Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

V MCAE vytiskli sochy posledních pravěkých lidí

Středa, 14 Říjen 2020 10:36

Tags: Bar­bo­ra Šla­pe­to­vá | Luká­š Ritt­stei­n | MCAE Systems | Sochy | ULRASUPERNATURAL

Sochy z 3D tisku-2042Na vý­sta­vě Ul­tra­su­per­na­tu­ral, která je vy­ús­tě­ním téměř čtvrt­sto­le­tí tr­va­jí­cí­ho pro­jek­tu čes­kých uměl­ců Bar­bo­ry Šla­pe­to­vé a Luká­še Ritt­stei­na, jsou díky MCAE Sys­tems k vi­dě­ní mo­nu­men­tál­ní sochy do­mo­ro­dých oby­va­tel pa­pu­án­ské­ho kmene Yali Mek v ži­vot­ní ve­li­kos­ti. Vý­sta­va v praž­ském cen­t­ru sou­čas­né­ho umění DOX po­tr­vá do 18. lis­to­pa­du 2020 (a snad tedy bude ještě i k vi­dě­ní). Umění není pro MCAE Sys­tems cizí. 3D tech­no­lo­gie od této spo­leč­nos­ti při­ved­ly k ži­vo­tu už ně­ko­lik umě­lec­kých děl od vý­znam­ných či te­pr­ve za­čí­na­jí­cích uměl­ců.

S Bar­bo­rou Šla­pe­to­vou a Luká­šem Ritt­stei­nem, kteří se sou­stav­ně vra­ce­li do vzdá­le­ných ob­las­tí Zá­pad­ní Papuy a Papuy Nové Gui­neje, kde zkou­ma­li míst­ní do­mo­ro­dé kmeny a je­jich kul­tu­ru, spo­lu­pra­cu­je MCAE Sys­tems dlou­ho­do­bě. Na je­jich po­sled­ní vý­pra­vu v roce 2017 uměl­ce firma vy­ba­vi­la ruč­ním 3D ske­ne­rem, kte­rým v ob­tíž­ném te­ré­nu a mimo vy­mo­že­nos­ti ci­vi­li­za­ce sní­ma­li míst­ní do­mo­rod­ce. Tak byli lidé kmene Yali Mek a např. as­t­ro­naut Ko­i­chi Wa­ka­ta „zhmot­ně­ni“ 3D ske­ne­rem v ne­o­pa­ko­va­tel­ných mo­men­tech.
Vzhle­dem k po­u­ži­tí 3D ske­ne­ru v te­ré­nu mu­se­li v MCAE Sys­tems na­ske­no­va­ná 3D data nejdří­ve upra­vit. Pro zho­to­ve­ní takto ob­jem­ných soch (ně­kte­rých i dvou­me­t­ro­vých) zvo­li­li spe­ci­a­lis­té na 3D tisk nej­vý­kon­něj­ší 3D vý­rob­ní sys­tém Stra­ta­sys F900, který má sta­veb­ní pro­stor o ob­je­mu 914 × 610 × 914 mm. Sochy pak vy­tisk­li z co nejmé­ně dílů, ně­kte­ré do­kon­ce v celku v rámci jedné tis­ko­vé úlohy. Pro vý­ro­bu byl po­u­žit ma­te­ri­ál ABS-ASA, který vy­ni­ká vy­so­kou me­cha­nic­kou pev­nos­tí, UV sta­bi­li­tou a svými es­te­tic­ký­mi vlast­nost­mi. Po­ža­do­va­né menší sochy byly vy­ro­be­ny na 3D tis­kár­ně J750 z fo­to­po­ly­me­ru řady Vero.
Vý­sta­va Ul­tra­su­per­na­tu­ral, je­jímž je MCAE Sys­tems part­ne­rem, je umě­lec­kým po­rov­ná­ním dvou světů – toho dneš­ní­ho a toho dávno mi­nu­lé­ho (doby ka­men­né), který po­ma­lu mizí. V hlav­ním sále ex­po­zi­ce je vy­sta­ven Ne­beský oltář Luká­še Ritt­stei­na se so­cha­mi pěti mužů na kří­d­lech před­sta­vu­jí­cích kom­bi­na­ci abs­trak­ce a re­a­li­ty, 3D tech­no­lo­gie a na­ske­no­va­ných pra­vě­kých těl. A pro MCAE Sys­tems je vel­kou ctí, že se na vy­tvo­ře­ní těch­to soch po­dí­le­la.
Příští rok by měla vý­sta­va hos­to­vat v čes­kém pavilónu na pře­lo­že­ných olym­pij­ských hrách v Tokiu.


Mohlo by vás zajímat: