Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens vybrán Microsoftem pro program RAMP

Čtvrtek, 11 Srpen 2022 11:16

Tags: Calibre | DOD | EDA | Microsoft | RAMP II | Siemens

Siemens Microsoft Calibre RAMP Newsroom-2232Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­wa­re ozná­mi­la 9. srpna, že byla vy­brá­na k účas­ti na ini­ci­a­ti­vě Rapid As­su­red Micro­electro­nics Pro­to­ty­pes (RAMP) Phase II. RAMP je pro­gram vy­tvo­ře­ný Mi­nis­ter­stvem obra­ny Spo­je­ných států ame­ric­kých (DoD), jehož cílem je vy­vi­nout mož­nos­ti bez­peč­né­ho ná­vr­hu a pro­to­ty­po­vá­ní, aby se uká­za­lo, jak může DoD bez­peč­ně vy­u­ží­vat nej­mo­der­něj­ší mi­k­ro­elek­tro­nic­ké tech­no­lo­gie.

A to tak, aby nebylo zá­vis­lé na vý­rob­ním pro­ce­su nebo za­ří­ze­ní s uza­vře­nou bez­peč­nost­ní ar­chi­tek­tu­rou.

V roce 2020 mi­nis­ter­stvo obra­ny ur­či­lo Mi­cro­soft jako ústřed­ní­ho part­ne­ra RAMP, pro­to­že se mi­nis­ter­stvo obra­ny sna­ži­lo vy­u­žít od­bor­né zna­los­ti ko­merč­ní­ho prů­mys­lu k mo­der­ni­za­ci po­stu­pů. Si­e­mens je dlou­ho­do­bě hlav­ním part­ne­rem Micro­sof­tu pro umo­ž­ně­ní au­to­ma­ti­za­ce elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) v clou­du a v rámci pro­gra­mu RAMP Phase II se tato spo­lu­prá­ce roz­ši­řu­je na bez­peč­ná clou­do­vá pro­stře­dí po­sta­ve­ná rov­něž na vlád­ní plat­for­mě Micro­soft Azure.

Pří­spě­vek Sie­men­se k fázi RAMP II se zpo­čát­ku za­mě­ří na fy­zic­ký nebo „back-end“ návrh in­te­gro­va­ných ob­vo­dů (IC) pro­střed­nic­tvím plat­for­my Sie­mens Ca­lib­re, pro­to­že tato část tvor­by ná­vr­hu je ob­zvláš­tě ná­roč­ná kvůli úz­ké­mu pro­po­je­ní ná­vr­ho­vých tech­nik se spe­ci­fic­ký­mi vý­rob­ní­mi pro­ce­sy wa­fe­rů. Plat­for­ma Si­e­mens Ca­lib­re je zla­tým prů­mys­lo­vým ře­še­ním v ob­las­ti back-end ve­ri­fi­ka­ce. Plat­for­ma Ca­lib­re, která je na­sa­ze­na v celém glo­bál­ním po­lo­vo­di­čo­vém eko­sys­té­mu jako signo­ff ře­še­ní, udává tempo v ob­las­ti přes­nos­ti, spo­leh­li­vos­ti a vý­ko­nu ve­ri­fi­ka­ce in­te­gro­va­ných ob­vo­dů.

Micro­soft vy­u­ží­vá všech­ny prvky plat­for­my Ca­lib­re, včet­ně fy­zic­ké­ho (DRC) roz­lo­že­ní opro­ti sché­ma­tu (LVS), spo­leh­li­vos­ti a ex­trakč­ních ře­še­ní pro pro­gram RAMP II. Na­bíd­ka roz­hra­ní plat­for­my Ca­lib­re umo­ž­ňu­je ná­vr­há­řům in­te­gro­va­ných ob­vo­dů in­ter­ak­tiv­ně po­u­ží­vat Ca­lib­re s ja­kým­ko­li po­stu­pem tvor­by ná­vr­hu, který si zvolí spo­leč­nos­ti účast­ní­cí se pro­gra­mu RAMP II.

Další in­for­ma­ce o pro­duk­tech a služ­bách Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­waru na­lez­ne­te na si­e­mens.com/soft­ware.


Mohlo by vás zajímat: