Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Renishaw spolupracuje s Verisurfem

Středa, 24 Listopad 2021 00:58

Tags: CMM | Equator | Kontrola | Měření | Renishaw | REVO | Verisurf Software

Verisurf Renishaw-object-oriented-programming-2147Re­nishaw uza­vřel do­ho­du s Ve­ri­surf Soft­warem, která umožňuje spo­leč­nos­tem v Se­ver­ní Ame­ri­ce pří­stup k soft­wa­ru Ve­ri­surf pro sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je (CMM) firmy Re­nishaw. Tato do­ho­da, která klade důraz na ob­lí­be­nou sadu Ve­ri­surf CMM Pro­gra­m­ming and In­specti­on Suite, umožňuje spo­leč­nos­tem vy­u­ží­vat vy­spě­lé kon­t­rol­ní tech­no­lo­gie Re­nishaw, včet­ně pě­ti­o­sé­ho mě­ři­cí­ho sys­té­mu REVOfle­xi­bil­ní­ho mě­ři­cí­ho sys­té­mu Equa­tor, a pod­půr­né sítě obou or­ga­ni­za­cí.

Ve­ri­surf Soft­ware již ně­ko­lik let kon­ver­tu­je mě­ři­cí sys­témy Re­nishaw Equa­tor na dí­len­ské sou­řad­ni­co­vé stro­je CMM Mas­ter a pod­po­ru­je ře­še­ní PH10 a SP25, takže při­dá­ní hod­no­ty k pě­ti­osým sys­té­mům PH20 a REVO bylo při­ro­ze­ným kro­kem.
Pro­gra­mo­vá­ní CMM spolu s při­da­nou hod­no­tou 5osých typů ske­no­vá­ní Spi­ral, Edge a Po­cket při­spí­va­jí k pří­sli­bu efek­ti­vi­ty firmy Re­nishaw zá­kaz­ní­kům a cel­ko­vé­mu vý­ko­nu 5osých sys­té­mů.

Další informace naleznete na www.verisurf.com.


Mohlo by vás zajímat: