Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Xerox pomáhá dohlížet na správu a životnost mostů

Pondělí, 24 Květen 2021 15:20

Tags: Eloque | IoT | Mosty | PARC | Victoria | Xerox

Xerox Eloque-2121Xerox na za­čát­ku květ­na ozná­mil spolu s vlá­dou aus­tral­ské­ho státu Vic­to­ria uza­vře­ní part­ner­ství při za­lo­že­ní spo­leč­né­ho pod­ni­ku Eloque pro ko­mer­ci­a­li­za­ci nové tech­no­lo­gie, která bude dál­ko­vě mo­ni­to­ro­vat stav­bu mostů. Vy­u­ži­tí této tech­no­lo­gie má za cíl ze­fek­tiv­nit sprá­vu kon­struk­ce i její uží­vá­ní, za­me­zit je­jich ško­do­vos­ti a op­ti­ma­li­zo­vat je­jich ži­vot­nost.

Eloque je tech­no­lo­gií spa­da­jí­cí pod sys­tém In­dustrial In­ter­net of Things (IIoT), která vy­u­ží­vá malé op­tic­ké sen­zo­ry při­po­je­né k mostu k přes­né­mu mě­ře­ní a od­ha­du struk­tu­rál­ní­ho na­pě­tí, te­pel­né ode­zvy, ohybu, za­tí­že­ní, vib­ra­cí a ko­ro­ze, což jsou všech­ny pa­ra­me­t­ry pro sle­do­vá­ní zdra­ví kon­struk­ce mostů. Po­kro­či­lá ana­ly­ti­ka se poté po­u­ží­vá k vy­hod­no­ce­ní dat sen­zo­rů a po­sky­to­vá­ní po­znat­ků přímo vlast­ní­kům a pro­vo­zo­va­te­lům mostů v re­ál­ném čase. Sys­tém tak da­le­ko lépe sle­du­je, jest­li je most pří­liš nebo ne­do­sta­teč­ně vy­u­ží­ván, zda nemá struk­tu­rál­ní pro­blémy nebo po­ško­ze­ní, které je po­tře­ba opra­vit.

Podle vý­roč­ní zprá­vy ame­ric­ké spo­leč­nos­ti pro sta­veb­ní in­že­ný­ry (Ame­ri­can so­ci­e­ty for civil en­gi­neers) hod­no­tí­cí stav ame­ric­ké in­frastruk­tu­ry je v roce 2021 ve Spo­je­ných stá­tech 42 pro­cent všech mostů nejmé­ně 50 let sta­rých, a téměř 231 tisíc mostů vy­ža­du­je opra­vy a kon­zer­va­ci. Tento pro­blém se šíří po celém světě. Od­ha­du­je se, že 70 pro­cent aus­tral­ských mostů je star­ších více než 50 let. Při­bliž­ně 11 tisíc z cel­ko­vých 25 tisíc ně­mec­kých že­lez­nič­ních mostů je star­ších než 100 let a sedm pro­cent mostů ve Fran­cii je již ohro­že­no ko­lap­sem.

Tech­no­lo­gie, kte­rou nyní Eloque dis­tri­bu­u­je, byla vy­vi­nu­ta ve vý­zkum­ném stře­dis­ku Xe­ro­xu v Palo Alto Re­search Cen­ter (PARC) a vy­zkou­še­na pro­střed­nic­tvím part­ner­ství mezi spo­leč­nost­mi Xerox a VicTrack, stát­ním pod­ni­kem Vic­to­rie, který vlast­ní všech­ny že­lez­nič­ní a tram­va­jo­vé linky ve státě. Ře­še­ní PARC vy­u­ží­vá sen­zo­ry a po­kro­či­lou ana­lý­zu ke sle­do­vá­ní stavu struk­tur v mos­tech k op­ti­ma­li­za­ci ži­vot­nos­ti aktiv. Vic­to­rij­ská vláda se za­vá­za­la in­ves­to­vat 50 mi­li­o­nů do­la­rů na za­ve­de­ní tech­no­lo­gie Eloque na pri­o­rit­ních mos­tech na jejím území.
Tato tech­no­lo­gie umožňuje včas­nou de­tek­ci a pre­dik­ci pro­blé­mů. Na­chá­zí pro­blémy dříve, než se je­jich opra­va po­ten­ci­ál­ně stane ná­klad­něj­ší, a po­mů­že zá­kaz­ní­kům efek­tiv­ně spra­vo­vat roz­počty na údrž­bu. Eloque již byl na­sa­zen na 7 mos­tech ve Vic­to­rii a bude po­stup­ně na­sa­zo­ván na pri­o­rit­ních mos­tech. Zejmé­na na těch, které se pra­vi­del­ně po­tý­ka­jí s těž­ký­mi bře­me­ny a jsou vy­sta­ve­ny nej­vět­ší­mu ri­zi­ku zhor­še­ní. To řeší pro zá­kaz­ní­ky hlav­ní pro­blém a umožňuje jim lépe spra­vo­vat svůj ma­je­tek.

Pů­vod­ním za­mě­ře­ním pro In­ter­net of Things (IoT) v Xe­ro­xu byly že­lez­nič­ní a sil­nič­ní mosty. Tech­no­lo­gie Eloque je vše­stran­ná a v plánu je v bu­douc­nu ji při­způ­so­bit pro po­u­ži­tí v dal­ších kri­tic­kých struk­tu­rách. Už nyní je snaha roz­ší­řit tuto tech­no­lo­gii na tu­ne­ly, pří­sta­vy, ví­ce­pod­laž­ní par­ko­va­cí ga­rá­že a další dů­le­ži­tá in­frastruk­tur­ní ak­ti­va.

Xerox je ma­jo­rit­ním vlast­ní­kem Eloque, in­ves­ti­ce do ní je sou­čás­tí stra­te­gie pro ši­ro­ký vstup na trh IoT s prů­mys­lo­vý­mi ino­va­ce­mi. V loňském roce Xerox rov­něž ozná­mi­l spo­lu­prá­ci jeho vý­zkum­né­ho cen­t­ra PARC s Agen­tu­rou pro obran­né vý­zkum­né pro­jek­ty Spo­je­ných států ame­ric­kých (DARPA) na vý­vo­ji tech­no­lo­gie, která umož­ní roz­sáh­lé mo­ni­to­ro­vá­ní moří v rámci pro­gra­mu Ocean of Things.

Další in­for­ma­ce na­jde­te na xerox.​com.

 


Mohlo by vás zajímat: