Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

První cloudový kokpit na světě je založený na technologiích z Brna

Středa, 02 Únor 2022 01:01

Tags: Anthem | Cloud | Honeywell | HTS | Kokpit | Letectví

Honeywell Anthem-zdroj Honeywell-2205Spo­leč­nost Ho­ney­well před­sta­vi­la zcela nový ko­k­pi­to­vý sys­tém, který jako první svého druhu vy­u­ží­vá clou­do­vé úlo­žiš­tě pro vý­raz­ně efek­tiv­něj­ší pro­voz le­tou­nu, vyšší míru bez­peč­nos­ti a kom­fort­něj­ší pi­lo­táž. Ko­k­pit Ho­ney­well An­them je za­lo­žen na fle­xi­bil­ní soft­wa­ro­vé plat­for­mě a ino­va­cích vy­vi­nu­tých v br­něn­ském cen­t­ru Ho­ney­well Tech­no­lo­gy So­lu­ti­ons Czech Re­pub­lic (HTS).

Ře­še­ní je uni­kát­ní tím, jak ši­ro­ce je šká­lo­va­tel­né a při­způ­so­bi­tel­né do­slo­va ja­ké­mu­ko­liv le­tou­nu, od vel­kých do­prav­ních le­ta­del přes vr­tu­l­ní­ky po drony či na­stu­pu­jí­cí pro­střed­ky měst­ské le­tec­ké mo­bi­li­ty (UAM).

Ho­ney­well An­them umožňuje měřit a za­zna­me­ná­vat dů­le­ži­té hod­no­ty, jako jsou le­to­vé plány nebo data tý­ka­jí­cí se údrž­by le­tou­nu, a sdí­let je pro­střed­nic­tvím clou­du mezi všemi, kdo je po­tře­bu­jí, aniž by se mu­se­li fy­zic­ky na­chá­zet v blíz­kos­ti stro­je. Le­toun ani ne­mu­sí být v chodu, aby pi­lo­ti a me­cha­ni­ci měli pří­stup ke všem in­for­ma­cím ne­zbyt­ným k pří­pra­vě letu. To může zkrá­tit dobu před­le­to­vé pří­pra­vy pi­lo­tů až o 45 minut a cel­ko­vě ze­fek­tivňuje údrž­bu le­ta­dla, pro­to­že nej­vět­ší do­sa­ži­tel­nou měrou in­te­gru­je vše­mož­né sys­témy le­tou­nu a kolem něj.

Uni­kát­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní sys­té­mu Ho­ney­well An­them se po­do­bá chyt­ré­mu te­le­fo­nu a ovlá­dá­ní le­tou­nu je tak in­tu­i­tiv­něj­ší než v ja­kém­ko­liv jiném ko­k­pi­tu. Do­kon­ce i na svém sou­kro­mém chyt­rém te­le­fo­nu či table­tu a z po­hod­lí do­mo­va si pilot může na­pří­klad při­způ­so­bit roz­lo­že­ní di­gi­tál­ních dis­plejů s roz­li­še­ním 2K. Na roz­díl od běž­ných roz­hra­ní s ome­ze­nou šíří tex­to­vé­ho vstu­pu a jed­no­du­chou gra­fi­kou po­sky­tu­je Ho­ney­well An­them po­kro­či­lou vi­zu­a­li­za­ci dat a ovlá­dá­ní při­ro­ze­ný­mi gesty, což dále zjed­no­du­šu­je ovlá­dá­ní le­tou­nu.

Kom­bi­na­ce bez­pre­ce­dent­ní ko­nek­ti­vi­ty a no­vých funk­cí s ne­ví­da­ně pro­pra­co­va­ným uži­va­tel­ským roz­hra­ním dělá z Ho­ney­well An­them sku­teč­ně pře­lo­mo­vý sys­tém, který sní­že­ním pra­cov­ní zá­tě­že pi­lo­tů také ote­ví­rá cesty k au­to­nom­něj­ší­mu pro­vo­zu stále slo­ži­těj­ších le­tou­nů. Mezi dvě klí­čo­vé kom­po­nen­ty, na kte­rých je Ho­ney­well An­them za­lo­žen a které byly vy­vi­nu­ty v Brně, patří jeho sys­tém au­to­ma­tic­ké­ho ří­ze­ní letu a sys­tém in­te­gro­va­né údrž­by. Nejen, co se ře­še­ní An­them týče, ale i zcela obec­ně ře­če­no, je to právě v mo­rav­ské me­t­ro­po­li, kde Ho­ney­well utvá­ří bu­douc­nost le­tec­tví.

HTS Česká re­pub­li­ka je dr­ži­te­lem více než 100 pa­ten­tů, z nichž 17 bylo re­gis­tro­vá­no v roce 2020. V br­něn­ském tech­no­lo­gic­kém cen­t­ru se vy­ví­je­jí tech­no­lo­gie pro ev­rop­ský vesmír­ný pro­gram, pro pro­jek­ty jako je mise Proba-3 Ev­rop­ské kos­mic­ké agen­tu­ry, nebo pro nové ob­las­ti le­tec­tví, jako je měst­ská vzduš­ná mo­bi­li­ta a elek­tric­ká le­ta­dla. Mezi další vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé pro­jek­ty to­ho­to typu v Brně patří práce na na­vi­gač­ních sys­té­mech a ře­še­ních pro ko­k­pit, ko­mu­ni­kač­ních da­to­vých spo­je­ních a ra­da­rech pro le­ta­dla. Dále cen­t­rum HTS v Brně vy­ví­jí a tes­tu­je také osob­ní ochran­né pro­střed­ky a ře­še­ní pro skla­dy, bu­do­vy a prů­mys­lo­vé zá­vo­dy. Ve svém HTS kam­pu­su v Brně, to­vár­ně na le­tec­ké sou­část­ky v Olo­mou­ci a praž­ských kan­ce­lá­řích firma Ho­ney­well do­hro­ma­dy v České re­pub­li­ce za­měst­ná­vá více než 2000 od­bor­ní­ků a vy­so­ce kva­li­fi­ko­va­ných tech­ni­ků.

Další no­vin­ky a in­for­ma­ce o Ho­ney­well na­lez­ne­te na strán­kách www.honeywell.com/newsroom.

 


Mohlo by vás zajímat: