Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Plná integrace SpaceMouse do ZBrush

Pondělí, 22 Únor 2021 14:17

Tags: 3Dconnexion | Integrace | Pixologic | SpaceMouse | ZBrush

3Dconnexion-SpaceMouse-ZBrush-2109Spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­onPi­xo­lo­gic spo­ji­ly své síly, aby di­gi­tál­ním uměl­cům pro­střed­nic­tvím peč­li­vé in­te­gra­ce řady 3D myši Spa­ce­Mou­se a apli­ka­ce ZBrush na­bíd­ly ty nej­lep­ší di­gi­tál­ní so­chař­ské a ma­líř­ské zku­še­nos­ti. 3D uměl­ci si nyní mohou uží­vat práce s při­ro­ze­nou a ply­nu­lou na­vi­ga­cí, od­dá­vat se in­tu­i­tiv­ní­mu po­hl­cu­jí­cí­mu zo­o­mo­vá­ní a vy­chut­nat si fan­tas­tic­kou ma­ni­pu­la­ci s ná­stro­ji a in­ter­ak­ci ze všech úhlů.

Sou­čas­ně řada Spa­ce­Mou­se uměl­cům umožňuje in­ter­ak­ci se svým mo­de­lem, při­čemž kom­bi­nu­je všech­ny tyto ak­ti­vi­ty a po­ne­chá­vá kur­zor po­čí­ta­čo­vé myši volný, aby ne­do­šlo k pře­ru­še­ní toku a kon­cen­t­ra­ce a aby se je­jich kre­a­ti­vi­ta mohla zcela volně roz­vi­nout. Řada Spa­ce­Mou­se je je­di­ným 3D úče­lo­vým a spe­ci­a­li­zo­va­ným pro­duk­tem na trhu, který po­sky­tu­je in­tu­i­tiv­ní, snad­nou a vy­so­ce přes­nou 3D na­vi­ga­ci.
ZBrush je známý tím, že stojí za so­chař­ský­mi ztvár­ně­ní­mi v po­pu­lár­ních filmech, jako jsou Ava­tar, Pán prs­te­nů, Star Trek, Pi­rá­ti z Ka­ri­bi­ku a Já, pa­douch. Po­u­ží­va­jí ji také herní vý­vo­já­ři spo­leč­nos­tí, jako jsou Bliz­zard, Electro­nic Arts, Epic Games a Acti­vi­si­on.
Kom­bi­na­ce 3D myši Spa­ce­Mou­se s programem ZBrush rov­něž uměl­cům umožňuje ply­nu­le do pro­stře­dí při­dá­vat tex­tu­ry a tvary klik­nu­tím na tla­čít­ko, vy­tvá­řet makra pro ob­lí­be­né so­chař­ské štět­ce, ma­te­ri­á­ly a alfa efek­ty pro upřes­ně­ní znaků a re­kvi­zit a bez­kon­ku­renč­ní rych­los­tí vy­tvá­řet mo­de­ly a ilu­stra­ce. To vše zá­ro­veň při bez­pro­blé­mo­vé na­vi­ga­ci.


Mohlo by vás zajímat: