Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze EDGECAM 2022.0

Sobota, 11 Prosinec 2021 00:32

Tags: 2022.0 | 3E Praha Engineering | CAD/CAM | EDGECAM

3e-edgecam-21493e Praha En­gi­nee­ring in­for­mu­je o vy­dá­ní nové verze ED­GE­CAM 2022.0, která je nyní do­stup­ná ke sta­že­ní pro uži­va­te­le s plat­ným ak­tu­a­li­zač­ním ser­vi­sem. Uži­va­tel­ské pro­stře­dí je kom­plet­ně lo­ka­li­zo­vá­no do češ­ti­ny a zcela pře­lo­že­né jsou i ná­po­vě­dy k sys­té­mu. ED­GE­CAM 2022.0 je možné stáh­nout po­u­ži­tím od­ka­zů níže. Sou­čás­tí in­sta­lač­ní­ho ba­líč­ku je nově CAD sys­tém De­signer a si­mu­lá­tor drah ná­stro­jů NC Simul Es­sen­tial.

O no­vin­kách v této verzi se do­čte­te v tomto do­ku­men­tu.

In­sta­lač­ní ba­lí­ček nové verze sta­huj­te zde. Dále do­po­ru­ču­je­me také stáh­nout in­sta­la­ci ak­tu­ál­ní­ho ser­vi­ce packu zde.


Mohlo by vás zajímat: