Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Allplan Bridge 2022 – modelování mostů z prefabrikátů

Autor článku: ALLPLAN   

Tags: 3D BIM | All­plan Bridge 2022 | Ge­o­me­t­rie | Ko-Biro | Mosty | Nosníky | Prefabrikáty

Allplan Bridge 2022-2140Spo­leč­nost ALL­PLAN ozná­mi­la 8. října uve­de­ní ře­še­ní All­plan Bridge 2022. All­plan Bridge je první BIM soft­ware na světě, který umožňuje most­ním in­že­ný­rům pra­co­vat od vy­tvo­ře­ní pa­ra­me­t­ric­ké­ho 4D mo­de­lu až po sta­tic­kou ana­lý­zu, návrh vý­ztu­že a de­tai­lů po­mo­cí je­di­né­ho ře­še­ní. Nová verze za­vá­dí nový pří­stup k mo­de­lo­vá­ní, který umožňuje snad­no a rych­le vy­tvá­řet přes­nou ge­o­me­t­rii mostů z pre­fab­ri­ko­va­ných nos­ní­ků.

Mezi další nové funk­ce patří ná­vr­ho­vý kód a po­sud­ky US AA­SH­TO LRFD9 a in­te­gra­ce IFC4.3 pro lepší in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu a op­ti­ma­li­zo­va­né BIM pra­cov­ní po­stu­py.

Spo­leč­nost ALL­PLAN na­bí­zí nové mož­nos­ti pro pro­jek­to­vá­ní sta­veb­ních kon­struk­cí. Díky sou­bo­ru vý­kon­ných funk­cí a uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé­mu roz­hra­ní je All­plan Bridge nej­e­fek­tiv­něj­ším BIM soft­warem pro na­vr­ho­vá­ní mostů na trhu. Díky no­vé­mu pří­stu­pu k mo­de­lo­vá­ní mostů z pre­fab­ri­ko­va­ných nos­ní­ků a jeho vy­lep­še­ným ná­stro­jům pro op­ti­ma­li­zo­va­né BIM pra­cov­ní po­stu­py umožňuje All­plan Bridge in­že­ný­rům sou­stře­dit se na to, co umí nej­lé­pe: na­vr­ho­vat a sta­vět atrak­tiv­ní a bez­peč­né mosty.
Nová verze na­va­zu­je na před­cho­zí verze a za­vá­dí spe­ci­fic­ké pra­cov­ní po­stu­py pro na­vr­ho­vá­ní mostů z pre­fab­ri­ko­va­ných nos­ní­ků, které jsou jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších typů mostů na celém světě. Jedná se o dů­le­ži­tý mil­ník z hle­dis­ka ino­va­cí.

Mnoho vy­lep­še­ní v All­plan Bridge 2022 vy­chá­zí ze zpět­né vazby od zá­kaz­ní­ků. Na­pří­klad spo­leč­nost Ko-Biro, jedna z před­ních kon­zul­tač­ních in­že­nýr­ských spo­leč­nos­tí v ob­las­ti pro­jek­to­vá­ní mostů ve Slo­vin­sku, tes­to­va­la nej­no­věj­ší beta verzi, zejmé­na nový pra­cov­ní po­stup pro mosty z pre­fab­ri­ko­va­ných nos­ní­ků. Nový pra­cov­ní po­stup mo­de­lo­vá­ní umožňuje Ko-Biru vy­tvá­řet v krát­kém čase 3D BIM a de­tail­ní mo­de­ly mostů z pre­fab­ri­ko­va­ných nos­ní­ků. Zejmé­na díky vy­u­ži­tí 3D ša­b­lon a no­vé­ho typu prvku spo­jo­va­cí nos­ník. Díky to­mu­to pří­stu­pu k 3D mo­de­lo­vá­ní lze nyní pro tyto typy mostů po­u­žít BIM me­to­du.

No­vin­ky v All­plan Bridge 2022

Vývoj v mo­de­lo­vá­ní mostů z pre­fab­ri­ko­va­ných nos­ní­ků

Nová verze za­vá­dí další pří­stup k mo­de­lo­vá­ní. Tento nový pří­stup k mo­de­lo­vá­ní je při­způ­so­ben zejmé­na pro mosty z pre­fab­ri­ko­va­ných a oce­lo­vých nos­ní­ků. Pří­mo­ča­rá de­fi­ni­ce urych­lu­je pro­ces mo­de­lo­vá­ní a umožňuje uži­va­te­lům snad­no ge­ne­ro­vat přes­ný model. Pro tento pra­cov­ní po­stup bylo im­ple­men­to­vá­no ně­ko­lik no­vých funk­cí a exis­tu­je mnoho dal­ších no­vých funk­cí, které tento pra­cov­ní po­stup nejen zjed­no­du­šu­jí, ale lze je vy­u­žít i v šir­ším mě­řít­ku.

Op­ti­ma­li­za­ce pro­ce­su pa­ra­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­vá­ní a im­ple­men­ta­ce změn

Pro další op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­su mo­de­lo­vá­ní, a to nejen pro mosty z pre­fab­ri­ko­va­ných nos­ní­ků, ale vlast­ně pro ja­ký­ko­li typ mostu, kde se opa­ku­jí most­ní prvky, umožňuje nová verze All­plan Bridge uži­va­te­lům vy­tvá­řet a po­u­ží­vat pa­ra­me­t­ric­ké 3D ša­b­lo­ny. Opa­ku­jí­cí se most­ní prvky, jako jsou na­pří­klad přímé pre­fab­ri­ko­va­né nos­ní­ky, tak stačí de­fi­no­vat pouze jed­nou a poté je pa­ra­me­t­ric­ky umís­tit to­li­krát, ko­li­krát je třeba. To urych­lu­je nejen sa­mot­né mo­de­lo­vá­ní, ale i pro­ces im­ple­men­ta­ce změn. Tímto způ­so­bem lze po­u­žít dva typy prvků: "spo­jo­va­cí nos­ní­ky" a "pi­lí­ře".

AA­SH­TO LRFD 9 pro návrh vý­ztu­že a po­sou­ze­ní

Im­ple­men­to­va­ná verze normy AA­SH­TO LRFD 9 za­hr­nu­je mezní stavy pev­nos­ti, mezní stavy únos­nos­ti a mezní stavy únavy vy­ztu­že­ných a před­pja­tých prů­ře­zů s kon­t­ro­lou ně­kte­rých pra­vi­del pro de­tail­ní návrh vý­ztu­že. To umožňuje kom­plex­ní po­sou­ze­ní a kon­t­ro­lu podle normy pro be­to­no­vé mosty na zá­kla­dě příč­ných řezů. Cel­ko­vý pro­ces pře­bí­rá dříve vy­počte­né vnitř­ní síly na zá­kla­dě sta­veb­ní­ho ná­vr­hu s ohle­dem na vý­po­čty te­če­ní a smrš­ťo­vá­ní na zá­kla­dě funk­cí AA­SH­TO. Ty se apli­ku­jí na prů­řez s ča­so­vě zá­vis­lý­mi ma­te­ri­á­lo­vý­mi a prů­ře­zo­vý­mi vlast­nost­mi. To zna­me­ná, že se zo­hledňuje tvrd­nu­tí be­to­nu v čase a také stav prů­ře­zu (ak­tiv­ní před­pí­na­cí lana, ode­čí­tá­ní ka­ná­lů nebo in­jek­táž).

Návrh a po­sou­ze­ní na zá­kla­dě roz­ší­ře­né normy Eu­ro­co­de

Návrh a po­sou­ze­ní podle Eurokódu byly roz­ší­ře­ny o kon­t­ro­lu křeh­ké­ho po­ru­še­ní za­lo­že­nou na me­to­dě re­duk­ce před­pí­na­cí síly a de­tail­ní kon­t­ro­ly měkké a před­pí­na­cí vý­ztu­že. Úlohy pro si­tu­a­ce ULS a SLS byly slou­če­ny do jedné spo­leč­né úlohy. Tím lze op­ti­ma­li­zo­vat ná­vr­ho­vé pro­ce­sy.

IFC 4.3 pro lepší spo­lu­prá­ci na pro­jek­tu

Pro po­u­ži­tí open­BIM me­to­dy je za­po­tře­bí ne­ut­rál­ní da­to­vý for­mát, který hraje roz­ho­du­jí­cí roli v BIM pra­cov­ním po­stu­pu. IFC se často po­u­ží­vá ve sta­veb­nic­tví. Nyní byl do sché­ma­tu IFC při­dán for­mát IFC 4.3 pro in­frastruk­tur­ní stav­by. Sché­ma IFC 4.3 roz­ši­řu­je před­cho­zí struk­tu­ru vý­rob­ků a typů vý­rob­ků, aby lépe vy­svět­lo­va­lo ta­xo­no­mii kon­krét­ní ob­las­ti. V do­mé­ně mostů se po­u­ží­vá typ mostu a typ části mostu (část ob­jek­tu) s roz­ší­ře­ný­mi typy ob­jek­tů pro re­pre­zen­ta­ci pří­sluš­ných prvků mostu, jako jsou opěra, pilíř, mos­tov­ka, zá­klad, nosná kon­struk­ce, spod­ní kon­struk­ce a mnoho dal­ších.

Toto nové sché­ma je pod­po­ro­vá­no jak sys­té­mem All­plan En­gi­nee­ring, tak sys­té­mem All­plan Bridge, pro­to­že ALL­PLAN hraje v Bu­il­dingSmart dů­le­ži­tou roli. Umožňuje snad­něj­ší čle­ně­ní most­ní kon­struk­ce. Dále ob­sa­hu­je po­pi­sy pro typ ob­jek­tu, ge­o­me­t­rii a ma­te­ri­á­ly. To vše zlep­šu­je kva­li­tu IFC mo­de­lu a vede k hlad­ší ko­or­di­na­ci a spo­lu­prá­ci v BIM pro­jek­tech mostů mezi všemi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi.

Do­stup­nost

Soft­ware All­plan Bridge 2022 a bez­plat­ná 30­den­ní zku­šeb­ní verze jsou již k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní.

Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.allplan.com/bridge2022.
Mohlo by vás zajímat: