Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Setkání uživatelů 3D měřických systémů

Autor článku: Redakce   
Úterý, 02 Srpen 2022 10:00

Tags: 3D metrologie | GOM | MCAE Systems | Sériová výroba | Uživatelské setkání

MSAE seminar gom-2231Spo­leč­nost MCAE Sys­tems ozna­mu­je, že po delší pauze po­řá­dá se­tká­ní uži­va­te­lů 3D mě­řic­kých sys­té­mů se za­mě­ře­ním na au­to­ma­ti­za­ci. V ka­len­dá­ři si po­znač­te datum 14. září 2022, abys­te tuto akci ne­pro­meš­ka­li. Účast­ní­ci se se­zná­mí s no­vin­ka­mi v ob­las­ti efek­tiv­ní kon­t­ro­ly sé­ri­o­vé vý­ro­by a před­sta­ve­ny budou nové mož­nos­ti au­to­ma­ti­zo­va­né 3D me­t­ro­lo­gie.

V MCAE by si rádi vy­mě­ni­li zku­še­nos­ti a pro­dis­ku­to­va­li pří­le­ži­tos­ti i výzvy v ob­las­ti mo­der­ní­ho vý­rob­ní­ho pro­stře­dí.

Pro­střed­nic­tvím zá­kaz­ní­ků MCAE z nej­růz­něj­ších prů­mys­lo­vých od­vět­ví se do­zví­te, jak lze in­te­gra­cí 3D mě­ři­cí tech­ni­ky do vý­rob­ních pro­ce­sů za­jiš­ťo­vat po­ža­do­va­nou úroveň kva­li­ty. Zís­ká­te pře­hled o všech vý­ho­dách mě­ři­cích sys­té­mů a během prak­tic­kých uká­zek se o nich pře­svěd­čí­te. Od­bor­ní­ci MCAE, spo­leč­ně s uži­va­te­li, ochot­ně od­po­ví na otáz­ky a po­ra­dí, jak pro­vá­dět 3D op­tic­ká mě­ře­ní a in­spek­ci rych­le­ji, spo­leh­li­vě­ji a efek­tiv­ně­ji.

Při­jmě­te po­zvá­ní a za­re­gis­truj­te se na se­tká­ní ještě dnes.

14. září 2022
09:00 – 14:30 hodin
Fi­rem­ní pro­sto­ry MCAE Sys­tems, Kuřim

MCAE registrace

 


Mohlo by vás zajímat: