Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Systems oznamuje Bentley Infrastructure Cloud

Úterý, 15 Listopad 2022 00:11

Tags: Bentley | Capture | Cloud | Experience | Infrastructure | IoT | iTwin | ProjectWise

PW Validate-1-2246Ben­tley In­fras­truc­tu­re Cloud za­hr­nu­je Pro­ject­Wi­se pro re­a­li­za­ci pro­jektů, SYNCH­RO pro vý­stav­bu a As­set­Wi­se pro pro­voz ma­jet­ku. Tyto pod­ni­ko­vé sys­té­my nyní vy­uží­va­jí tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat, poháněné sys­té­mem iTwin, k otevření dat ob­sa­že­ných v in­že­nýr­ských sou­bo­rech prostřed­nic­tvím au­to­ma­ti­zo­va­né­ho a vlast­ní­ho ma­po­vá­ní na in­fras­truk­tur­ní sché­ma­ta od Ben­tley.

Roz­vo­jem těchto pod­ni­ko­vých sys­témů tak, aby se staly zá­sadně datově orien­to­va­ný­mi bez na­ru­še­ní pra­cov­ních po­stupů za­lo­že­ných na sou­bo­rech, po­sky­tu­je Ben­tley In­fras­truc­tu­re Cloud uži­va­tel­ským or­ga­ni­za­cím vý­znam­né příle­ži­tos­ti ke zlep­še­ní spo­lu­prá­ce, pro­duk­ti­vi­ty a kva­li­ty.

Sché­ma­ta in­fras­truk­tu­ry od Ben­tley jsou otevřená a rozšiřitel­ná a nyní jsou pro­po­je­na s mo­de­lo­vá­ním re­a­li­ty a zaříze­ní­mi in­ter­ne­tu věcí a za­hr­nu­jí vý­po­čet uhlí­ku a pod­po­vr­cho­vá data. Bo­ha­tá da­to­vá re­pre­zen­ta­ce sché­mat in­fras­truk­tu­ry od Ben­tley dobře slou­ží expor­tu tříd In­dus­try Foun­da­ti­on. Mož­nost bez­prob­lé­mo­vé­ho sdí­le­ní dat a je­jich obo­ha­co­vá­ní v průběhu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu po­má­há in­že­nýr­ským fir­mám a vlast­níkům-pro­vo­zo­va­telům vytvářet a zís­ká­vat větší hod­no­tu ze svých in­že­nýr­ských dat.

Po­ten­ciál pro sjed­no­cu­jí­cí clou­do­vé řešení v celém ži­vot­ním cyklu in­že­nýr­ství in­fras­truk­tu­ry vy­plý­vá z ins­ti­tu­ci­ona­li­zo­va­ných ome­ze­ní roztříštěných in­for­mač­ních toků, které brání pro­po­je­ní, zpětné vazbě, ana­lý­ze, opa­ko­va­né­mu po­u­ži­tí a přenosu zna­los­tí. Ben­tley In­fras­truc­tu­re Cloud za­hr­nu­je datově orien­to­va­né, vždy za­pnu­té, vždy ak­tu­ál­ní a vždy do­stup­né fe­de­ro­va­né prostředí, které ucho­vá­vá a pro­po­ju­je in­že­nýr­ská data v průběhu ce­lé­ho ob­do­bí ná­vrhu, vý­stav­by a pro­vo­zu. Mo­bi­li­ta in­for­ma­cí a sé­man­tic­ká ná­vaz­nost přes tra­dič­ní hra­ni­ce prostřed­nic­tvím Ben­tley In­fras­truc­tu­re Clou­du pomůže urych­lit mimo jiné po­krok v mo­du­lár­ním na­vrho­vá­ní a na­vrho­vá­ní pro kons­tru­ova­tel­nost a na­vrho­vá­ní za­lo­že­ném na vý­kon­nos­ti.

Ben­tley In­fras­truc­tu­re Cloud je sym­bo­lem zá­vaz­ku pro­po­jit všech­ny a všech­no v hod­no­to­vém řetězci in­že­nýr­ství in­fras­truk­tu­ry a rozšířených pro­jek­to­vých eko­sys­témů. Pro­fe­si­oná­lo­vé v ob­las­ti in­fras­truk­tu­ry si za­slou­ží věčně ze­le­né prostředí di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te pro data, kte­ré­mu mohou důvěřovat a podle kte­ré­ho mohou jed­nat. Ben­tley Sys­tems má je­di­neč­nou po­zi­ci pro splnění to­ho­to po­ža­dav­ku díky kom­bi­na­ci kom­plex­nos­ti svých pod­ni­ko­vých sys­témů Pro­ject­Wi­se, SYNCH­RO a As­set­Wi­se, vro­ze­né kons­trukč­ní věrnos­ti svého soft­wa­ru a svému zá­vaz­ku k otevřenos­ti - včetně je­di­neč­né­ho od­hod­lá­ní sé­man­tic­ky in­teg­ro­vat celou škálu re­le­van­tních for­mátů in­že­nýr­ských sou­borů. Plat­for­ma iTwin, která se stala ro­bust­ním zá­kla­dem pro sjed­no­ce­ní veš­ke­ré­ho vý­vo­je soft­wa­ru, se uká­za­la jako rov­no­cen­ná této výzvě.

Pro­ject­Wi­se, běží na iTwin

Ben­tley Sys­tems rovněž před­sta­vi­la vý­znam­ná vy­lep­še­ní sys­té­mu Pro­ject­Wi­se, která rozšiřují jeho působ­nost z in­že­nýr­ské čin­nos­ti v rozp­ra­co­va­ném stavu na plně di­gi­tál­ní do­dáv­ku. Doplněním sek­venč­ních pra­cov­ních po­stupů za­lo­že­ných na sou­bo­rech kaž­dé­ho pro­jek­tu o mo­bi­li­tu a ana­lý­zu in­for­ma­cí zaměřenou na data napříč všemi pro­jek­ty:

  • díky novým mož­nos­tem řízení port­fo­lia pro­jektů a prog­ramů mohou nyní uži­va­te­lé Pro­ject­Wi­se ap­li­ko­vat ana­ly­ti­ku na úrov­ni kons­trukč­ní věrnos­ti napříč všemi pro­jek­ty, učit se z bo­ha­tých pro­jek­to­vých dat a opa­ko­vaně je vy­uží­vat a ucho­vá­vat zna­los­ti pro zvý­še­ní kva­li­ty a efek­ti­vi­ty bu­dou­cích pro­jektů,
  • díky novým fun­kcím di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te mohou uži­va­te­lé Pro­ject­Wi­se pro­vádět me­zi­obo­ro­vé re­vi­ze návrhů a po­kro­či­lé ověřování návrhů, aby zvý­ši­li efek­ti­vi­tu a kva­li­tu svých návrhů a také zvý­ši­li bo­ha­tost svých di­gi­tál­ních vý­stupů pro vý­stav­bu a pro­voz, a přip­ra­vi­li tak své pod­ni­ky na trans­for­mač­ní di­gi­tál­ní služ­by po předání.

PW AdvancedCivil SuperElevation-2-2246

Běží na iTwin:

  • Pro­ject­Wi­se vy­uží­vá iTwin Cap­tu­re k in­teg­ra­ci dat mo­de­lo­vá­ní re­a­li­ty, která jsou stále častěji stan­dar­dem, k za­chy­ce­ní a sle­do­vá­ní di­gi­tál­ní­ho kon­tex­tu návrhů, geop­ros­to­rově ko­or­di­no­va­né­ho s in­že­nýr­ský­mi daty;
  • Pro­ject­Wi­se vy­uží­vá sché­ma­ta in­fras­truk­tu­ry od Ben­tley k sé­man­tic­ké­mu sladění dat z pro­jek­to­vých sou­borů napříč různými obory pro kom­plex­ní přez­kou­má­ní návrhů a napříč všemi pro­jek­ty pro po­cho­pe­ní zá­vis­los­tí a opa­ko­va­né po­u­ži­tí da­to­vých sou­borů, včetně stro­jo­vé­ho učení pro vývoj vlast­ních ana­lýz;
  • Pro­ject­Wi­se vy­uži­je iTwin Expe­rien­ce, aby na­bídl do­ko­na­lý přehled o di­gi­tál­ních dvoj­ča­tech pro­jek­tu, za­jis­til kva­li­tu a zlep­šil vý­kon­nost;
  • Pro­ject­Wi­se 4D De­sign Re­view, vy­uží­va­jí­cí iTwin, umož­ňu­je uži­va­telům bez­pečně sdí­let velké kom­plex­ní mo­de­ly s celým eko­sys­té­mem pro­jek­tu bez ohle­du na au­tor­ské ap­li­ka­ce. Re­cen­zen­ti mohou pro­vádět vir­tu­ál­ní pro­cház­ky, do­ta­zo­vat se na in­for­ma­ce o mo­de­lu a ana­ly­zo­vat vlo­že­né údaje o vlast­nos­tech po­mo­cí jed­no­du­ché­ho we­bo­vé­ho proh­lí­že­če. Zjed­no­du­še­né ro­z­hra­ní usnad­ňu­je a zpřístup­ňu­je me­zi­obo­ro­vé přez­kou­má­ní 2D a 3D modelů a umož­ňu­je re­cen­zentům zjis­tit, kdo a kdy co změnil, prostřed­nic­tvím 4D vi­zu­ali­za­ce;
  • Po­kro­či­lá va­li­da­ce ná­vrhu, kte­rou za­jiš­ťu­je iTwin, za­hr­nu­je 3D di­gi­tál­ní pra­cov­ní po­stu­py, in­teg­ra­ci s Ben­tley Open­Ro­ads a ap­li­ka­ce­mi třetích stran a vi­zu­ali­za­ci s rozšířenou AI/ML (umělou in­te­li­gen­cí a stro­jo­vým uče­ním), která umož­ňu­je si­mu­la­ci zá­žit­ku řidiče s úče­lem va­li­da­ce návrhů a za­jištění splnění po­ža­davků;
  • Pro­ject­Wi­se Com­po­nents Cen­ter, clou­do­vá služ­ba pro sprá­vu di­gi­tál­ních kom­po­nent a kni­ho­ven s přímou in­teg­ra­cí do in­že­nýr­ských ap­li­ka­cí, pod­po­ru­je stan­dar­di­za­ci, au­to­ma­ti­za­ci a opa­ko­va­né po­u­ži­tí kons­trukč­ních ob­jektů, aby bylo možné pro­jek­ty re­a­li­zo­vat rych­le­ji a spo­leh­livěji. In­že­nýr­ské firmy nyní mohou vy­uží­vat data z jed­no­ho ná­vrhu do dru­hé­ho, shro­maž­ďo­vat zís­ka­né zku­še­nos­ti, vytvářet opa­ko­vaně po­u­ži­tel­né kom­po­nen­ty a sku­tečně in­dus­tria­li­zo­vat své od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti do­dá­vek pro­jektů;
  • Fun­kce di­gi­tál­ní­ho do­ru­čo­vá­ní vy­uží­va­jí di­gi­tál­ní pra­cov­ní po­stu­py k au­to­ma­ti­za­ci a řízení tvor­by, výměny a kon­tro­ly sm­luv­ních do­ku­mentů včetně PDF sou­borů a tříd In­dus­try Foun­da­ti­on Clas­ses (IFC), jakož i di­gi­tál­ních dvoj­čat. Uži­va­te­lé Pro­ject­Wi­se se mohou vy­hnout plýt­vá­ní časem při ruč­ním se­sta­vo­vá­ní a ode­sí­lá­ní ba­líčků, sní­žit ri­zi­ko zís­ká­ním přeh­le­du a sle­do­va­tel­nos­ti v pra­cov­ních po­stu­pech do­dá­vek a au­to­ma­tic­kým udr­žo­vá­ním kom­plex­ní au­dit­ní stopy.

PW ComponentCenter AddComponentToCatalog-4-2246

Pro­ject­Wi­se pro di­gi­tál­ní do­dáv­ky, který vy­uží­vá iTwin v rámci služ­by Ben­tley In­fras­truc­tu­re Cloud, zlep­šu­je mož­nos­ti in­že­nýr­ských firem a zá­ro­veň mi­ni­ma­li­zu­je je­jich ri­zi­ka, zlep­šu­je vý­kon­nost pro­jektů a za­jiš­ťu­je je­jich kva­li­tu. Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta in­fras­truk­tu­ry vytvořená ve fázi ná­vrhu mohou být pro vlast­ní­ky-pro­vo­zo­va­te­le cenná jako po­stup­né vý­stu­py pro­jek­tu, včetně opa­ku­jí­cích se slu­žeb in­že­nýr­ských firem jako "di­gi­tál­ních in­teg­rá­torů" pro kva­li­tu a bez­peč­nost dat, vlast­ní ana­lý­zy a mo­ni­to­ro­vá­ní.

PW AdvancedCivil DriveTool-3-2246

Projekční firmy dnes čelí bez­pre­ce­den­tním vý­zvám, jak re­a­li­zo­vat více a lep­ších pro­jektů na­vzdo­ry ne­dos­tat­ku ta­lentů, od­cho­du do důchodu a ztrátě ins­ti­tu­ci­onál­ních zna­los­tí. S vy­uži­tím plat­for­my iTwin jsou nyní v Ben­tley schop­ni po­su­nout Pro­ject­Wi­se nad rámec in­že­nýr­ské rozp­ra­co­va­nos­ti pro jeden pro­jekt na­jed­nou, aby se dal po­u­ží­vat napříč všemi pro­jek­ty a ma­xi­ma­li­zo­vat tak po­znat­ky, učení a opa­ko­va­né po­u­ži­tí a pro stro­jo­vé učení. Uži­va­te­lé Pro­ject­Wi­se již mají ve svých ar­chi­vech Pro­ject­Wi­se za­členěny bo­ha­té zku­še­nos­ti s pro­jek­ty. Nyní jako sou­část Ben­tley In­fras­truc­tu­re Cloud může Pro­ject­Wi­se přinést nez­byt­nou změnu v efek­ti­vitě, účin­nos­ti a trans­for­ma­ci kons­trukč­ních firem.

As­set­Wi­se, řešení pro sle­do­vá­ní stavu ma­jet­ku, běží na iTwin

Ben­tley také ozná­mi­la do­stup­nost no­vých řešení pro kon­krét­ní ma­jet­ky, běží­cích na iTwin, která vy­uží­va­jí iTwin Expe­rien­ce, iTwin Cap­tu­re a iTwin IoT k za­jištění mo­ni­to­ro­vá­ní stavu ma­jet­ku v re­ál­ném čase.

Řešení As­set­Wi­se Brid­ge Mo­ni­to­ring trans­for­mu­je tra­dič­ní ins­pek­ce mostů do mo­der­ní­ho, di­gi­tál­ní­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu. Díky lé­tá­ní dronů a vy­uži­tí sys­té­mu iTwin Cap­tu­re k vytvoření 3D di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te mostu lze pro­vádět ins­pek­ce vir­tu­álně, čímž se lze vy­hnout ná­klad­ným a ne­bez­peč­ným vý­jezdům do te­ré­nu, a zá­ro­veň vy­užít od­bor­né zna­los­ti na dálku a vy­užít AI/ML k au­to­ma­tic­ké iden­ti­fi­ka­ci a kla­si­fi­ka­ci závad. In­for­ma­ce jsou zpřístupněny zú­častněným stra­nám v rámci ce­lé­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu prostřed­nic­tvím iTwin Expe­rien­ce. Ins­pekč­ní data potřebná k ná­pravě prob­lémů lze bez prob­lémů předat údržbě, pro­jek­to­vá­ní a vý­stavbě, čímž se do­sáh­ne znač­ných úspor.

Řešení As­set­Wi­se Dam Mo­ni­to­ring je ur­če­no pro pro­jekč­ní firmy, které na­bí­ze­jí di­gi­tál­ní služ­by pro­vo­zo­va­telům přehrad, kteří mo­der­ni­zu­jí své prog­ra­my bez­peč­nos­ti přehrad s cílem sní­žit ri­zi­ka a spl­nit ros­tou­cí re­gu­lač­ní po­ža­dav­ky. Přip­ra­vo­va­né řešení bude po­sky­to­vat jed­not­ný přístup k datům ze sen­zorů a bude jej možné na­sa­dit bez potřeby spe­cia­li­zo­va­ných tech­niků. Uži­va­te­lé mohou za­čle­nit data ze sen­zorů do li­bo­vol­né­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te a zís­kat tak kon­tex­to­vý přehled o da­tech v re­ál­ném čase a sou­vi­se­jí­cích met­ri­kách.

Ben­tley chce pro­jekč­ním fir­mám umož­nit, aby se staly di­gi­tál­ní­mi in­teg­rá­to­ry di­gi­tál­ních dvoj­čat in­fras­truk­tu­ry, která vytvářejí ve fázi re­a­li­za­ce pro­jek­tu, a aby pro vlast­ní­ky a pro­vo­zo­va­te­le vytvářely vý­kon­ná di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta. Pro urych­le­ní této příle­ži­tos­ti mohou nyní pro­jekč­ní firmy rych­le začít vy­uží­vat iTwin Cap­tu­re, iTwin Expe­rien­ce, iTwin IoT a clou­do­vá řešení od Ben­tley pro mo­ni­to­ro­vá­ní As­set­Wi­se, která jsou přip­ra­ve­na přidat vlast­ní znač­ko­vé a spe­ci­fic­ké ana­ly­tic­ké a ser­vis­ní prog­ra­my pro dané ma­jet­ky.

Do­stup­nost Ben­tley In­fras­truc­tu­re Clou­du

Ben­tley úzce spo­lu­pra­cu­je s pro­jekč­ní­mi fir­ma­mi a vlast­ní­ky ma­jet­ku a jasně chápe, že chtějí ino­va­ce bez na­ru­še­ní. Díky službě Ben­tley In­fras­truc­tu­re Cloud uži­va­te­lé sys­témů Pro­ject­Wi­se, SYNCH­RO a As­set­Wi­se urych­lí svůj ge­ne­rač­ní přechod na di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta, ale ne­o­hro­zí své stá­va­jí­cí pra­cov­ní po­stu­py pro pro­jekč­ní spo­lu­prá­ci, vý­stav­bu a sprá­vu vý­kon­nos­ti ma­jet­ku. A co je nej­lep­ší, je­jich stá­va­jí­cí sou­bo­ry pro­jektů a ma­jetků jsou od­ra­zo­vým můstkem k je­jich datově orien­to­va­né bu­douc­nos­ti.

Ben­tley In­fras­truc­tu­re Cloud, za­hr­nu­jí­cí pod­ni­ko­vé sys­té­my Pro­ject­Wi­se, SYNCH­RO a As­set­Wi­se, je k dis­po­zi­ci již nyní. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na www.​bentley.​com.


Mohlo by vás zajímat: