Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

IDIADA bude provozovat testovací okruh v Sokolově

Pátek, 08 Duben 2022 01:06

Tags: Idiada | Polygon | Sokolov | Testování

Idiada okruh Sokolov-2214Spo­leč­nost IDI­A­DA ozná­mi­la na svém webu, že uspě­la v ten­d­ru na pro­voz po­ly­go­nu, který bude sou­čás­tí vý­zkum­né­ho cen­t­ra pro tech­no­lo­gie au­to­nomní­ho ří­ze­ní vý­znam­né ně­mec­ké au­to­mo­bil­ky. Před­mě­tem pl­ně­ní jsou í služ­by sou­vi­se­jí­cí s bez­peč­nos­tí a pro­vo­zem, což kromě velké pres­ti­že bude zna­me­nat i ote­vře­ní no­vých pozic a nábor za­měst­nan­ců.

Ak­tu­ál­ně po­ptá­va­né po­zi­ce na­jde­te na www.idiada.cz/kariera.


Mohlo by vás zajímat: