Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Šetřete čas a snižte náklady s tiskem kovů NoSupports

Pondělí, 02 Leden 2023 23:56

Tags: 3D Systems | Aditivní výroba | Kovový 3D tisk | NoSupports | Příručka

3D Systems-1-2301Adi­tiv­ní ko­vo­vá vý­ro­ba (AM) umožňuje vy­rá­bět vy­so­ce vý­kon­né kom­po­nen­ty, které se vy­my­ka­jí běž­ným vý­rob­ním ome­ze­ním. Přes­to má každý vý­rob­ní pro­ces své nu­an­ce a v pří­pa­dě ko­vo­vé AM je to po­tře­ba tisk­nout ur­či­té ge­o­me­t­rie s pod­půr­ný­mi struk­tu­ra­mi. Po­tře­ba pod­pěr však není uni­ver­zál­ní a stra­te­gie v této pří­ruč­ce na­bí­ze­jí způ­so­by, jak úspěš­ně tisk­nout bez nich.

Kromě vy­svět­le­ní růz­ných stra­te­gií, které jsou v sou­čas­né době k dis­po­zi­ci pro tisk kovů bez pod­por (No­Sup­ports), tato pří­ruč­ka před­sta­vu­je me­to­di­ku, jak krok za kro­kem apli­ko­vat No­Sup­ports na sou­část oběž­né­ho kola pro tur­bostroj­ní za­ří­ze­ní.

Stáh­ně­te si apli­kač­ní pří­ruč­ku a do­zví­te se více:

  • Funk­ce pod­půr­ných struk­tur při tisku kovů
  • Vý­ho­dy a stra­te­gie pro ome­ze­ní nebo od­stra­ně­ní pod­půr­ných struk­tur
  • Jak apli­ko­vat stra­te­gie No­Sup­ports na ko­vo­vou tiš­tě­nou sou­část s uza­vře­ný­mi prvky

3D Systems-download-2301

Máte-li ja­ké­ko­li do­ta­zy nebo si chce­te pro­mlu­vit s ně­kte­rým z od­bor­ní­ků 3D Sys­tems, vy­žá­dej­te si zpět­né za­vo­lá­ní.Mohlo by vás zajímat: