Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SCANLAB získává novou sesterskou společnost z Izraele

Úterý, 01 Září 2020 10:28

Tags: Akcie | DOE | HOLO/OR | SCANLAB | TechInvest

Holoor-BEAM-foci-a-2036Vý­rob­ce vy­so­ce kva­lit­ní­ho la­se­ro­vé­ho ske­no­va­cí­ho sys­té­mu Scan­lab má novou při­čle­ně­nou spo­leč­nost. Ma­teř­ská spo­leč­nost TechIn­vest Hol­ding firmy Scan­lab, pře­bí­rá 25% podíl v iz­ra­el­ské firmě HOLO/OR. Ta je uzná­va­ná jako prů­kop­ník ve vý­vo­ji difrakč­ních op­tic­kých prvků pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce. In­te­gra­cí těch­to ino­va­tiv­ních mi­k­ro­op­tic­kých kom­po­nent, jako jsou tva­ro­va­če pa­prsku, do svých ske­no­va­cích ře­še­ní může Scan­lab roz­mno­žit pole po­u­ži­tí svých pro­duk­tů. Difrakč­ní op­tic­ké prvky (DOE) lze po­u­žít ke spe­ci­fic­ké­mu tva­ro­vá­ní la­se­ro­vých pa­prs­ků. K do­sa­že­ní „difrakč­ní­ho efek­tu“ po­u­ží­va­jí DOE mi­k­rostruk­tu­ry vy­lepta­né do sub­strá­tu li­to­gra­fic­kým pro­ce­sem.

Sub­strá­tem je ob­vykle sklo – lze však po­u­žít i plas­ty, kovy nebo po­lo­vo­di­če. Iz­ra­el­ská spo­leč­nost je po­va­žo­vá­na za zku­še­né­ho hráče a lídra v tomto trž­ním seg­men­tu. Její od­bor­né zna­los­ti za­hr­nu­jí nejen kon­struk­ci a vý­ro­bu, ale také je­di­neč­ný vlast­ní si­mu­lač­ní soft­ware.
TechIn­vest Hol­ding zís­kal čtvr­ti­nu všech HOLO/OR akcií v srpnu 2020. V nad­chá­ze­jí­cích le­tech pře­vez­me hol­din­go­vá spo­leč­nost všech­ny zbý­va­jí­cí akcie v ně­ko­li­ka kro­cích. Zís­ka­ná spo­leč­nost si udrží svou ne­zá­vis­lost a bude úzce spo­lu­pra­co­vat se sester­skou spo­leč­nos­tí Scan­lab na řadě pro­jek­tů. Kromě plá­no­va­ných tech­nic­kých ino­va­cí bude do­sa­že­no také sy­ner­gie v pro­de­ji.


Mohlo by vás zajímat: