Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Speciální rozhraní PolyWorks pro skenery Hexagon

Pondělí, 14 Prosinec 2020 00:36

Tags: Hexagon | Plugin | PolyWorks | Rozhraní | Skenery | SLS-PW | Strukturované světlo

OptoCat-PolyWorks-Plugin-2050Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon vy­da­la nový soft­wa­ro­vý plu­gin, který umož­ní ovlá­dat ske­no­va­cí sys­témy se struk­tu­ro­va­ným svět­lem ze soft­wa­ru Po­ly­Works. Jde o první im­ple­men­ta­ci nové sady SDK, která umožňuje soft­wa­ru tře­tích stran pře­vzít nad tě­mi­to ske­ne­ry plnou kon­t­ro­lu. Plu­gin SLS-PW a ja­ké­ko­li ná­sled­ně vy­vi­nu­té plu­gi­ny umož­ní uži­va­te­lům zjed­no­du­šit pra­cov­ní po­stu­py pro ske­no­vá­ní a kon­t­ro­lu do je­di­né­ho soft­wa­ro­vé­ho pro­stře­dí. Pra­cov­ní po­stup na je­di­né plat­for­mě zvy­šu­je efek­ti­vi­tu, která vede ke zkrá­ce­ní dob kon­t­rol.

Od­pa­dá po­tře­ba ex­por­to­vat a im­por­to­vat data mě­ře­ní v růz­ných pro­gra­mech a také se sni­žu­je po­tře­ba za­ško­le­ní.
Když se plu­gin SLS-PW přidá k sou­čas­né vše­stran­nos­ti plat­for­my Po­ly­Works, po­skyt­ne fle­xi­bil­ní ře­še­ní pro spo­leč­nos­ti, které pro­vo­zu­jí různý me­t­ro­lo­gic­ký hard­ware a chtě­jí zjed­no­du­šit své pra­cov­ní po­stu­py. Mimo to, že plu­gin od­st­raňuje nut­nost pře­ná­šet data ze ske­no­vá­ní se struk­tu­ro­va­ným svět­lem mezi pro­gra­my, za­jiš­ťu­je také, že lze nyní po­u­žít je­di­ný pro­gram k pro­vá­dě­ní mě­ři­cích a kon­t­rol­ních úkolů s růz­ný­mi za­ří­ze­ní­mi, jako jsou ske­ne­ry se struk­tu­ro­va­ným svět­lem, trac­ke­ry, pře­nos­ná mě­ři­cí ra­me­na a sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je.

Řada ske­ne­rů He­xa­gon se struk­tu­ro­va­ným svět­lem zů­stá­vá plně kom­pa­ti­bil­ní se spe­ci­a­li­zo­va­ným soft­wa­ro­vým ře­še­ním pro ske­no­vá­ní se struk­tu­ro­va­ným svět­lem Op­to­Cat, které bylo dosud pro pro­voz těch­to sys­té­mů nutné. Plu­gin SLS-PW je za­mě­řen na uži­va­te­le, kteří již in­ves­to­va­li do po­pu­lár­ní­ho pro­stře­dí Po­ly­Works a kte­rým mož­nost pře­cho­du na je­di­né soft­wa­ro­vé ře­še­ní po­mů­že vý­raz­ně zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu. He­xa­gon před­po­klá­dá vývoj ekvi­va­lent­ních plu­gi­nů pro další před­ní me­t­ro­lo­gic­ké soft­wa­ro­vé plat­for­my, včet­ně vlast­ních plat­fo­rem In­spi­re a VISI Re­ver­se nebo plat­for­my Ge­o­ma­gic De­sign X od 3D Sys­tems.
Plu­gin SLS-PW je k dis­po­zi­ci oka­mži­tě a je kom­pa­ti­bil­ní s mo­de­ly ske­ne­ru se struk­tu­ro­va­ným svět­lem Ste­re­o­S­can neo, Smart­S­canPri­me­S­can. Bude k dis­po­zi­ci se všemi no­vý­mi ske­ne­ry a zá­ro­veň jako ak­tu­a­li­za­ce pro po­u­ži­tí s již za­kou­pe­ný­mi ske­ne­ry.
Pro více in­for­ma­cí kon­tak­tuj­te lo­kál­ní za­stou­pe­ní spo­leč­nos­ti He­xa­gon.


Mohlo by vás zajímat: