Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mnichovský SCANLAB slaví 30 let

Úterý, 04 Srpen 2020 14:26

Tags: 30 let | Lasery | SCANLAB | Skenery | Společnost | Výročí

SCANLAB-30 Jahre-Management-2032Scan­lab si při­po­mí­ná 30. vý­ro­čí svého za­lo­že­ní jako vý­rob­ce OEM ske­no­va­cích sys­té­mů, které smě­ru­jí a umis­ťu­jí la­se­ro­vé pa­prsky. Do­da­va­tel vy­so­ce kva­lit­ních la­se­ro­vých tech­no­lo­gií sídlí v re­gi­o­nu Groß­raum Mün­chen a jeho 30le­tá pří­tom­nos­tí na trhu s fo­to­ni­kou zna­me­na­la pro něj ne­u­stá­lý růst a zá­ro­veň dobrou po­zi­ci pro nad­chá­ze­jí­cí roky. Scan­lab byl za­lo­žen v roce 1990 jako malá firma. Prv­ních pět let v ní pra­co­va­lo méně než deset za­měst­nan­ců v pro­na­ja­té kan­ce­lá­ři o roz­lo­ze 100 m² na mni­chov­ském před­měs­tí Pla­ne­gg. Větší pu­b­li­kum vi­dě­lo Scan­la­bem vy­vi­nu­tou ske­no­va­cí hlavu spolu s ří­di­cí elek­tro­ni­ku po­pr­vé na ve­letr­hu Laser v Mni­cho­vě v roce 1995.

Sys­tém vy­vo­lal znač­ný zájem spolu s ně­ko­li­ka ob­jed­náv­ka­mi – a tak začal pří­běh o úspě­chu. V roce 1999 již spo­leč­nost na­ja­la svého 30. za­měst­nan­ce.
Me­zi­tím se ze Scan­la­bu stal do­da­va­tel sys­té­mů, který na­bí­zí roz­ma­ni­tou škálu ske­no­va­cích ře­še­ní za­lo­že­ných na gal­va­no­me­t­rech. Pa­le­tu pro­duk­tů do­pl­ni­la vhod­ná ří­di­cí elek­tro­ni­ka a nej­růz­něj­ší soft­wa­ro­vé pro­duk­ty. Spo­leč­nost na­dá­le udr­žu­je od­dě­le­ní vý­zku­mu a vý­vo­je, vý­ro­by a slu­žeb zá­kaz­ní­kům spolu s vět­ši­nou svého ob­chod­ní­ho týmu na jed­nom místě v Pu­chhe­i­mu ne­da­le­ko Mni­cho­va. Tak jsou veš­ke­ré od­bor­né zna­los­ti sdru­že­ny pod jed­nou stře­chou, což zna­me­ná účin­ný sys­tém a rych­lou re­akč­ní dobu. Tr­va­le klad­ný růst pod­ni­ká­ní v po­sled­ních le­tech po­tvr­zu­je správ­nost stra­te­gie. V sou­čas­né době Scan­lab za­měst­ná­vá při­bliž­ně 380 za­měst­nan­ců z 38 zemí a do­dá­vá zá­kaz­ní­kům pro­duk­ty pro­střed­nic­tvím ne­sčet­né­ho množ­ství ev­rop­ských, asij­ských a se­ve­ro­a­me­ric­kých zemí.
Na otáz­ku o ta­jem­ství úspě­chu od­po­vě­děl ge­ne­rál­ní ře­di­tel Georg Hof­ner: „Vždy usi­lu­je­me o or­ga­ni­zač­ní fle­xi­bi­li­tu, pro­to­že vi­dí­me změnu jako pří­le­ži­tost. Konec konců, tech­no­lo­gic­ké a spo­le­čen­ské změny jsou ži­vot­ní zku­še­nos­ti. Spo­leč­nos­ti musí pro­ká­zat ur­či­tou odol­nost a být schop­ny re­a­go­vat adap­tiv­ně. Da­ři­lo se nám to během 30 let a naším cílem je po­kra­čo­vat.“
K pří­z­ni­vým vy­hlíd­kám spo­leč­nos­ti také při­spí­va­jí so­lid­ní zá­kla­dy a fi­nanč­ní ne­zá­vis­lost. Přes velké pro­blémy, jako je sou­čas­ná pan­de­mie Covid-19, byly nutné jen ome­ze­né ko­rek­ce prů­bě­hu. A tak je­di­ným ne­ga­ti­vem je, že vý­ro­čí v roce 2020 nelze osla­vit tak, jako by si tato udá­lost za­slou­ži­la.


Mohlo by vás zajímat: