Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Allplan automatizuje procesy pro návrh konstrukcí

Autor článku: ALLPLAN   

Tags: 2021-1 | Allplan | Bimplus | Mosty | Prostupy | Spolupráce | Správa dat | Vyztužování

Allplan 2021-1-2119Spo­leč­nost All­plan před­sta­vi­la 15. dubna 2021 ak­tu­a­li­za­ci verze All­plan 2021, která au­to­ma­ti­zu­je opa­ku­jí­cí se pro­ce­sy, jako je vy­tvá­ře­ní pro­stu­pů, návrh vý­ztu­že nebo návrh mostů. To šetří ar­chi­tek­tům a in­že­ný­rům spous­tu času a po­má­há jim, vy­hnout se chy­bám při za­jiš­tě­ní vy­so­ké úrov­ně přes­nos­ti. Pro usnad­ně­ní práce s BIM mo­de­ly jsou v Bim­plus plat­for­mě pro sprá­vu dat k dis­po­zi­ci nové funk­ce, které lze vy­u­žít k dal­ší­mu zvý­še­ní kva­li­ty plá­no­vá­ní v BIM pro­jek­tech.

All­plan 2021-1 na­bí­zí ná­sle­du­jí­cí vý­ho­dy:

Enorm­ní úspo­ra času díky au­to­ma­ti­zo­va­né­mu vy­tvá­ře­ní pro­stu­pů

S verzí All­plan 2021-1 mohou ar­chi­tek­ti nyní do­kon­čit plá­no­vá­ní pro­stu­pů za zlo­mek před­cho­zí­ho času. S no­vý­mi funk­ce­mi je možné au­to­ma­tic­ky pře­vzít pro­stu­py z TZB mo­de­lu a vy­tvo­řit pro­stu­py a dráž­ky ve stě­nách, stro­pech a pod­la­ho­vých des­kách. Ná­vrhy pro­stu­pů a drá­žek se im­por­tu­jí do All­pla­nu jako 3D těla pro­střed­nic­tvím IFC sou­bo­ru. Zde je lze fil­tro­vat a kon­t­ro­lo­vat a poté stisk­nu­tím tla­čít­ka jed­not­li­vě nebo hro­mad­ně pře­vést na pro­stu­py a dráž­ky ve stě­nách, des­kách nebo zá­kla­dech.

Au­to­ma­ti­zo­va­né vy­ztu­žo­vá­ní v co nej­krat­ším čase

Díky novým pa­ra­me­t­ric­kým vy­ztu­žo­va­cím ob­jek­tům a slou­če­ní mnoha pra­cov­ních kroků urych­lu­je All­plan 2021-1 vý­raz­ně návrh vý­ztu­že stěn, nos­ní­ků a slou­pů. Uži­va­te­lé mohou určit pra­vi­dla vy­ztu­že­ní s ohle­dem na mi­ni­mál­ní a ma­xi­mál­ní roz­teč, mi­ni­mál­ní prů­měr nebo stupeň vy­ztu­že­ní a de­fi­no­vat krytí, na­po­je­ní vý­ztu­že a různé ob­las­ti. Na­ko­nec lze po­ho­dl­ně ge­ne­ro­vat a umís­ťo­vat po­hle­dy a řezy. Kromě toho je usnad­něn návrh smy­ko­vé vý­ztu­že. Práce s tě­mi­to pa­ra­me­t­ric­ký­mi vý­ztuž­ný­mi ob­jek­ty šetří čas při ná­vr­hu po­dob­ných prvků. Au­to­ma­tic­ké po­rov­ná­ní ná­vr­hu s ulo­že­ný­mi pra­vi­dly vý­ztu­že také po­má­há de­te­ko­vat chyby již v rané fázi.

Vy­lep­še­ná in­ter­ak­ce mezi All­pla­nem a All­plan Bridge

All­plan Bridge mů­že­te nyní umís­tit in­te­li­gent­ní ob­jek­ty (např. ulič­ní osvět­le­ní, elas­to­me­ro­vá lo­žis­ka, vr­ta­né pi­lo­ty, ...) na de­fi­no­va­né po­zi­ce se správ­ným za­rov­ná­ním a před­de­fi­no­va­ný­mi pa­ra­me­t­ry. Při pře­no­su mo­de­lu mostu do All­pla­nu se pa­ra­me­t­ric­ké ob­jek­ty (tzv. Py­thon­Parts) s před­de­fi­no­va­ný­mi vlast­nost­mi au­to­ma­tic­ky umís­tí na od­po­ví­da­jí­cí po­zi­ce. Kromě přímé de­fi­ni­ce pa­ra­me­t­rů je lze také au­to­ma­tic­ky umís­tit podle de­fi­no­va­né ge­o­me­t­rie. To vý­raz­ně zrych­lu­je ge­ne­ro­vá­ní po­drob­né­ho mo­de­lu mostu, včet­ně vý­ztu­že, pokud je to nutné. Kromě toho lze pro­vést změny velmi snad­no díky pa­ra­me­t­ric­ké po­va­ze těch­to ob­jek­tů.

Četná vy­lep­še­ní pro ma­ni­pu­la­ci s BIM mo­de­lem

All­plan Bim­plus na­bí­zí ši­ro­kou škálu no­vých a vy­lep­še­ných funk­cí, zejmé­na pro práci s BIM mo­de­lem. Po­mo­cí BIM Ex­plo­re­ru mů­že­te nyní rych­le­ji na­hrát své 3D mo­de­ly a zob­ra­zit je ještě re­a­lis­tič­tě­ji. S novou sadou ná­stro­jů pro mě­ře­ní zvý­ší­te kon­t­ro­lu a kva­li­tu ná­vr­hu svého mo­de­lu bu­do­vy. Pro větší pře­hled­nost byla sprá­va do­ku­men­tů v All­plan Bim­plus vy­lep­še­na po­mo­cí sku­pi­no­vých fil­trů a mož­nos­ti ví­ce­ná­sob­né­ho vý­bě­ru. A ko­neč­ně mů­že­te pro­střed­nic­tvím pro­hlí­že­če "guest-viewer" po­zvat další uži­va­te­le do pro­jek­tu s právy pouze pro zob­ra­ze­ní/čtení, aby se usnad­ni­li ko­or­di­nač­ní pro­ce­sy a mohli se udě­lat dů­le­ži­tá roz­hod­nu­tí.

Do­stup­nost

All­plan 2021-1 je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní pro­střed­nic­tvím funk­ce au­to­ma­tic­ké ak­tu­a­li­za­ce v apli­ka­ci All­plan nebo na webu All­plan Con­nect.

Více in­for­ma­cí na­jde­te na od­ka­zu All­plan 2021-1.

 

 


Mohlo by vás zajímat: