Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens Advanta vytvořila nová pracovní místa ve vývoji

Čtvrtek, 13 Květen 2021 23:07

Tags: Advanta | Česká republika | Pracovní místa | Siemens | Vývoj

Siemens-8885-0905287566-2120Stov­ku no­vých pra­cov­ních míst ot­ví­rá Si­e­mens Advan­ta, vý­vo­jo­vá část kon­cer­nu Si­e­mens. Nová místa pro vý­vo­já­ře soft­ware i hard­ware, Linux vý­vo­já­ře a tes­te­ry Si­e­mens Advan­ta ote­ví­rá v Praze, Plzni a Brně. Si­e­mens Advan­ta za­měst­ná­vá v České re­pub­li­ce přes 300 od­bor­ní­ků, v Ev­ro­pě pak více než tři ti­sí­cov­ky. Dlou­ho­do­bě se po­dí­lí na pro­ce­su vý­vo­je pro­duk­tů Si­e­mens a iden­ti­fi­ku­je nové tren­dy na trhu s cílem naplňovat po­tře­by zá­kaz­ní­ků pro­střed­nic­tvím ino­va­tiv­ních kon­cep­cí a ře­še­ní.

Fir­mám na­bí­zí i kom­plex­ní pro­duk­to­vá a soft­wa­ro­vá ře­še­ní na míru, a to pře­de­vším pro ob­las­ti prů­mys­lu, in­te­li­gent­ní in­frastruk­tu­ry a ener­ge­ti­ky. Ře­še­ní prů­mys­lo­vé di­gi­ta­li­za­ce po­krý­va­jí vše od ná­vr­hu a po­ra­den­ství, až po do­dáv­ku a ser­vis­ní za­jiš­tě­ní.

Si­e­mens Advan­ta má roz­sáh­lé zku­še­nos­ti s pro­po­jo­vá­ním sys­té­mů a za­ří­ze­ní od růz­ných vý­rob­ců, což při­ná­ší zá­sad­ní vý­ho­dy pro vý­sled­né ře­še­ní. Si­e­mens Advan­ta do­ká­že im­ple­men­to­vat a řídit špič­ko­vá ře­še­ní Si­e­mens, která doplňuje nej­lep­ší­mi ře­še­ní­mi tře­tích stran a vše in­te­gru­je do jed­no­ho bez­chyb­ně a spo­leh­li­vě fun­gu­jí­cí­ho celku. V České re­pub­li­ce má Si­e­mens Advan­ta zvlášt­ní po­sta­ve­ní, pro­to­že je to jedno z mála míst, kde pro­bí­ha­jí všech­ny fáze vý­vo­je, a za­měst­nan­ci tak mají mož­nost po­dí­let se na celém vý­vo­jo­vém cyklu, nejen na jedné části.
Ko­ro­na­vi­ro­vá pan­de­mie jasně uká­za­la, že di­gi­ta­li­za­ce do­ká­že fir­mám po­mo­ci čelit náh­lým změ­nám a za­cho­vat si i v době krize kon­ku­ren­ce­schop­nost. Vy­ví­je­né pro­duk­ty a ře­še­ní musí být na­pros­to spo­leh­li­vé, ro­bust­ní a fun­go­vat de­sít­ky let.
Si­e­mens Advan­ta je sou­čás­tí sku­pi­ny Si­e­mens, která má v České re­pub­li­ce 7 vý­rob­ních zá­vo­dů, roz­sáh­lou ob­chod­ní struk­tu­ru, dvě cen­t­ra sdí­le­ných slu­žeb, 13 vý­vo­jo­vých cen­ter a od­dě­le­ní a 10 kom­pe­tenč­ních cen­ter s glo­bál­ní pů­sob­nos­tí. Česká re­pub­li­ka má am­bi­ce za­lo­žit svoji eko­no­mi­ku na tech­no­lo­gi­ích, ino­va­cích a vy­so­ké při­da­né hod­no­tě. Další roz­ší­ře­ní vý­vo­jo­vých ak­ti­vit v řadě čes­kých měst k na­pl­ně­ní této vize při­spí­vá.

Zku­še­ní vý­vo­já­ři, ab­sol­ven­ti i stu­den­ti tech­nic­kých oborů se mohou s na­bíd­kou vol­ných míst se­zná­mit na www.siemensvyvojar.cz.


Mohlo by vás zajímat: