Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Laserové skenování pro oblast železniční dopravy

Autor článku: Trimble   
Čtvrtek, 15 Červenec 2021 00:44

Tags: GEDO | GX50 | koleje | Laserové skenování | Liniové stavby | Měření | Trimble | Železnice

Scanner Gedo-2129Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la fle­xi­bil­ní ki­ne­ma­tic­ký la­se­ro­vý ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble GEDO GX50, na­vr­že­ný pro pro­voz se sys­témy mě­ře­ní ko­le­jí Trim­ble GEDO pro ana­lý­zu vůlí a sběr dat o dráze, což dále roz­ši­řu­je port­fo­lio mo­du­lár­ních ře­še­ní sle­do­vá­ní tratí a ske­no­vá­ní. Trim­ble GEDO GX50 je vy­ba­ven no­vý­mi pro­fi­lo­va­cí­mi la­se­ry na­vr­že­ný­mi spo­leč­nos­tí Trim­ble pro vy­so­ce přes­ný sběr dat.

Je k dis­po­zi­ci v kon­fi­gu­ra­ci s jed­nou hla­vou s jed­ním la­se­ro­vým ske­ne­rem a v kon­fi­gu­ra­ci s dvo­ji­tou hla­vou se dvěma la­se­ro­vý­mi ske­ne­ry, při­čemž ske­no­va­cí hlavy lze fle­xi­bil­ně při­způ­so­bit podle po­ža­dav­ků pro­jek­tu. Mo­du­lár­ní kon­struk­ce umožňuje při­dá­ní dru­hé­ho la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru, když je po­ža­do­vá­na vyšší hus­to­ta bodů nebo je po­ža­do­ván rych­lej­ší pohyb vo­zí­ku. Sys­tém pra­cu­je se stá­va­jí­cí sadou ge­o­de­tic­kých a ske­no­va­cích te­rén­ních a kan­ce­lář­ských soft­wa­rů Trim­ble GEDO.
Sys­tém také umožňuje rych­lé a přes­né za­chy­ce­ní troj­roz­měr­ných dat s vy­so­kým roz­li­še­ním pro ově­ře­ní vůle a shro­maž­ďo­vá­ní údajů v re­ál­ném čase. Data po­sky­tu­jí vy­ni­ka­jí­cí zá­klad pro mo­de­lo­vá­ní v pra­cov­ním po­stu­pu ná­vr­hu a kon­struk­ce v sou­la­du s BIM.

Outside 90 upper scanner-2129

Trim­ble GEDO GX50 je nyní k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím dis­tri­buč­ní sítě Track Sur­vey a Scan­ning spo­leč­nos­ti Trim­ble.

Další in­for­ma­ce na­jde­te na trimble-railway.com/en/produkt/gx50.


Mohlo by vás zajímat: