Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SiteFlow při rekonstrukci vodovodů a kanalizací v Lysé

Autor článku: ČTK/redakce   
Středa, 28 Únor 2024 12:37

Tags: Aquion | Kanalizace | Liniové stavby | Potrubí | SiteFlow | Vodovody

Aquion-kanalizace vodovod-2409Pro­gram Si­teflow po­mohl dobře a rych­le zvlád­nout pro­jekt re­kon­struk­ce vo­do­vo­dů a ka­na­li­za­cí v Mí­ro­vé ulici. V srpnu loňského roku do­kon­čil Ze­pris spolu se svými do­da­va­te­li stav­bu – re­kon­struk­ci ulice Mí­ro­vá v Lysé nad Labem, kde Aqui­on pra­co­val na pro­jek­tu jed­not­né ka­na­li­za­ce, vo­do­vo­du, do­mov­ních pří­po­jek včet­ně re­kon­struk­ce čer­pa­cí sta­ni­ce od­pad­ních vod Litol.

Dru­hou část pro­jek­tu – deš­ťo­vou ka­na­li­za­ci a re­kon­struk­ci ko­mu­ni­ka­ce, chod­ní­ků a ve­řej­né­ho osvět­le­ní zpra­co­val Pra­go­pro­jekt, po­bočka Kar­lo­vy Vary. Vzá­jem­ná spo­lu­prá­ce a ko­or­di­na­ce obou pro­jek­tů pro­bí­ha­la díky po­u­ži­té­mu soft­wa­ru bez kom­pli­ka­cí.

Díky snad­né, pří­jem­né a rych­lé práci s pro­gra­mem Si­teFlow bylo možné efek­tiv­ně za­pra­co­vá­vat změny během pro­jek­tu, spo­lu­pra­co­vat s pro­jek­tan­ty sil­nič­ní části, ko­or­di­no­vat prů­běh do­mov­ních pří­po­jek a pro­jekt zdár­ně do­kon­čit.

Parametry stavby/projektu

  • SO 01 Jed­not­ná ka­na­li­za­ce DN 400–1000 mm, délka 1558 m, počet do­mov­ních pří­po­jek 86 ks a 28 ks pří­po­jek okap­ních svodů, délka pří­po­jek 921,5 m;
  • SO 02 Čer­pa­cí sta­ni­ce od­pad­ních vod 80 m3, 2× 17 l/s, s hrubým před­čiš­tě­ním, od­leh­čo­va­cí ko­mo­rou se sklop­ný­mi čes­le­mi a pří­poj­kou vo­do­vo­du a NN, s ar­ma­tur­ním dom­kem;
  • SO 03 Ka­na­li­zač­ní vý­tlak DN 150 mm, délka 415 m za­ús­tě­ný do uklidňovací šach­ty;
  • SO 04 Vo­do­vod DN 50 – 150 mm, délka 1396,5 m, počet do­mov­ních pří­po­jek 86 ks cel­ko­vé délky 545 m;
  • SO 05 Pře­lož­ka ply­no­vo­du DN 200 mm, 79 m.

Aquion-kanalizace-podelny profil-2409

Pohled na situaci projektované kanalizace s pracovním náhledem podélného profilu. V podélném profilu vidíme šedě původní terén a červeně nově projektovaný povrch komunikace.

Využití SiteFlow

Si­teFlow byl vy­u­ži­tý při na­vr­ho­vá­ní trasy, op­ti­ma­li­za­ci hlou­bek ulo­že­ní - ni­ve­le­ty po­tru­bí, ko­or­di­na­ci pro­jek­to­va­ných sítí s okol­ní­mi sí­tě­mi, k au­to­ma­tic­ké­mu vy­tvo­ře­ní vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce – si­tu­a­cí a po­dél­ných pro­fi­lů, tvor­bu vý­ka­zu výměr vý­ko­po­vých prací, pa­že­ní, pod­sy­pu, ob­sy­pu a zá­sy­pu atd. Pro­jekč­ní model na­vr­ho­va­ných sítí při­ná­ší zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty pro­jekč­ních prací, zlep­še­ní kom­for­tu pro­jek­tan­ta a ma­xi­mál­ní ori­en­ta­ci pro­jek­tan­ta v pro­jek­tem do­tče­ném území. Pro­gram Aqui­on po­u­ží­vá i ke ko­or­di­na­ci ulo­že­ní jed­not­li­vých pří­po­jek. Díky jed­no­du­chos­ti a leh­kos­ti ovlá­dá­ní si už zde neumí před­sta­vit práci jiným způ­so­bem.

Si­teFlow je možné vy­u­žít pro usnad­ně­ní a ze­fek­tiv­ně­ní pro­jekč­ních prací při pro­jek­to­vá­ní trub­ních li­ni­o­vých sta­veb. Pro bez­plat­nou zá­půjč­ku pro­gra­mu k vy­zkou­še­ní za­šle­te e-mail na info@aquion.cz.

O SiteFlow

Si­teFlow je sa­mo­stat­ná apli­ka­ce spe­ci­a­li­zo­va­ná na pro­jek­to­vá­ní trub­ních li­ni­o­vých sta­veb a na si­mu­lač­ní mo­de­lo­vá­ní vo­do­vo­dů a ka­na­li­za­cí. Uži­va­tel - pro­jek­tant má ně­ko­li­ka­ná­sob­ně vyšší pro­duk­ti­vi­tu práce, pra­cu­je za po­mo­ci DMT, je scho­pen pra­co­vat rych­le, dobře a efek­tiv­ně. Pra­cu­je stej­ně na trase jako na ni­ve­le­tě, tj. může upra­vo­vat trasu v si­tu­a­ci anebo ni­ve­le­tu po­tru­bí v po­dél­ném pro­fi­lu. To spolu s po­u­ži­tím ve­sta­vě­ných kniho­ven eli­mi­nu­je for­mál­ní chyby v do­ku­men­ta­ci. Ex­por­ty vý­kre­sů – si­tu­a­cí, řezů a po­dél­ných pro­fi­lů do sou­bo­ru for­má­tu DXF jsou plně na­sta­vi­tel­né, včet­ně ja­zy­ko­vých mu­ta­cí vý­kre­so­vých vý­stu­pů. Au­to­ma­tic­ky lze vy­ge­ne­ro­vat do for­má­tu xls vý­ko­po­vé práce, včet­ně pod­sy­pů, ob­sy­pů, zá­sy­pů, pa­že­ní a vrs­tev ko­mu­ni­ka­ce včet­ně za­zu­be­ní, se­znam vy­ty­čo­va­cích prvků, se­znam do­tče­ných po­zem­ků, pod­klad pro vý­ro­bu šach­to­vých den atd. Více na­lez­ne­te zde.

O Aquionu

Aqui­on pů­so­bí na čes­kém a slo­ven­ském trhu od roku 1993. Vy­ví­jí pro­gra­my Si­teFlow a eVaK – vo­do­hos­po­dář­ský tech­nic­ko-eko­no­mic­ký in­for­mač­ní sys­tém s plány ob­no­vy, evi­den­cí pro­voz­ní udá­los­tí ad. Jedná se o mul­ti­di­men­zi­o­nál­ní da­ta­bá­zo­vé dvoj­če vo­do­vo­dů a ka­na­li­za­cí. eVaK je určen pro plá­no­vá­ní ži­vot­nos­ti in­frastruk­tu­ry, její ob­no­vy a po­má­há vlast­ní­kům, správ­cům a pro­vo­zo­va­te­lům VaK ze­fek­tiv­nit různé dílčí čin­nos­ti za vy­so­kých bez­peč­nost­ních stan­dar­dů.

Více na­lez­ne­te na www.aquion.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: