Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Most za méně než 5 minut s OpenBridge Bridge Wizard

Autor článku: Be­re­nis­ce Ra­mo­s   
Pondělí, 24 Říjen 2022 16:43

Tags: Berenisce Ramos | Bridge Wi­zard | Liniové stavby | Mosty | OpenBridge Mo­de­ler

Moores Gulch SB-2243Z ji­ných kon­strukč­ních pro­gra­mů, které vy­tvá­ře­jí mo­de­ly mostů, mě před­sta­va vý­vo­je 3D mo­de­lu dě­si­la. Tyto mo­de­ly ob­vykle vy­ža­du­jí uzly x, y a z a kla­si­fi­ka­ci každé linie po­mo­cí ma­te­ri­á­lu a ve­li­kos­ti – pro­ces, který by mohl za­brat znač­né množ­ství času. V rámci 3D pa­ra­me­t­ric­ké­ho soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní OpenBridge Mo­de­ler exis­tu­je jed­no­du­chý ná­stroj na­zva­ný Bridge Wi­zard.

Tato funk­ce usnadňuje kaž­dé­mu kon­struk­té­ro­vi vy­tvo­ře­ní 3D mo­de­lu mostu po­mo­cí ně­ko­li­ka málo vstu­pů – a eli­mi­nu­je nut­nost pře­mýš­let o uz­lech nebo sou­řad­ni­cích pro ge­ne­ro­vá­ní každé linie mostu.

Zde je pět kroků k vy­tvo­ře­ní 3D mo­de­lu mostu za méně než pět minut po­mo­cí Bridge Wi­zard.

  1. Vy­ber­te ná­stroj Bridge Wi­zard, který na­jde­te na kartě Home rib­bon ve sku­pi­ně Bridge Setup.

    Bridge Wizard Tool-2243
    Obr. 1. Nástroj Bridge Wizard

  2. V ná­stro­ji po­jme­nuj­te most a vy­ber­te za­rov­ná­ní. Všim­ně­te si, že za­rov­ná­ní je nej­lé­pe od­ka­zo­vat ze sou­bo­ru DGN z pro­gra­mu Ope­nRoads De­signer, ač­ko­li pro­gram OpenBridge De­signer má také mož­nos­ti pro vy­tvo­ře­ní za­rov­ná­ní.
  3. De­fi­nuj­te most ze ša­b­lon (např. trá­mo­vá deska, be­to­no­vá skříň, deska RC).
  4. Zvol­te počet rozpě­tí, roz­teč nos­ní­ků, opěr a pi­lí­řů ša­b­lon.
  5. Poté za­dej­te vý­cho­zí sta­ni­ci pro vy­rov­ná­ní.

A Voila! Bridge Wi­zard au­to­ma­tic­ky vy­tvo­ří model mostu z va­še­ho za­rov­ná­ní se všemi za­da­ný­mi vlast­nost­mi.

Bridge Model and Alignment-2243
Obr. 2. Model mostu a zarovnání


Pokud dá­vá­te před­nost vy­tvo­ře­ní mo­de­lu od za­čát­ku, mů­že­te po­u­žít ná­stro­je z na­bíd­ky (Výběr prvků) a vy­tvo­řit jej po jed­not­li­vých ku­sech. Pro­gram ob­sa­hu­je i ša­b­lo­ny pro jed­not­li­vé kusy.

Element Selection OpenBridge Modeler-2243
Ob­rá­zek 3: V na­bíd­ce je mož­nost vy­brat si z ně­ko­li­ka mož­nos­tí, jak vy­tvo­řit prvek, např. Na­bíd­ka pro­gra­mu OpenBridge Mo­de­ler

Po­dí­vej­te se na Prů­vod­ce mos­tem v akci:

Built a Bridge-2243

Originál článku najdete na blog.virtuosity.com.

O Berenisce Ramosové

Be­re­nis­ce Ra­mo­so­vá ab­sol­vo­va­la ba­ka­lář­ské a magis­ter­ské stu­di­um sta­veb­ní­ho in­že­nýr­ství na Stát­ní uni­ver­zi­tě v Novém Me­xi­ku se za­mě­ře­ním na ana­lý­zu a na­vr­ho­vá­ní kon­struk­cí. Má 12 let zku­še­nos­tí s na­vr­ho­vá­ním mostů a dal­ších kon­struk­cí. Ve své ka­ri­é­ře pro­jek­tant­ky mostů na­vr­ho­va­la slo­ži­té mosty, jako jsou za­kři­ve­né me­zi­stát­ní mosty, asy­me­t­ric­ké mosty s ku­že­lo­seč­ka­mi, sed­lo­vé mosty a pří­hra­do­vé mosty. Most Kin­zua mo­de­lo­va­la v PA po­mo­cí soft­wa­ru RISA 3D a pro urych­le­ní mo­de­lo­vá­ní; k im­por­tu sou­bo­rů dxf do Risa 3D po­u­ži­la MicroStati­on. Vý­sled­kem bylo kom­plet­ní 3D mo­de­lo­vá­ní his­to­ric­ké­ho mostu, který je nyní vy­hlíd­kou pro pěší. 3D mo­de­lo­vá­ní je vel­kou sou­čás­tí její ka­ri­é­ry. Mezi její ob­lí­be­né pro­gra­my patří OpenBridge, Risa 3D a STAAD a ná­vrhy vždy kon­t­ro­lu­je ruč­ní­mi vý­po­čty.

 


Mohlo by vás zajímat: