NST bude za­čle­ně­no do sku­pi­ny Scan­lab.

Další informace najdete na www.scanlab.de.


Mohlo by vás zajímat: