Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cestovní pojištění v navigaci Sygic od pojišťovny Union

Úterý, 20 Červenec 2021 22:05

Tags: Android | COVID-19 | GPS | Navigace | Pojištění | Sygic | Union

Screenshot Sygic pojisteni-2130Of­fli­ne GPS na­vi­ga­ce Sygic před­sta­vu­je novou služ­bu. Díky spo­lu­prá­ci s po­jiš­ťov­nou Union, čle­nem sku­pi­ny ACHMEA, je novou sou­čás­tí ob­lí­be­né na­vi­gač­ní apli­ka­ce i ces­tov­ní po­jiš­tě­ní. Od 20. čer­ven­ce 2021 je tento be­ne­fit do­stup­ný pro všech­ny Sygic uži­va­te­le ve všech ze­mích EU. Jedná se o uni­kát­ní ře­še­ní, které nemá na trhu ob­do­bu. Sygic GPS Na­vi­gati­on je nyní mno­hem více než jenom in­te­li­gent­ní apli­ka­ce na­bi­tá ino­va­ce­mi, které zvy­šu­jí bez­peč­nost, jízd­ní kom­fort a do­ve­dou vás do cíle i bez při­po­je­ní k in­ter­ne­tu.

Po ne­dáv­né in­te­gra­ci re­ži­mu pro elek­tric­ká vo­zi­dla s plat­by za na­bí­je­ní přímo v apli­ka­ci Sygic nyní při­chá­zí s další služ­bou s při­da­nou hod­no­tou – mož­nos­tí za­kou­pe­ní ces­tov­ní­ho po­jiš­tě­ní.

Kromě běž­né­ho ces­tov­ní­ho po­jiš­tě­ní stále více zemí po­ža­du­je po ná­vštěv­ní­cích, aby měli uza­vře­né při­po­jiš­tě­ní pro pří­pad ná­ka­zy covid-19, které však v na­bíd­ce po­jiš­ťo­ven stále není stan­dar­dem. Union a Sygic proto spo­ji­ly síly a vy­tvo­ři­ly uni­kát­ní pro­dukt. Na­vi­gač­ní apli­ka­ce Sygic na­bí­zí ces­tov­ní po­jiš­tě­ní s při­po­jiš­tě­ním covid-19 jako je­di­ná na trhu. Navíc lze po­jiš­tě­ní uzavřít přímo během cesty. Díky uži­va­tel­ský pří­vě­ti­vé­mu de­sig­nu se zá­kaz­ní­ci po­jis­tí během ně­ko­li­ka sekund, při­čemž po­jiš­tě­ní za­čí­ná pla­tit oka­mži­tě po za­pla­ce­ní.

V apli­ka­ci Sygic si mů­že­te vy­brat ze tří druhů po­jiš­tě­ní: krát­ko­do­bé ces­tov­ní po­jiš­tě­ní, krát­ké po­jiš­tě­ní s při­po­jiš­tě­ním pro covid-19 a dlou­ho­do­bé (roční) ces­tov­ní po­jiš­tě­ní.
Krát­ko­do­bé po­jiš­tě­ní za­hr­nu­je krytí lé­kař­ských ná­kla­dů v Ev­ro­pě až do výše 250 000 eur pro běžné čin­nos­ti a všech­ny běžné spor­tov­ní a vol­no­ča­so­vé ak­ti­vi­ty, pré­mi­o­vé asi­s­tenč­ní služ­by 24/7, po­jiš­tě­ní ná­kla­dů spo­je­ných s vy­ces­to­vá­ním a uby­to­vá­ním blíz­ké osoby v místě hospi­ta­li­za­ce, a to vše bez spo­lu­účas­ti. V al­ter­na­ti­vě s při­po­jiš­tě­ním covid-19 jsou ještě za­hr­nu­ty i lé­čeb­né ná­kla­dy one­moc­ně­ní covid-19 až do výše 50 000 eur.

Roční po­jiš­tě­ní je vý­hod­né pro ty, kdo strá­ví mi­ni­mál­ně 25 dnů ročně na cestách. Jeho za­kou­pe­ním zá­kaz­ní­ci zís­ka­jí po­jiš­tě­ní pro opa­ko­va­né cesty do za­hra­ni­čí na 365 dnů, při­čemž ma­xi­mál­ní délka po­jiš­tě­ním jedné cesty je 30 dnů. Sou­čás­tí jsou i lé­čeb­ní ná­kla­dy v Ev­ro­pě a okol­ních ze­mích až do výše 250 000 eur pro běžné ak­ti­vi­ty a vy­bra­né spor­tov­ní a vol­no­ča­so­vé ak­ti­vi­ty.

Ces­tov­ní po­jiš­tě­ní v Sygic GPS Na­vi­gati­on je k dis­po­zi­ci neje­nom pro ři­di­če s pla­ce­nou na­vi­gač­ní li­cen­cí Sygic. Po­jis­tit se může kdo­ko­liv, kdo má Sygic v mo­bi­lu, a to i v bez­plat­né verzi na­vi­ga­ce, i když ces­tu­je le­ta­dlem, au­to­bu­sem, vla­kem, lodí nebo na mo­to­cy­klu. Po­jiš­tě­ní je zatím do­stup­né pro te­le­fo­ny se sys­té­mem An­dro­id, verze pro iOS se ob­je­ví ještě v prů­bě­hu to­ho­to léta.


Mohlo by vás zajímat: