Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dny chytré výroby na brněnském výstavišti

Středa, 16 Září 2020 08:07

Tags: Digitalizace | Dny chytré výroby | Kontakt–Kontrakt | Technologie | Veletrhy Brno | Výstaviště

Dny chytre vyroby Kontakt-Kontrakt 2020-2038Od 5. do 7. října 2020 se na br­něn­ském vý­sta­viš­ti usku­teč­ní Dny chyt­ré vý­ro­by. Jedná se o tech­no­lo­gic­ké se­tká­ní, které má za cíl pro­střed­nic­tvím před­ná­šek, se­mi­ná­řů, worksho­pů, pre­zen­ta­cí tech­no­lo­gií, dis­ku­sí a kon­zul­ta­cí pod­po­řit snahu čes­kých ma­lých a střed­ních firem o di­gi­ta­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů a o pře­chod na mo­der­ní a fle­xi­bil­ní pro­duk­ci. Na po­za­dí tech­no­lo­gic­kých dnů se usku­teč­ní tra­dič­ní kon­takt­ní B2B akce Kon­takt-Kon­trakt. Tato ko­o­pe­rač­ní plat­for­ma je je­di­neč­nou pří­le­ži­tos­tí k na­le­ze­ní no­vých ob­chod­ních, tech­no­lo­gic­kých, R&D part­ne­rů a k iden­ti­fi­ka­ci no­vých mož­nos­tí ke spo­lu­prá­ci.

Dny chyt­ré vý­ro­by & Kon­takt-Kon­trakt jsou spo­leč­ným pro­jek­tem klast­ru In­dust­ry Clus­ter 4.0 a Re­gi­o­nál­ní hos­po­dář­ské ko­mo­ry Brno, čes­kých a za­hra­nič­ních part­ne­rů pa­t­ří­cích do sítě En­ter­pri­se Eu­ro­pe Ne­twork (EEN), ob­chod­ních komor a Ve­letrhů Brno.

Na co a na jaká té­ma­ta se mů­že­te těšit:

 • před­náš­ky
 • worksho­py
 • kon­zul­ta­ce
 • mini expo

Té­ma­ta a ob­las­ti:

 • fle­xi­bil­ní vý­ro­ba a po­kro­či­lá au­to­ma­ti­za­ce
 • di­gi­ta­li­za­ce vý­ro­by a údrž­by
 • da­to­vá ana­ly­ti­ka a její vy­u­ži­tí pro op­ti­ma­li­za­ci vý­ro­by
 • vy­u­ži­tí roz­ší­ře­né a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty
 • pří­pa­do­vé stu­die v ma­lých, střed­ních i vět­ších spo­leč­nos­tech
 • služ­by v ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti
 • ne­twor­king – pře­dem sjed­na­ná B2B jed­ná­ní


Kom­plet­ní pro­gram akce ZDE

Web akce ZDE

Registrace ZDE


Mohlo by vás zajímat: