Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Top Systems uvedla na trh T-FLEX CAD v17

Pondělí, 10 Srpen 2020 09:33

Tags: CAD | PLM | T-Flex | Verze 17

T-Flex CAD 17-3-2033Ruská spo­leč­nost Top Sys­tems, ino­va­tiv­ní vý­vo­jář vy­spě­lé­ho 3D a 2D soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu, ozná­mi­la 29. čer­ven­ce 2020 vy­dá­ní 17. verze svého sys­té­mu T-FLEX CAD a doplňko­vých apli­ka­cí. Nej­no­věj­ší verze T-FLEX CAD při­ná­ší so­fis­ti­ko­va­né mož­nos­ti pro zdo­ko­na­le­né mo­de­lo­vá­ní po­vrchů a kři­vek, vý­znam­né zrych­le­ní pro kom­plex­ní návrh se­stav, nová tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro si­mu­la­ci a vý­ro­bu, vy­spě­lé ná­stro­je pro elek­tric­ké ná­vrhy, vy­lep­še­né funk­ce zna­če­ní a mnoho dal­ší­ho. Spo­leč­nost Top Sys­tems při­da­la do T-FLEX CAD 17 roz­sáh­lou sadu vy­lep­še­ní a schop­nos­tí za­lo­že­ných na zpět­né vazbě od zá­kaz­ní­ků.

Ta po­sky­tu­jí zvý­še­nou fle­xi­bi­li­tu při vy­tvá­ře­ní vy­so­ce kva­lit­ních ná­vrhů splňují­cích mě­ní­cí se po­ža­dav­ky in­že­nýr­ských a ob­chod­ních po­ža­dav­ků.
T-FLEX CAD 17 při­ná­ší řadu vy­lep­še­ní v po­kro­či­lém mo­de­lo­vá­ní těles, po­vrchů a drá­to­vých mo­de­lů a také vý­znam­né zvý­še­ní vý­ko­nu při práci s vel­ký­mi se­sta­va­mi. T-FLEX CAD 17 umožňuje týmům efek­tiv­ně ko­mu­ni­ko­vat při­dá­vá­ním zna­če­ní k dílům a se­sta­vám přímo po­mo­cí do­ty­ko­vé­ho za­ří­ze­ní a je­jich uklá­dá­ní do mo­de­lu nebo do apli­ka­ce PDM.
Nové funk­ce byly také při­dá­ny do celé sady plně in­te­gro­va­ných doplňko­vých apli­ka­cí T-FLEX CADu, které na­bí­ze­jí ši­ro­kou škálu spe­ci­a­li­zo­va­ných in­že­nýr­ských ře­še­ní: T-FLEX Ana­ly­sis, T-FLEX Dy­na­mics, T-FLEX CAM, T-FLEX Elect­ri­cal, T-FLEX VR a T-FLEX Ne­sting.
V kom­bi­na­ci se soft­warem T-FLEX DOCs 17, který po­sky­tu­je zá­kla­dy PLM, mohou uži­va­te­lé T-FLEX CADu pře­vzít kon­t­ro­lu nad daty pro­duk­tů a na­vr­ho­vat pro­ce­sy a rych­le­ji ino­vo­vat pro­duk­ty s lep­ším vý­ko­nem a efek­tiv­něj­ší­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py.
Sada apli­ka­cí T-FLEX 17 na­bí­zí nové tech­no­lo­gie, které zlep­šu­jí spo­lu­prá­ci a umožňují po­hl­cu­jí­cí, in­ter­ak­tiv­ní zá­ži­tek během pro­jek­to­vé a in­že­nýr­ské činno­sti.
Úplný se­znam no­vých funk­cí T-FLEX CAD 17 na­jde­te v pdf souboru zde.


Mohlo by vás zajímat: