Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dokonalá surfařská vlna ze Siemens Xceleratoru

Úterý, 17 Srpen 2021 00:15

Tags: Siemens | Surf Loch | Surfování | Teamcenter | Tom Loch­te­feld | Vlny | Xcelerator

Siemens Xcelerator-surfovani vlny-2133Na moři nej­lep­ší sur­fař­ské vlny tvoří sama pří­ro­da. V ba­zé­nech firmy Surf Loch se pro­po­ji­ly dlou­ho­le­té sur­fař­ské zku­še­nos­ti s po­kro­či­lý­mi tech­no­lo­gi­e­mi Si­e­mens, aby bylo možné ty nej­lep­ší vlny na­po­do­bit. Uni­kát­ní pro­po­je­ní hard­wa­ru a soft­wa­ru na­bí­zí skvě­lý sur­fing kde­ko­liv na světě a z ba­zé­nů s vl­na­mi se stává ren­ta­bil­ní in­ves­ti­ce. Tom Loch­te­feld ze spo­leč­nos­ti Surf Loch od­jak­ži­va snil o vy­bu­do­vá­ní surf arény, kde by sur­fa­ři měli pocit jízdy na sku­teč­né vlně.

K vy­tvo­ře­ní do­ko­na­lých vln po­tře­bo­val Loch­te­feld, tech­no­lo­gii, která by ovlá­da­la různé prvky, jako jsou síla a na­ča­so­vá­ní prou­du vody – to vše umís­tě­né přímo v ba­zé­nu s vl­na­mi. Na­ko­nec to byly zku­še­nos­ti a zna­los­ti spo­leč­nos­ti Si­e­mens a port­fo­lio Xce­le­ra­tor, které umož­ni­ly spo­leč­nos­ti Surf Loch na­pro­gra­mo­vat, vy­tvo­řit a op­ti­ma­li­zo­vat vlast­ní to­vár­ny na vlny.
Dnes jsou nej­lep­ší sur­fař­ské vlny od spo­leč­nos­ti Surf Loch uce­le­ným pro­duk­tem, který může být dodán kam­ko­liv na světě, včet­ně vni­t­ro­zem­ských států, kde dosud sur­fo­vá­ní ne­by­lo možné. Díky chyt­ré­mu a fle­xi­bil­ní­mu ře­še­ní před­sta­vu­je vy­bu­do­vá­ní surf arény ren­ta­bil­ní in­ves­ti­ci.

Roz­díl je ve tva­ro­vá­ní vody

Vět­ši­na ba­zé­nů s vl­na­mi, do­kon­ce i ty, které jsou k sur­fo­vá­ní ur­če­ny, vodu tlačí, což je po­měr­ně snad­né. Na­pro­ti tomu ře­še­ní Surf Loch vodu tva­ru­je, a to je ne­smír­ně ob­tíž­né. Surf Loch dnes umí tva­ro­vat vlny tak, jak to sur­fa­řům nej­víc vy­ho­vu­je, různé typy vln navíc do­ká­že vy­vá­řet tr­va­le a spo­leh­li­vě.

Vlny jsou slo­ži­té, pro­to­že musí být ma­te­ma­tic­ky do­ko­na­lé, aby se dobře po­hy­bo­va­ly. Když ho­dí­te kámen do řeky, vy­tvo­ří se malé sou­střed­né vlnky a vlny. Jsou to sice vlny, ale ne vlny vhod­né pro sur­fo­vá­ní. Chce­te-li vy­tvo­řit sur­fo­va­cí vlnu, mu­sí­te za­jis­tit, aby byly její ší­ře­ní, am­pli­tuda a vl­no­vá délka do­ko­na­lé, jinak se vlna stane ne­o­vla­da­tel­nou. Zá­klad je v po­u­ži­tí správ­né­ho soft­wa­ru, do­sta­teč­ně přes­né­ho, aby ovlá­dal ven­ti­ly, které řídí vzduch, jež ná­sled­ně ovlá­dá vodu, ve které do­chá­zí k lámá­ní vlny.

Vlny se tvoří s přes­nos­tí na ti­sí­ci­nu sekun­dy. Abys­te do­sáh­li ta­ko­vé úrov­ně ří­ze­ní vln, mu­sí­te po­u­ží­vat to nej­lep­ší vy­ba­ve­ní a soft­ware. Ře­še­ním je roz­dě­le­ní ba­zé­nu do ně­ko­li­ka ke­so­nů, což umožňuje po­stup­ně ovlá­dat každý keson v sou­vztaž­nos­ti k ostat­ním. Tak je možné vy­tvá­řet více vzorů a tvarů vln. Cílem je, aby v ba­zé­nu byly vy­tvo­ře­ny sku­teč­né vlny po­dob­né vlnám v oce­á­nu, které budou pů­so­bit stej­ně jako sku­teč­né vlny.

Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta vln

Spo­je­ním re­ál­né­ho a di­gi­tál­ní­ho světa vy­tvá­ří spo­leč­nost Surf Loch di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta vln. Zjis­ti­li, že vir­tu­ál­ní mo­de­ly, které vy­tvo­ři­li ve 3D si­mu­la­ci, a fy­zic­ké vlny jsou to­tož­né, při po­rov­ná­ní re­ál­né­ho a di­gi­tál­ní­ho mo­de­lu spolu téměř do­ko­na­le ko­re­lu­jí. V ně­kte­rých pří­pa­dech Surf Loch vy­tvá­ří i fy­zic­ký model, ale jak se zlep­šu­je v di­gi­tál­ním mo­de­lo­vá­ní, roste i jeho dů­vě­ra že to, co vidí na ob­ra­zov­ce, od­po­ví­dá re­a­li­tě.

Aby mohla spo­leč­nost Surf Loch pro­vo­zo­vat více pra­co­višť po celém světě, po­tře­bo­va­la také plat­for­mu pro spo­lu­prá­ci s pod­po­rou clou­du. Pro své nové pro­jek­ty vy­u­ží­vá plat­for­mu Te­am­cen­ter. Nej­vět­ší vý­ho­dou je cen­t­rál­ní místo, odkud jsou spra­vo­vá­na všech­na data. Te­am­cen­ter za­jiš­ťu­je, že do­da­va­te­lé, part­ne­ři a tým od­bor­ní­ků Surf Loch mohou spo­leč­ně sle­do­vat a upra­vo­vat ná­vrhy v re­ál­ném čase.

Vlny pro za­čá­teč­ní­ky i po­kro­či­lé

Tech­no­lo­gie Surf Loch je velmi pří­nos­ná pro za­čá­teč­ní­ky, pro­to­že po­sky­tu­je kon­zis­tent­ní, stále se opa­ku­jí­cí tvar vln, který umožňuje novým sur­fa­řům přes­ně pře­dem vědět, jaký tvar vlny při­jde. Tyto pod­mín­ky jsou pro za­čá­teč­ní­ky pří­jem­něj­ší ve srov­ná­ní s moř­ský­mi vl­na­mi, které se ne­u­stá­le mění. Navíc sur­fa­ře ne­o­me­zu­je strach ze žra­lo­ků a medúz, který často brání dětem i do­spě­lým vstou­pit do vody. Jed­not­nost a před­ví­da­tel­nost vln po­má­há i po­kro­či­lým sur­fa­řům. Těm opa­ko­va­ně na­bí­zí přes­ně stej­nou vlnu, na které si mohou vy­zkou­šet, pi­lo­vat a tvo­řit i ty nej­ob­tíž­něj­ší triky. Na svoji nej­lep­ší vlnu v surf aré­nách vy­ba­ve­ných sys­té­mem Surf Loch ne­mu­sí sur­fa­ři čekat, stačí si ji ob­jed­nat.

 


Mohlo by vás zajímat: