Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Přihlášky na Cenu Wernera von Siemense 2022 do 4. 12.

Pondělí, 28 Listopad 2022 22:41

Tags: Cena Wernera von Siemense | Siemens | Soutěž

Siemens-image001-2248Pokud jste v ob­do­bí od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022 úspěš­ně ob­há­ji­li di­plo­mo­vou nebo di­ser­tač­ní práci na tech­nic­ké nebo pří­ro­do­věd­né téma, nebo ně­ko­ho ta­ko­vé­ho znáte, při­hlas­te se do sou­tě­že a v pří­pa­dě výhry zís­kej­te od­mě­nu až 70 tisíc korun. Cena Wer­ne­ra von Si­e­men­se je oce­ně­ní, které Si­e­mens udě­lu­je stu­den­tům a mla­dým věd­cům z tech­nic­kých a pří­ro­do­věd­ných oborů. Při­hla­šo­vá­ní do ju­bi­lej­ní­ho 25. roč­ní­ku sou­tě­že končí již v ne­dě­li 4. pro­sin­ce.

De­tai­ly a při­hláš­ky na www.​cenasiemens.​cz.

Ví­tě­zo­vé si roz­dě­lí od­mě­ny ve výši cel­kem 1 mi­li­on Kč.

V sou­tě­ži Cena Wer­ne­ra von Si­e­men­se se ceny udě­lu­jí cel­kem v osmi ka­te­go­ri­ích, při­čemž do ně­kte­rých ka­te­go­rií no­mi­nu­jí své zá­stup­ce samy uni­ver­zi­ty, do ka­te­go­rií ab­sol­vent­ských prací se zá­jem­ci mohou hlá­sit sami.
V pří­pa­dě, že do­po­ru­čí­te kan­di­dá­ta, který se při­hlá­sí a zví­tě­zí, čeká fi­nanč­ní pré­mie 10 tisíc Kč i na vás.

Při­hlá­sit se nebo no­mi­no­vat kan­di­dá­ta mů­že­te do těch­to ka­te­go­rií:

Kategorie / odměna

  1. místo
  1. místo
  1. místo

Nejlepší diplomová práce

55 000 Kč

autor / vedoucí

35 000 Kč

autor / vedoucí

25 000 Kč

autor / vedoucí

Nejlepší disertační práce

70 000 Kč

autor / školitel

40 000 Kč

autor / školitel

30 000 Kč

autor / školitel

Nejlepší absolventská práce zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0

30 000 Kč

autor

Nejlepší absolventská práce zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou

30 000 Kč

autor


Sou­těž Cena Wer­ne­ra von Si­e­men­se po­řá­dá český Si­e­mens spolu s vý­znam­ný­mi před­sta­vi­te­li vy­so­kých škol a Aka­de­mie věd ČR, kteří jsou i ga­ran­ty jed­not­li­vých ka­te­go­rií a po­dí­le­jí se na vy­hod­no­ce­ní prací. Roz­sa­hem, výší fi­nanč­ních odměn i his­to­rií je tato cena jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších ne­zá­vis­lých ini­ci­a­tiv svého druhu v České re­pub­li­ce.

Při­hla­šo­vá­ní do sou­tě­že pro­bí­há na webu www.cenasiemens.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: