Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Průša chce využít chátrající budovu na Palmovce

Čtvrtek, 16 Prosinec 2021 02:32

Tags: Nová Palmovka | Prusa Research | Sídlo

palmovka01-2150Český pod­ni­ka­tel a in­ves­tor Josef Průša hledá nové sídlo pro svou firmu Prusa Re­search. Z Ho­le­šo­vic, kde ak­tu­ál­ně přes 700 členů Prů­šo­va týmu vy­rá­bí ce­lo­svě­to­vě oce­ňo­va­né 3D tis­kár­ny, by se kvůli ne­do­sta­ču­jí­cím ka­pa­ci­tám chtěl pře­stě­ho­vat v ho­ri­zon­tu 2–3 let. Jed­ním ze zva­žo­va­ných cílů je praž­ská Pal­mov­ka, kon­krét­ně ne­do­kon­če­ná bu­do­va „Nové Pal­mov­ky“.

Firma Prusa Re­search vy­rost­la v po­sled­ních ně­ko­li­ka le­tech více než de­se­ti­ná­sob­ně. Ak­tu­ál­ně po­tře­bu­je na pro­voz při­bliž­ně 15 000 m² a do bu­douc­na po­čí­tá až s dvoj­ná­sob­kem. Praž­ské­mu magis­trá­tu, na který po­ze­mek pod ob­jek­tem Nové Pal­mov­ky pře­vá­dí Měst­ská část Praha 8, na­bí­zí Josef Průša pro­jekt, který se sou­stře­dí na eko­lo­gic­kou udr­ži­tel­nost a ote­vře­nost smě­rem k míst­ním oby­va­te­lům. Vznik­nout by zde mohl nejen pro­stor pro vý­ro­bu a kan­ce­lá­ře, ale i ote­vře­né pro­sto­ry jako ve­řej­ná tech­no­lo­gic­ká dílna, knihov­na, tech­no­lo­gic­ký in­ku­bá­tor, vý­u­ko­vý sál, škol­ka nebo ga­le­rie. Průša hodlá za­cho­vat i ve­řej­né pro­hlíd­ky vý­ro­by 3D tis­ká­ren, včet­ně nej­vět­ší 3D tis­ko­vé farmy na světě za­psa­né i v Gui­nesso­vě knize re­kor­dů, která je už nyní ob­lí­be­nou desti­na­cí tu­ris­tů z ce­lé­ho světa. Chce­me se tak po­dí­let na roz­vo­ji celé lo­ka­li­ty a na­bíd­nout městu v tomto ohle­du sou­čin­nost a part­ner­ství.
S tímto zá­mě­rem jeho firma ne­dáv­no kou­pi­la areál Štrasburk v ulici Šváb­ky, který s Novou Pal­mov­kou přímo sou­se­dí. Průša doufá, že MHMP vy­u­ži­je na­bíd­ky na spo­leč­nou dis­ku­si o obou mís­tech zá­ro­veň – tedy o Šváb­kách i bu­do­vě ne­do­sta­vě­né Pal­mov­ky. Jde o je­di­neč­nou pří­le­ži­tost pro vdech­nu­tí ži­vo­ta do této pro­ble­ma­tic­ké lo­ka­li­ty a smys­lu­pl­né vy­u­ži­tí chát­ra­jí­cí stav­by.

Pre­zen­ta­ce pro­jek­tu Prusa Cam­pus na Pal­mov­ce: bit.ly/prusa-palmovka

 

 


Mohlo by vás zajímat: