Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Přímý přenos 3D informací díky novému pluginu BricsCADu

Sobota, 05 Červen 2021 22:55

Tags: Bricscad | Modelování | Mračna bodů | Plugin | Point­Cab

Screenshot-BricsCAD-point-cloud-plugin-2123Soft­wa­ro­ví in­že­ný­ři Point­Cabu před­sta­vi­li další plu­gin, který usnadňuje mo­de­lo­vá­ní mra­čen bodů. Vedle svých stá­va­jí­cích plu­gi­nů pro Revit a Ar­chi­cad vydal Point­Cab svůj „4B­rics Plu­gin“ pro CAD soft­ware Brics­CAD, který v po­sled­ní době zís­kal po­pu­la­ri­tu. Díky plu­gi­nu mohou nyní uži­va­te­lé soft­wa­ru Point­Cab Ori­gins pře­ná­šet všech­ny dů­le­ži­té 3D in­for­ma­ce z mrač­na bodů do Brics­CA­Du v re­ál­ném čase.

Ča­so­vě ná­roč­ný im­port a ex­port dat je za­sta­ra­lý. Uži­va­tel jed­no­du­še klik­ne na 3D body v la­y­ou­tu Ori­gins nebo v pa­no­ra­ma­tic­kých po­hle­dech a plu­gin au­to­ma­tic­ky vy­tvo­ří přím­ky, kruhy nebo ob­dél­ní­ky v Brics­CA­Du na správ­né po­zi­ci v mo­de­lu. Totéž platí pro di­gi­tál­ní mo­de­ly te­ré­nu a po­vrchu. Jako spe­ci­ál­ní ře­še­ní in­že­ný­ři také im­ple­men­to­va­li ná­stroj „Mul­ti­li­nes“ a ně­ko­lik funk­cí, které umožňují uži­va­te­li sdí­let své vý­kre­sy s jiným CAD soft­warem. Po­mo­cí ná­stro­je „Mul­ti­li­nes“ může uži­va­tel vy­tvá­řet ně­ko­lik sa­mo­stat­ných pří­mek bez pře­ru­še­ní, což by za nor­mál­ních okol­nos­tí ne­by­lo v Brics­CA­Du možné. Díky ná­stro­jům „UCS to WCS“ a „Flat­ten“ lze nyní vý­kre­sy vy­tvo­ře­né v Brics­CA­Du rych­le trans­for­mo­vat ta­ko­vým způ­so­bem, který umožňuje dal­ší­mu soft­wa­ru, jako je Revit nebo Ar­chi­cad, číst a zob­ra­zo­vat data.
Více in­for­ma­cí o novém Brics­CAD plu­gi­nu na­jde­te na webo­vých strán­kách Point­Ca­bu nebo v tomto 10­mi­nu­to­vém úvod­ním videu.


Mohlo by vás zajímat: