Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PLM Experience Fórum 2021

Úterý, 10 Srpen 2021 22:03

Tags: Digitalizace | Experience | Forum | PLM | Technodat

Technodat-Valec-2133Spo­leč­nost Tech­no­dat při­pra­vu­je na 6.–7. října 2021 svoje kaž­do­roč­ní PLM Fórum, které pro­běh­ne v krás­ném pro­stře­dí Ho­te­lu Zámek Valeč na Vy­so­či­ně. Účast­ní­ky čeká za­há­je­ní 6. 10. 2021 v 10 hodin a pro­gram, ve kte­rém se do­zvě­dí více o dů­le­ži­tos­ti a vý­zna­mu di­gi­ta­li­za­ce v pod­ni­ku, před­sta­ve­ny budou mo­der­ní tech­no­lo­gie pod­po­ru­jí­cí di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­su ino­va­ce vý­rob­ků a ce­lo­pod­ni­ko­vou di­gi­tál­ní pro­vá­za­nost.

Ne­bu­de chy­bět ani in­spi­ra­ce od ji­ných – in­for­ma­ce ově­ře­né vý­znam­ný­mi spo­leč­nost­mi.

Ve­čer­ní pro­gram je pro účast­ní­ky při­pra­ven v Pi­vo­va­ru Da­le­ši­ce, v je­di­neč­ném pro­stře­dí z filmu Po­stři­ži­ny. Ve skle­pě ochut­na­jí da­le­šic­ké pivo přímo z le­žác­ké­ho tanku, pro­hléd­nou si sta­rou varnu, nají se a na­pi­jí na po­cti­vém pi­vo­var­ském rautu.

PLM Ex­pe­ri­en­ce Forum je ur­če­né všem, kteří pra­cu­jí v ob­las­ti prů­mys­lu a za­jí­ma­jí se o tech­no­lo­gie a di­gi­ta­li­za­ci.

Re­gis­trač­ní for­mu­lář na­lez­ne­te na tomto od­ka­zu.


Mohlo by vás zajímat: