Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

40 technologických společností ke sledování v roce 2023

Neděle, 25 Prosinec 2022 17:17

Tags: ABI Research | Altair | Blue Yonder | Edge Impulse | Technologické společnosti

40 Tech Leaders 2023 Cover-2251Ana­ly­ti­ci ABI Re­search po celém světě ne­u­stá­le shro­maž­ďu­jí data a in­for­ma­ce od po­sky­to­va­te­lů tech­no­lo­gií, part­ne­rů a kon­co­vých uži­va­te­lů. Vý­sled­ky jsou pra­vi­del­ně zve­řej­ňovány ve zprá­vách Com­pe­ti­ti­ve Ran­king, které na­bí­ze­jí kom­plex­ní po­hled na různé trhy a hod­no­tí im­ple­men­tač­ní a ino­vač­ní stra­te­gie spo­leč­nos­tí.

Glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ká zpra­vo­daj­ská firma ABI Re­search shr­nu­la vý­sled­ky osmi ne­dáv­ných žeb­říč­ků Com­pe­ti­ti­ve Ran­king v právě vy­da­né bílé knize 40 Tech­no­lo­gy Com­pa­nies to Watch in 2023.

Tech­no­lo­gic­ké pro­stře­dí se ne­u­stá­le mění, denně se ob­je­vu­jí nová ře­še­ní, nové pro­duk­ty a noví hráči. Tento ne­u­stá­lý pohyb může být ná­roč­ný jak pro tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti, které se snaží po­cho­pit, jak si stojí v po­rov­ná­ní s kon­ku­ren­cí, tak pro ostat­ní, kteří hle­da­jí nej­lep­ší po­sky­to­va­te­le tech­no­lo­gií. V si­tu­a­ci, kdy tvor­ba hod­not, ino­va­ce a úspěch čelí tlaku makro­e­ko­no­mic­kých pod­mí­nek, je po­cho­pe­ní a pro­ká­zá­ní nej­lep­ších po­stu­pů v oboru ne­o­ce­ni­tel­né pro roz­voj kon­ku­renč­ní po­zi­ce a efek­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ci o špič­ko­vé kva­li­tě.

V cel­ko­vém po­řa­dí vedou:

  • Blue Yon­der – po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro vi­di­tel­nost do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce
  • Led­ger – úlo­žiš­tě a bez­peč­nost kryp­to­mě­no­vých port­fo­lií
  • Al­tair – do­da­va­tel soft­wa­ru pro ge­ne­ra­tiv­ní na­vr­ho­vá­ní
  • Edge Im­pul­se – do­da­va­tel plat­for­my Edge ML Ena­ble­ment
  • Hewlett Pac­kard En­ter­pri­se – sys­té­mo­ví in­te­grá­to­ři Private 5G sití
  • Ge­o­tab – do­da­va­tel ko­merč­ní te­le­ma­ti­ky
  • Plex Sys­tems – do­da­va­tel soft­wa­ru pro vý­rob­ní sys­témy
  • Hu­a­wei – trh pa­siv­ních antén pro zá­klad­no­vé sta­ni­ce

Kom­plet­ní pře­hled všech lídrů, před­ních ino­vá­to­rů a nej­lep­ších im­ple­men­tá­to­rů na­lez­ne­te v do­ku­men­tu 40 Tech­no­lo­gy Com­pa­nies to Watch in 2023.Mohlo by vás zajímat: