Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens a NVIDIA partnery pro skutečná digitální dvojčata

Úterý, 12 Červenec 2022 14:35

Tags: Digitální dvojčata | Nvidia | Omniverse | Siemens | Umělá inteligence | Xcelerator

jensen-huang-roland-busch-2228Spo­leč­nos­ti Si­e­mens a Nvi­dia spo­lu­pra­cu­jí na pro­po­je­ní plat­fo­rem Si­e­mens Xce­le­ra­tor a Nvi­dia Omni­ver­se a po­sou­va­jí prů­mys­lo­vou au­to­ma­ti­za­ci na další úroveň. Part­ner­ství spo­ju­je roz­sáh­lý prů­mys­lo­vý eko­sys­tém Si­e­mens Xce­le­ra­tor a en­gi­ne vir­tu­ál­ní­ho světa Nvi­dia Omni­ver­se s pod­po­rou umělé in­te­li­gen­ce, který je fy­zi­kál­ně přes­ný a pra­cu­je v re­ál­ném čase.

Umo­ž­ňu­je tak sku­teč­ná di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta s plnou věr­nos­tí ná­vr­hu, která pro­po­ju­jí soft­wa­ro­vě de­fi­no­va­né sys­témy umělé in­te­li­gen­ce.

siemensandnvidiaimage-2228

Part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Nvi­dia ohla­šu­je novou éru tech­no­lo­gie imer­ziv­ní­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te. Cílem spo­leč­nos­ti Si­e­mens je na­vá­zat spo­lu­prá­ci a vy­bu­do­vat silný eko­sys­tém part­ne­rů, mj. na zá­kla­dě stá­va­jí­cích stra­te­gic­kých part­ner­ství s fir­ma­mi Ac­cen­tu­re, Atos, AWS, Bent­ley, Micro­soft a SAP. Nyní hodlá tento eko­sys­tém obo­ha­tit i o malé, střed­ně velké a větší pod­ni­ky.

První dů­le­ži­tou smlou­vou o spo­lu­prá­ci uza­vře­nou pod zášti­tou Si­e­mens Xce­le­ra­tor je part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Nvi­dia. Obě firmy ozná­mi­ly další pro­hlou­be­ní spo­lu­prá­ce, která by nově měla umož­nit tzv. prů­mys­lo­vé me­ta­ver­zum a po­sí­lit vy­u­ži­tí tech­no­lo­gie di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te na zá­kla­dě umělé in­te­li­gen­ce, s cílem po­su­nout prů­mys­lo­vou au­to­ma­ti­za­ci na zcela novou úro­veň. Prv­ním kro­kem v rámci této spo­lu­prá­ce je pro­po­je­ní ote­vře­né plat­for­my Si­e­mens Xce­le­ra­tor s plat­for­mou Nvi­dia Omni­ver­se pro 3D návrh a spo­lu­prá­ci. Mělo by tak dojít k vy­tvo­ře­ní prů­mys­lo­vé­ho me­ta­ver­za s di­gi­tál­ní­mi mo­de­ly Si­e­mens za­lo­že­ný­mi na fy­zi­kál­ních prin­ci­pech a fy­zi­kál­ně přes­nou si­mu­la­cí Nvi­dia, která pra­cu­je v re­ál­ném čase a vy­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci. Tento prin­cip urych­lí jasné a bez­peč­né roz­ho­do­vá­ní ve fir­mách.


Mohlo by vás zajímat: