Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový koncept stroje pro laserové mikrovrtání

Pátek, 25 Červen 2021 23:53

Tags: FocusONE | La­se­ro­vé vr­tá­n | precSYS | SCANLAB

stoba-focusONE-precSYS-laser-micro-drilling-SCANLAB-2126Scan­lab do­dá­vá zá­klad­ní kom­po­nen­tu pro nový kon­cept stro­je stoba Cus­to­mi­zed Ma­chi­ne­ry pro la­se­ro­vé vr­tá­ní v roz­sa­hu mi­k­ro­me­t­rů. Vý­rob­ní stroj in­te­gru­je pě­ti­osý mi­k­ro­pro­ce­so­ro­vý sys­tém precSYS s fem­to­sekun­do­vým la­se­rem a op­tic­kým mě­ře­ním pro au­to­ma­tic­kou ko­rek­ci vý­sled­ků vr­tá­ní. Takto je možné do­sáh­nout vý­znam­né­ho zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty při 24/7 prů­mys­lo­vém po­u­ži­tí stro­je.

U prů­mys­lo­vých vý­rob­ních pro­ce­sů s ex­trém­ně vy­so­ký­mi po­ža­dav­ky na přes­nost jsou obec­ně vy­so­ké také mzdo­vé ná­kla­dy na kon­t­ro­lu kva­li­ty. Pokud je možné zre­du­ko­vat mě­ři­cí po­stu­py, vadné sou­čás­ti a pro­voz­ní dobu stro­je kvůli opě­tov­né­mu na­sta­ve­ní, lze do­sáh­nout vý­znam­né úspo­ry ná­kla­dů.
Přes­ně to byl cíl spo­lu­prá­ce mezi tě­mi­to dvěma spo­leč­nost­mi. Za­jis­tit sta­bil­ní pro­ces la­se­ro­vé­ho ob­rá­bě­ní pro mi­k­ro­vr­tá­ní spolu s au­to­ma­ti­zo­va­nou kon­t­ro­lou fi­nál­ní­ho pro­duk­tu, která také v pří­pa­dě po­tře­by au­to­ma­tic­ky za­há­jí úpra­vu pro­ces­ních pa­ra­me­t­rů.
V novém la­se­ro­vém stro­ji Fo­cu­sO­NE je mi­k­ro­vr­ta­cí hlava Scan­lab při­po­je­na k op­tic­ké­mu mě­ři­cí­mu sys­té­mu přes Ether­CAT. Mě­ři­cí sys­tém stoba může kon­t­ro­lo­vat vr­ta­né ot­vo­ry od prů­mě­ru 25 µm. In­te­gro­va­ný soft­ware pro ří­ze­ní stro­je ana­ly­zu­je vý­sled­ky mě­ře­ní a podle po­tře­by au­to­ma­tic­ky při­způ­so­bu­je pa­ra­me­t­ry pro­ce­su. Pokud na­pří­klad vý­sle­dek vr­tá­ní uka­zu­je trend, který in­di­ku­je zmen­še­ní prů­mě­ru o ně­ko­lik μm, sys­tém au­to­ma­tic­ky opra­ví prů­měr vr­tá­ní na zá­kla­dě in­di­vi­du­ál­ně na­sta­ve­né­ho prahu. Pro spo­leh­li­vé tra­so­vá­ní dávek je sa­mo­zřej­mě celý vý­rob­ní pro­ces kom­plex­ně sle­do­ván a za­zna­me­ná­ván.
Pro­to­že tyto la­se­ro­vé stro­je mají vel­kou „au­to­no­mii“, pokud jde o změny typu (různé vzory vr­tá­ní) a in­te­gro­va­né mě­ři­cí po­stu­py, stačí pro sou­čas­ný pro­voz ně­ko­li­ka stro­jů jeden spe­ci­a­lis­ta.
Nej­vět­ších výhod lze do­sáh­nout při hro­mad­né vý­ro­bě ná­klad­ných ob­rob­ků. Navíc lze snad­no za­jis­tit sle­do­va­tel­nost vy­rá­bě­ných dílů. Po­čá­teč­ní­mi cí­lo­vý­mi trhy jsou proto lé­kař­ské tech­no­lo­gie, au­to­mo­bi­lo­vý a le­tec­ký prů­my­sl.


Mohlo by vás zajímat: